ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Febril Nöbetlerden Sonra Epilepsi Gelişimi İçin Olası Risk Faktörleri: Geriye Dönük Gözlemsel Bir Çalışma [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(1): 39-46 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.99266  

Febril Nöbetlerden Sonra Epilepsi Gelişimi İçin Olası Risk Faktörleri: Geriye Dönük Gözlemsel Bir Çalışma

Fatma Hancı1, Sevim Türay2, Hüseyin Kocabey3, Nimet Kabakus1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim dalı, Bolu, Türkiye
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, febril nöbet sonrası epilepsi gelişimi için risk faktörlerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, 2014-2017 yılları arasında ilk kez febril nöbet geçiren 449 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların sosyodemografik, klinik ve elektroensefalografik özellikleri hastane kayıtlarından elde edilmiştir. Febril nöbet sonrası en az üç yıl takip edilen hastalar; epilepsi ve febril nöbet tanısı alanlar ve sadece febril nöbet tanısı alanlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Çalışmada bu iki grup birbiriyle karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Febril nöbet tanısı ile izlenen 238’i (%53.2) erkek, 211’i (%46.8) kız toplam 449 hastanın 42’sine (%9.4) takibi sırasında epilepsi tanısı konulmuştur. İlk febril nöbet zamanında ortalama yaş 21.4±14.5 ay idi. Hastaların 217’sinde (%48.3) febril nöbet aile öyküsü, 66’sında (%14.7) ailede epilepsi öyküsü vardı. Febril nöbet özellikleri açısından, epilepsi grubunda kompleks febril nöbet prevalansı anlamlı olarak daha yüksekti. Perinatal asfiksi öyküsü ve ilk elektroensefalografide epileptiform veya zemin ritmi anormalliğinin olması epilepsi grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Başlangıç elektroensefalografisinde epileptiform deşarj olması, perinatal asfiksi öyküsünün olması ve ilk febril nöbetin kompleks tipte olması epilepsi gelişimi için risk faktörleri arasında sayılabilir.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, epilepsi; febril; perinatal öykü; nöbet.


Probable Risk Factors for Epilepsy Development Following Febrile Seizure: A Retrospective, Observational Study

Fatma Hancı1, Sevim Türay2, Hüseyin Kocabey3, Nimet Kabakus1
1Department of Pediatrics, Division of Child Neurology, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey
2Department of Pediatrics, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey
3Department of Pediatrics, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to investigate the risk factors for epilepsy development following febrile seizure (FS).
METHODS: This study included 449 patients undergoing first FS between 2014 and 2017. The sociodemographic, clinical, and electroencephalography (EEG) characteristics of the patients were retrieved from hospital records. Patients followed-up for at least 3 years after FS were divided into two groups (epilepsy and FS group; FS only group).
RESULTS: Of the 449 patients followed-up due to FS (238 [53.2%] boys and 211 [46.8%] girls), 42 (9.4%) were diagnosed with epilepsy during follow-up. The mean age at the time of the first FS was 21.4±14.5 months. A positive family history of FS and epilepsy was observed in 217 (48.3%) and 66 (14.7%) patients, respectively. In terms of FS characteristics, the prevalence of complex FS was significantly higher in the subsequent epilepsy group. The presence of a history of perinatal asphyxia and epileptiform or background abnormality findings at first EEG was also significantly higher in the subsequent epilepsy group (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of this study show that a history of perinatal asphyxia, complex FS, and epileptiform discharges at initial EEG exhibited an increased association with epilepsy development.

Keywords: EEG, epilepsy; febrile; perinatal history; seizure.


Fatma Hancı, Sevim Türay, Hüseyin Kocabey, Nimet Kabakus. Probable Risk Factors for Epilepsy Development Following Febrile Seizure: A Retrospective, Observational Study. Epilepsi. 2021; 27(1): 39-46

Sorumlu Yazar: Fatma Hancı, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale