ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Postiktal Burun Silmenin Temporal Lob Epilepsisinde Yön ve Yerleşim Açısından Değeri [Epilepsi]
Epilepsi. 2003; 9(2): 73-76

Postiktal Burun Silmenin Temporal Lob Epilepsisinde Yön ve Yerleşim Açısından Değeri

Gülnihal KUTLU1, Erhan BİLİR2, Alev LEVENTOĞLU2, Yasemin B. GÖMCELİ2, G. Semiha KURT3, Ayşe SERDAROĞLU4, Atilla ERDEM5
1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
3Gazi Osman Paşa Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Amaç: Video-EEG görüntülemesinde gözlenen postiktal burun silmenin (PBS) epileptojenik odağın lateralizasyon ve yerleşimini belirlemedeki değeri araştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Video-EEG görüntülemesi yap ılan 426 hasta retrospektif olarak incelendi. Postiktal burun silme davranışı gösteren olguların interiktal ve iktal EEG'leri, nöroradyolojik incelemeleri, cerrahi yapılm ışsa patolojileri ve prognozları değerlendirildi. Bulgul ar: Video-EEG görüntülemesi ile 71 hastada temporal lob epilepsisi (TLE) tanısı kondu. On bir olguda (7 kadın, 4 erkek; ort. yaş 27.5; dağılım 13-40) PBS belirlendi. Bunların 10'unda (%91) tanı TLE idi; bir olgunun ekstratemporal olduğu belirlendi. Postiktal burun silme yedi olguda (%70) nöbet odağına ipsilateral, iki olguda ise kontralateral idi. Bir olguda ise iktal EEG paternlerinden bağımsız olarak birbirinden farklı nöbetlerde bazen ipsilateral, bazen kontralateral olduğu gözlendi. Ekstratemporal lob epilepsisi saptanan olguda PBS nöbet başlangıcına ipsilateral idi. İpsilateral özellik gösteren üç olguda anterior temporal lobektomi ve amigdalohipokampektomi uygulandı. Patolojik incelemede iki olguda hipokampal skleroz, bir olguda astrositom saptandı. Üç olguda da, ameliyat sonrasında nö- bet görülmedi.
Sonuç: Postiktal burun silme TLE'de ekstratemporal lob epilepsilerine göre çok daha sık izlenmekte ve çoğunlukla ipsilateral odağı göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Otomatizm; elektroensefalografi; epilepsi,temporallob/tanı; lateralite/fizyoloji; mukus/sekresyon; burun mukozası/sekresyon; burun; temporal lob/fizyoloji; video kaydı


Lateralizing and Localizing Value of Postictal Nose Wiping in Temporal Lobe Epilepsy

Gülnihal KUTLU1, Erhan BİLİR2, Alev LEVENTOĞLU2, Yasemin B. GÖMCELİ2, G. Semiha KURT3, Ayşe SERDAROĞLU4, Atilla ERDEM5
1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
3Gazi Osman Paşa Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Objectives: We evaluated the value of postictal nose wiping observed during video-EEG monitoring in determining the laterality and localization of seizures.
Patients and Methods: We retrospectively reviewed 426 patients who underwent video-EEG monitoring. Patients who exhibited postictal nose wiping were evaluated with regard to interictal and ictal EEGs, neuroradiologic findings, postoperative histopathologic diagnoses, and prognosis.
Results: Video-EEG monitoring showed temporal lobe epilepsy (TLE) in 71 patients. Eleven patients (7 females, 4 males; mean age 27.5 years; range 13 to 40 years) exhibited postictal nose wiping. Of these, 10 patients (91%) had TLE, and one patient had extratemporal lobe e p i l e p s y. Postictal nose wiping was ipsilateral to the focus in seven patients (70%) and contralateral in two patients. In one patient, it was either ipsilateral or contralateral during diverse seizures, regardleş of the ictal EEG patterns. One patient with extratemporal lobe epilepsy manifested postictal nose wiping ipsilateral to the onset of seizures. Three patients with ipsilateral postictal nose wiping underwent anterior temporal lobectomy and amigdalohipp o c a m p e c t o m y. Pathologic diagnosis was hippocampal sclerosis in two patients and astrocytoma in one patient. These three patients were seizure-free postoperatively.
Conclusion: Postictal nose wiping is much more common in patients with TLE than in those with extratemporal lobe epilepsy and is more often ipsilateral to the seizure focus.

Keywords: Automatism; electroencephalography; epilepsy, temporallobe/diagnosis; laterality/physiology; mucus/secretion; nasal mucosa/secretion; nose; temporal lobe/physiology; video recording


Gülnihal KUTLU, Erhan BİLİR, Alev LEVENTOĞLU, Yasemin B. GÖMCELİ, G. Semiha KURT, Ayşe SERDAROĞLU, Atilla ERDEM. Lateralizing and Localizing Value of Postictal Nose Wiping in Temporal Lobe Epilepsy. Epilepsi. 2003; 9(2): 73-76


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale