ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Jeneralize Nöbetlerden Fokal Absans Nöbetlerine [Epilepsi]
Epilepsi. 2004; 10(2): 112-128

Jeneralize Nöbetlerden Fokal Absans Nöbetlerine

Gilles van LUIJTELAAR1, Evgenia SITNIKOVA1
NICI-Biological Psychology, University of Nijmegen, The Netherlands.

Absans nöbetlerinin kökeni konusunda önde gelen teorilerden biri olan kortiko-retiküler teori, normal uyku iğlerinden ve patolojik diken-dalga deşarjlarından (DDD) subkortikal bir ritm merkezinin sorumlu olduğunu; talamusun bazolateral kompleksindeki talamik relay hücrelerinin, retikü- ler talamik nükleusun ve korteksin talamo-kortiko-talamik bir ağ oluşturduğunu ve EEG osilasyonlarının iki türünün de bu sistem tarafından üretildiğini varsaymaktadır. Ya k ı n zamanda, Meeren ve ark. (2002) absans epilepsi konusunda fokal teoriyi ortaya atmışlardır. WAG/Rij sıçanlarından elde edilen deneysel bulgulara dayanan bu teori, somatosensoriyal kortekste, iki taraflı ve jeneralize DDD'lerin oluşumuna yol açan olaylar fırtınasını başlatan bir odak oldu ğunu ileri sürmektedir. Bu yazıda sunulan yeni veriler şu noktalara dikkat çekmektedir: ( i ) WAG/Rij sıçan korteksinde parvalbumin boyaması göstermeyen bölgeler (fokal bölge) bulunmuştur. ( i i ) Somatosensoriyal korteksteki fokal bölgenin lidokoinle lokal kortikal deaktivasyonu DDD'lerin azalmasına neden olmaktadır. (iii) Anılan fokal bölgede, dendritlerin anormal dallanmasının görüldüğü nöronlar bulunmuştur. Bunların hepsi, absans epilepside fokal teoriyi destekleyici verilerdir. Benzer patofizyolojik süreçlerin insanlarda da olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu yeni fokal teori, EEG osilasyonlarının yerleşiminin saptanmas ı açısından insanlarda kolaylıkla sınanabilir.

Anahtar Kelimeler: Beyin haritalandırması; serebral korteks/fizyopatoloji;hastalık modeli, hayvan; elektroensefalografi; epilepsi,absans/fizyopatoloji; sıçan.


From Generalized to Focal Absence Seizures

Gilles van LUIJTELAAR1, Evgenia SITNIKOVA1
NICI-Biological Psychology, University of Nijmegen, The Netherlands.

The leading theory on the origin of absence seizures, the cortico-reticular theory, supposes that a subcortical pacemaker is responsible for normal sleep spindles and pathological spike-wave discharges (SWDs). It postulates that the thalamic relay cells in the basolateral complex of the thalamus, the reticular thalamic nucleus and the cortex, aşembled in a thalamo-cortico-thalamic network, generate both types of EEG oscillations. Recently, Meeren et al. (2002) proposed a focal theory of absence epilepsy. This theory, based on experimental findings in the WAG/Rij rats supposes that the somatosensory cortex contains a focus that initiates a cascade of events that lead to the occurrence of bilateral and generalized SWDs. In this review, new data are presented which show that the cortex of WAG/Rij rats contains areas including the somatosensory cortex, which lack parvalbumin. Second, local deactivation of the focal zone with lidocaine reduces the inci - dence of SWDs. Finally, branching of dendrites of neurons is abnormal in this zone. All these new results p r ovide further support for the focal theory of absence epileps y. The question as to whether similar or comparable pathophysiological proceşes are present in humans needs to be elucidated. The new focal theory can be easily tested in humans with respect to the location of the origin of the EEG oscillations.

Keywords: Brain mapping; cerebral cortex/physiopathology; disease models, animal; electroencephalography; epilepsy, absence/physiopathology; rats.


Gilles van LUIJTELAAR, Evgenia SITNIKOVA. From Generalized to Focal Absence Seizures. Epilepsi. 2004; 10(2): 112-128


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale