ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 2       Yıl: 2021

İlaç Tedavisine Dirençli Epilepsi Hastalarında Klobazam Ekleme Tedavisi: Üçüncü Basamak Epilepsi Merkezi Deneyimi [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(3): 155-160 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.91249  

İlaç Tedavisine Dirençli Epilepsi Hastalarında Klobazam Ekleme Tedavisi: Üçüncü Basamak Epilepsi Merkezi Deneyimi

Nermin Görkem Şirin, Betül Baykan, Nerses Bebek
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu geriye dönük çalışmanın amacı, üçüncü basamak epilepsi merkezinde ilaç tedavisine dirençli epilepsi hastalarında klobazam tedavisinin etkinliğini ve yan etkilerini araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Klobazamın ek tedavi olarak başlandığı ve tedavi başlandıktan sonra en az bir yıl boyunca takip edilen ilaç tedavisine dirençli hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik, elektrofizyolojik ve görüntüleme bulguları gözden geçirildi. Klobazam tedavisi sonrası ortaya çıkan yan etkiler ve nöbetler üzerine etkinlik değerlendirildi.
BULGULAR: On iki ilaç tedavisine dirençli epilepsi hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların dokuzu yapısal nedene bağlı fokal epilepsi, biri nedeni belirlenemeyen fokal epilepsi, biri kombine fokal ve jeneralize epilepsi ve biri miyoklonik absanslı epilepsi olgusu idi. Hastaların tümü klobazam tedavisi öncesi en az iki antiepileptik ilacı orta-yüksek dozlarda kullanıyordu. Yan etkiler üç hastada görüldü ve sedasyon, iritabilite ve bulanık görme olarak bildirildi. Klobazam tedavisi sonrası hastaların ikisi nöbetsizken, yedisi tedaviden belirgin olarak faydalandı (≥%50 nöbet azalması). Sadece bir hasta yan etkiler nedeniyle tedavi başlangıcından iki ay sonra ilacı bırakmak zorunda kaldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız, ilaç tedavisine dirençli epilepsi hastalarında ek tedavi olarak klobazam’ın etkin olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaç, klobazam; ilaca dirençli epilepsi; medikal tedaviye dirençli epilepsi.


Clobazam as an Add-on Therapy of Patients with Drug-resistant Epilepsy: Experience of a Tertiary Epilepsy Center

Nermin Görkem Şirin, Betül Baykan, Nerses Bebek
Department of Neurology, Istanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This retrospective study aimed to overview the efficacy and side effects of clobazam in patients with drug-resistant epilepsy who were followed in a tertiary epilepsy center.

METHODS: The patients who had been started clobazam as add-on therapy and have been followed for at least one year were recruited to participate in this study. The clinical, electrophysiologic and imaging features of the patients were reviewed. The side effects and efficacy of clobazam were noted.
RESULTS: Twelve patients with drug-resistant epilepsy who had focal epilepsy with structural etiology in nine, focal epilepsy with unknown etiology in one, combined focal and generalized epilepsy in one and epilepsy with myoclonic absences in one were included in this study. All patients had at least two antiepileptic drugs with moderate to high doses before clobazam therapy. The side effects were sedation, irritability and blurred vision in three patients. Two patients became seizure-free and seven patients had improved remarkably (≥50% seizure reduction). Only one patient discontinued the drug because of the side effects.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results provide evidence in the efficacy of clobazam as add-on therapy in patients with drug-resistant epilepsy.

Keywords: Antiepileptic drug, clobazam; drug-resistant epilepsy; medically refractory.


Nermin Görkem Şirin, Betül Baykan, Nerses Bebek. Clobazam as an Add-on Therapy of Patients with Drug-resistant Epilepsy: Experience of a Tertiary Epilepsy Center. Epilepsi. 2020; 26(3): 155-160

Sorumlu Yazar: Nermin Görkem Şirin, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale