ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

İdiyopatik/Genetik Jeneralize ve Kendini Sınırlayan Fokal Epilepsilerde Febril Nöbetler [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(2): 113-118 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.98705  

İdiyopatik/Genetik Jeneralize ve Kendini Sınırlayan Fokal Epilepsilerde Febril Nöbetler

Feray Tümay1, Mecbure Nalbantoglu2, Rahşan İnan3, Figen Yavlal4, Veysi Demirbilek5
1Özel Yeni İklim Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Febril nöbet (FN) çocukluk çağı döneminin en sık görülen nöbet tipidir. İdiyopatik/jeneralize ve fokal/ kendini sınırlayan nöbetler de aynı yaş grubunda izlenmektedir. Genellikle iyi seyirlidirler. Bu çalışma idiyopatik/jeneralize ve fokal/ kendini sınırlayan epilepsileri olan hastalarda FN prevalansı ve demografik profili araştırmak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmaya polikliniğimize başvurmuş, gelişimsel değerlendirmeleri normal olan idiyopatik/jeneralize ve fokal/ kendini sınırlayan epilepsileri olan hastalar dahil edildi. Veriler hastaların tıbbi ve EEG kayıtlarından toplandı. Hastalar sendromlarına ve FN varlığına göre alt gruplara ayrıldı. Karşılaştırmalar FN özelliklerine göre yapıldı.
BULGULAR: Fokal ya da olası genetik nedenli jeneralize epilepsi tanılı 320 hasta arasında, FN’ler cinsiyet üstünlüğü olmaksızın %14.7 (n=47) hastada mevcuttu. Kendini sınırlayan fokal epilepsi 232 çocukta (%72.5) mevcuttu. Epilepsi başlangıç ortalama yaşı 7.97±3.38 yıldı (1–18 yıl). FN’lerin fokal ya da jeneralize epilepsi grupları (p=0.552) ya da bu grupların alt tipleri (p=0.701) içindeki dağılımı istatiksel anlamlılık göstermemekle birlikte, FN varlığı en yüksek oranla jüvenil miyoklonik epilepsi ve idiyopatik fotosensitif oksipital lob epilepsi gruplarında bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyet, FN ya da epilepsi aile öyküsü, epilepsi başlangıç yaşı, epilepsi tipi FN dışında normal olan çocuklarda ortaya çıkacak epilepsi için belirleyici bir faktör olarak görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Febril nöbet, fokal/ kendini sınırlayan epilepsi; idiyopatik/jeneralize epilepsi.


Febrile Seizures in Idiopathic/Genetic Generalized and Self-Limited Focal Epilepsies

Feray Tümay1, Mecbure Nalbantoglu2, Rahşan İnan3, Figen Yavlal4, Veysi Demirbilek5
1Department of Neurology, Yeni İklim Private Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Neurology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfü Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Neurology, Bahçesehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Child Neurology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Febrile seizure (FS) is the most common form of childhood seizures. Furthermore, idiopathic/generalized and focal/self-limited epilepsies present at the similar age-range. They usually have a favorable outcome. This study was conducted to investigate the prevalence and demographic profile of FS in patients with idiopathic/generalized and focal/self-limited epilepsies.
METHODS: This retrospective study included all of the patients with normal developmental assessments who were admitted to our outpatient clinic with idiopathic/generalized and focal/self-limited epilepsy. The data were collected from their medical and electroencephalogram records. The patients were subgrouped according to their syndromes and the presence of FS. Comparisons were made for the characteristics of FS.
RESULTS: Among 320 patients with the diagnosis of focal or generalized epilepsy with presumed genetic cause, FSs were present in 14.7% (n=47) of them without gender preponderance. Self-limited focal epilepsy was present in 232 children (72.5%). The mean age of epilepsy onset was 7.97±3.38 years (range: 1–18 years). Although the distribution of FSs in focal or generalized epilepsy groups (p=0.552) and subtypes of these groups (p=0.701) did not indicate any statistical significance, highest ratios of FS occurrence were found in juvenile myoclonic epilepsy and idiopathic photosensitive occipital lobe epilepsy groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gender, family history of epilepsy and FS, onset age of epilepsy, type of epilepsy did not seem as a predictor factor for subsequent epilepsy in the patients with FS otherwise normal children.

Keywords: Febrile seizure, focal/self-limited epilepsy; idiopathic/generalized epilepsy.


Feray Tümay, Mecbure Nalbantoglu, Rahşan İnan, Figen Yavlal, Veysi Demirbilek. Febrile Seizures in Idiopathic/Genetic Generalized and Self-Limited Focal Epilepsies. Epilepsi. 2021; 27(2): 113-118

Sorumlu Yazar: Rahşan İnan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale