ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Ebeveynlerin Epilepsi ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-94940 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.94940  

Ebeveynlerin Epilepsi ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi

Hilal Aydın1, Oğuzhan Korkut2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, epilepsi tanısı konulan çocukların ebeveynlerinde gerek hastalık, ger-ekse hastalığın tedavisi ve nöbet sırasında ilk yardım ile ilgili konularda bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışmaya, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk nöroloji polikliniğine başvuran, epilepsi tanısı konulan ve düzenli kontrolleri yapılan çocukların ebeveynleri dahil edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 117 hasta ebeveyni katıldı. Ankete katılanların çoğunluğunu annelerden (n=74, %63.2) oluşturmaktaydı. Katılımcıların en küçüğü 20, en büyüğü 70 yaşındaydı ve yaş ortal-amaları 37.2‘idi. Ebeveynlerin epilepsi hastalığı hakkında sahip oldukları bilgiyi sıklıkla sadece doktorlardan öğrendikleri (n=69, %59) ve 111 (%94.9) hastanın tedavisinde sadece antiepileptik ilaç kullanıldığı, başka bir tedavi yöntemi denemedikleri saptandı. Epilepsinin ilaçlar ile tedavi edilebileceğini bildiren katılımcı sayısı 105 idi (%89.7). Katılımcıların çoğu atak esnasında çocuklarını rahat olacak bir şekilde yatıracaklarını (n=113, %96.6), çocuğa pozisyon verdikten sonra rahat nefes alması için mümkünse ağzını ve solunum yolunu açık tutacaklarını (n=104, %88.9) belirttiler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda hastalarımıza tedavi öncesi ve tedavi sonrası belli periyodlarla poliklinik kontrollerinde hem sözel hem de yazılı olarak epilepsi hastalığı ve acil müdahale konusunda bilgi verilmiş olup, hastaların çoğunda ilk müdahalede doğru yaklaşım gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, ebeveyn, bilgi, tutum, davranış


Examination of Parents' Knowledge, Attitudes and Behaviors about Epilepsy

Hilal Aydın1, Oğuzhan Korkut2
1Balikesir University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics
2Balikesir University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology

INTRODUCTION: The aim of our study is to evaluate the knowledge, attitudes and behaviors of the parents of children diagnosed with epilepsy, regarding treatment, and first aid during seizures.
METHODS: Parents of children who applied to Balıkesir University Medical Faculty Pediatric Neurology Outpatient clinic, were diagnosed with epilepsy and had regular controls were included in this cross-sectional study.
RESULTS: 117 patient parents participated in our study. The majority of the attendees were mothers (n=74, 63.2%). The youngest of the participants was 20, the oldest was 70 years old and their mean age was 37.2. It was found that the parents often learned the information they had about epilepsy only from the doctors (n=69, 59%) and only antiepileptic drugs were used in the treatment of 111 (94.9%) patients and they did not try any other treatment methods. The number of participants who stated that epilepsy could be treated with drugs was 105 (89.7%). Most of the participants stated that they would lay their children down comfortably during the attack (n=113, 96.6%), and that they would keep their mouth and airway open if possible so that they could breathe comfortably after positioning the child (n=104, 88.9%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, our patients were informed both verbally and in writing about epilepsy and emergent intervention at certain periods before and after treatment and the right approach in the first intervention constituted the majority.

Keywords: Epilepsy, parent, information, attitude, behavior
Sorumlu Yazar: Hilal Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale