ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarında Hipofiz Bezi Boyutları, Tiroid Hormonları ve Nöbet Aktivitesi Arasındaki İlişki [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-93585

Epilepsi Hastalarında Hipofiz Bezi Boyutları, Tiroid Hormonları ve Nöbet Aktivitesi Arasındaki İlişki

Fettah Eren, Cihat Özgüncü, Ahmet Hakan Ekmekci
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Hormonal sistemlerdeki morfolojik ve fonksiyonel değişiklikler epileptik nöbetlerin sebebi ve/veya sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu çalışmada epilepside hipofiz bezinin yapısı ile tiroid fonksiyonları ve nöbet aktivitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane temelli, retrospektif ve vaka-kontrol çalışması olarak planlandı. Çalışmaya 18–65 yaş arası sekonder nedenleri olmayan epilepsi hastaları alındı. Hastalık süresi, nöbet sıklığı ve antiepileptik tedaviler sorgulandı. Elektroansefalografi (EEG) bulguları normal, non-spesifik, yavaş dalga aktivitesi ve epileptik aktivite olarak gruplandırıldı. Nöbet tipleri belirlendi. Hipofiz bezi boyutları koronal T2-MRG sekansları ile ölçüldü. Hipofiz bezinin genişliği, yüksekliği ve interkavernöz mesafe elde edildi. TSH (tiroid stimülan hormon), fT3 (serbest triiyodotironin) ve fT4 (serbest tiroksin) sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmada yaş ortalaması 43,11±12,38 olan 63 hasta ve 44 sağlıklı gönüllü vardı. Hipofiz bezi genişliği ve interkavernöz mesafe epilepsi hastalarında kontrol grubuna göre daha düşüktü (p=0,012 ve p=0,006). Tiroid fonksiyon test sonuçları hasta ve kontrol grubunda benzerdi (p>0,05). Son 1 aydaki nöbet sayısı ile hipofiz bezi genişliği arasında negatif korelasyon vardı (p=0,008 r=-0,331). Diğer klinik özellikler, antiepileptik tedavi ile hipofizer ölçümler ve tiroid fonksiyonları arasında ilişki yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hipofiz bezinin genişliğinin daha düşük olması ve nöbet sıklığı ile ilişkisi epilepsi hastalarında nöbet aktivitesinin hormonal sistemin yapısal özellikleri ile ilişkisini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, hipofiz, nöbet, antiepileptik ilaçlar, tiroid hormonları


The Relationship between Pituitary Gland Dimensions, Thyroid Functions and Seizure Activity in Patients with Epilepsy

Fettah Eren, Cihat Özgüncü, Ahmet Hakan Ekmekci
Selcuk University, School of Medicine, Department of Neurology, Konya

INTRODUCTION: Morphological and functional changes in hormonal systems may present as the cause and/or result of epileptic seizures. The purpose of present research is to evaluate the relationship between the structure of the pituitary gland, thyroid functions and seizure activity in-patient with epilepsy.
METHODS: It was designed as a hospital-based, retrospective and case-control study. Not secondary epilepsy patients (18–65 years) were included in the study. Disease duration, seizure frequency and antiepileptic treatments were questioned. Electroencephalography (EEG) findings were grouped as normal, nonspecific, slow wave activity and epileptic activity. Seizure types were determined. The pituitary gland was measured with coronal T2-MRI sequences. Pituitary gland width, height and intercavernous distance were obtained. TSH (thyroid stimulating hormone), fT3 (free triiodothyronine) and fT4 (free thyroxine) results were recorded.
RESULTS: There were 63 patients (mean age of 43.11±12.38 years) and 44 healthy volunteers in the study. Pituitary gland width and intercavernous distance were lower in epilepsy patients compared to the control group (p=0.012 and p=0.006). Thyroid function test results were similar in the patient and control groups (p>0.05). There was a negative correlation between the number of seizures in the last 1 month and the width of the pituitary gland (p=0.008 r=-0.331). There was no relationship between other clinical features, antiepileptic therapy, and pituitary measurements and thyroid functions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The lower width of the pituitary gland and its relationship with the frequency of seizures support that seizure activity is associated with structural features of the hormonal system in patients with epilepsy.

Keywords: Epilepsy, pituitary, seizure, antiepileptic drugs, thyroid hormones
Sorumlu Yazar: Fettah Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale