ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarında Psikiatrik Semptomlar [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(2): 94-98 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.95530  

Epilepsi Hastalarında Psikiatrik Semptomlar

Yasemin Ünal1, Leman İnanç2, Ümit Başar Semiz2, Gülnihal Kutlu1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastalarında anksiyete, depresif belirtiler, psikotik belirtiler ve mental retardasyon gibi psikiyatrik belirtiler genel populasyona göre daha yaygindir. Bu çalışmanın amacı epilepsi hastalarında psikiyatrik belirtileri değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Katılımcılara SCL-90-R psikolojik belirti tarama testi uygulandı. Epilepsi polikliniğinde takip edilen epilepsi hastaları ardışık olarak dâhil edildi. Formlar bir psikiyatri ve bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Somatizasyon, obsesif-kompulsif düşünceler, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, fobik anksiyete, psikotizm, paranoid düşünce ve düşmanlık alt ölçekleri değerlendirildi.

BULGULAR: Yüz on bir epilepsi hastası ile cinsiyet ve yaş uyumlu 92 kontrol olgu çalışmaya dâhil edildi. Epilepsi hastalarının yaş ortalaması 34.05±10.90 yıl idi. Hastaların 43’ü erkek, 68’i kadındı. On dört hasta (%12.61) mental retardasyon tanısı aldı. Her madde için ortalama SCL-90-R skoru sonuçlarına dayanarak yapılan değerlendirmede somatizasyon, obsesif kompulsif belirtiler, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, düşmanlık, fobik anksiyete, paronoid düşünce ve psikotizm semptomları hasta grupta kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: SCL-90-R psikolojik belirti tarama testi psikiyatrik semptomların taranmasında kullanılabilecek kolay bir testtir. Epilepsi hastalarında psikiyatrik semptomlarla ilgili farkındalığı artırmak için kullanılabilir. Klinisyenlerin bu belirtilere farkındalığı arttığında hastalara daha doğru bir yaklaşım mümkün olacaktır. Epilepsi hastalarının izlenmesi açısından sadece nöbet sıklığı ve şiddeti değil aynı zamanda diğer psikiyatrik belirtiler de önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, psikiatrik semptom; SCL-90-R; nöbet.


Psychiatric Symptoms of Patients with Epilepsy

Yasemin Ünal1, Leman İnanç2, Ümit Başar Semiz2, Gülnihal Kutlu1
1Department of Neurology, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla, Turkey
2Department of Psychiatry, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla, Turkey

INTRODUCTION: Psychiatric symptoms such as anxiety, depressive symptoms, psychotic symptoms, and mental retardation are much more common among patients with epilepsy (PWE) than the general population. This study aimed to evaluate psychiatric symptoms in patients with epilepsy.
METHODS: Symptom Checklist 90-R Revised (SCL-90-R) was given to all consecutive patients with epilepsy in outpatient Epilepsy Department. Participants completed the SCL-90-R questionnaire. One neurologist and one psychiatrist evaluated these forms. Subscales of somatization, obsessive-compulsive thoughts, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, phobic anxiety, psychoticism, paranoid ideation, and hostility were evaluated.

RESULTS: A total of 111 PWE and 92 sex- and age- matched control subjects were included. The mean age of the patient group was 34.05±10.90 years. Of the patients, 43 were male and 68 were female. Fourteen (12.61%) patients were diagnosed with mental retardation. Based on our results of mean SCL-90-R score for each item, somatization, obsessive-compulsive symptoms, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation, and psychoticism were significantly higher in the patient group than the control subjects.

DISCUSSION AND CONCLUSION: SCL-90-R is an easy test to evaluate psychiatric symptoms. It can be used for PWE to raise awareness of psychiatric symptoms. Once the clinicians become more aware of such symptoms, more accurate approach to the patients will be possible. In terms of follow-up of PWE, not only seizure frequency and severity but also other psychiatric symptoms are important.

Keywords: Epilepsy, psychiatric symptoms; SCL-90-R; seizure.


Yasemin Ünal, Leman İnanç, Ümit Başar Semiz, Gülnihal Kutlu. Psychiatric Symptoms of Patients with Epilepsy. Epilepsi. 2019; 25(2): 94-98

Sorumlu Yazar: Yasemin Ünal, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale