ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Epilepsi Hastalığı Olan Çocuklarda Nöbete İlişkin Öz-yeterliğin Hastalık Yönetimi Açısından Önemi
Importance of Seizure Self-efficacy in Children with Epilepsy for Disease Management
Şerife Tutar Güven, Ayşegül İşler
doi: 10.5505/epilepsi.2014.92905  Sayfalar 103 - 106

ARAŞTıRMA
2.
Meninjiomlu Hastalarda Epileptik Nöbetler, EEG ve Radyolojik Bulguların Prognoz İle İlişkisi
The Associations Between Epileptic Seizures, EEG and Radiologic Findings With Prognosis in Patients With Meningioma
Gülfer Atasayar, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora
doi: 10.5505/epilepsi.2014.57060  Sayfalar 107 - 112

3.
Lamotrijinin Kemik Metabolizmasına Etkileri
The Effects of Lamotrigine on Bone Metabolism
Duygu Aksoy, Betül Tekin Güveli, Dilek Ataklı, Hüseyin Sarı, Baki Arpacı
doi: 10.5505/epilepsi.2014.64326  Sayfalar 113 - 116

4.
Van İlinde Juvenil Miyoklonik Epilepsinin Geç Tanı Alma Nedenleri
The Causes of DeThe Causes of Delayed Diagnosis of Juvenile Myoclonic Epilepsy in Vanlayed Diagnosis of Juvenile Myoclonic Epilepsy in Van
Devrimsel Harika Ertem, Ülgen Yalaz Tekan, Fügen Polat, Elif Gökçal
doi: 10.5505/epilepsi.2014.27147  Sayfalar 117 - 120

5.
Refrakter Epilepside Lakozamid Tedavisinin Etkinlik, Güvenilirlik ve Tolerabilitesi: Premarketing Deneyim
The Effectivety, Safety and Tolerability Profile of Lacosamide Therapy in Refractory Epilepsy: Premarketing Experience
Fatma GENÇ, Firdevs Ezgi UÇAN TOKUÇ, Gizem AKÇA, Yasemin AYDEMİR, Gülnihal KUTLU, Abidin ERDAL, Yasemin BİÇER GÖMCELİ
doi: 10.5505/epilepsi.2014.43255  Sayfalar 121 - 125

OLGU SUNUMU
6.
Epilepsia Parsiyalis Kontinua’da Unutulmaması Gerekli Etiyolojik Neden Hiperglisemi
An Etiological Cause of Epilepsia Partialis Continua that Should Not be Forgotten: Hyperglycemia
Halil Murat Şen, Adile Özkan, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.5505/epilepsi.2014.58070  Sayfalar 126 - 128

7.
Zonisamid Tedavisine Yanıtlı, Self-İndüksiyonu Olan Atipik Bir Lennox-Gastaut Sendromu Olgusu
Zonisamid Responsive Atypical Lennox-Gastaut Syndrome With Self-Induction, Case Report
Leyla Baysal Kıraç, Bedia Marangozoğlu Samancı, Betül Baykan, Candan Gürses, Nerses Bebek, Ayşen Gökyiğit
doi: 10.5505/epilepsi.2014.54376  Sayfalar 129 - 133

8.
Konjenital Bilateral Perisilviyan Sendrom: Olgu Sunumu
Congenital Bilateral Perisylvian Syndrome: A Case Report
Sibel Gazioğlu, Vildan Altunayoğlu Çakmak, İlker Eyüboğlu, Ramazan Akpınar, Sibel Velioğlu
doi: 10.5505/epilepsi.2014.53825  Sayfalar 134 - 138Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale