ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

SEKONDER JENERALİZE TONİK-KLONİK NÖBETLERDE YENİ BİR LATERALİZAN BULGU: KLONİK JERKLERİN ASİMETRİK SONLANMASI [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(2): 94-98

SEKONDER JENERALİZE TONİK-KLONİK NÖBETLERDE YENİ BİR LATERALİZAN BULGU: KLONİK JERKLERİN ASİMETRİK SONLANMASI

Christoph BAUMGARTNER1, Hikmet YILMAZ1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Amaç: Sekonder jeneralize tonik-klonik nöbetler (SJTKN) sonlanırken, üst veya alt ekstremitelerdeki klonik jerklerin aynı anda sonlanmaması (klonik jerklerin asimetrik sonlanması-KJAS) şeklindeki iktal bulgunun ilaç tedavisine dirençli lokalizasyonla ilişkili epilepsilerde lateralizan değerini araştırmak.Hastalar ve Yöntemler: Hastaların klinik bilgilerinden habersiz ve KJAS görünümüne özel bir dikkat göstererek, 62'si temporal lob epilepsili (TLE), 18'i ekstratemporal lob epilepsili (ETLE) 80 olgunun 149 SJTKN'sinin retrospektif video-teyp analizleri yapıldı. Bu bulgunun görülme sıklığı ve tek başına doğru lateralizasyon yapabilme (DLY) değeri TLE ve ETLE gruplarında araştırıldı. İstatistiksel değerlendirmede "independent samples t-test" kullanıldı.Bulgular: Klonik jerklerin asimetrik sonlanması tüm çalışma grubunun %74.5'inde (DLY %71.1), ETLE grubunun %92.7'sinde (DLY %90.2), TLE grubunun %67.6'sında (DLY %63.8) gözlendi. Tartışma: Şimdiye kadar tanımlanmamış olan ve iktal terminolojiye tarafımızdan yeni katılan KJAS'nin, uzun süreli video-monitörizasyon koşullarında kolayca saptanabilen, primer epileptik odak ile ipsilateral ilişki gösteren, objektif ve değerli bir lateralizan bulgu olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: KOL/FİZYOPATOLOJİ; ELEKTROENSEFALOGRAFİ; EPİLEPSİ, TONİK-KLONİK/FİZYOPATOLOJİ; LATERALİTE; BACAK/FİZYOPATOLOJİ; NÖBET/TANI; VİDEO KAYDI


A NEW LATERALIZING SIGN IN SECONDARILY GENERALIZED TONIC-CLONIC SEIZURES: ASYMMETRIC ENDING OF THE CLONIC JERKING

Christoph BAUMGARTNER1, Hikmet YILMAZ1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Purpose: We investigated the lateralizing value of ictal finding of asymmetric ending of the clonic jerking (AECJ) of upper or lower extremities in secondarily generalized tonic-clonic seizures (SGTCSs) in patients with medically refractory localization-related epilepsy. Material and Methods: Blinded to clinical details, with special attention being paid to the AECJ, a retrospective videotape analysis of 149 SGTCSs was made in 80 patients with temporal lobe (TLE) (n=62) and extratem-poral lobe (ETLE) (n=18) epilepsies. The frequency of the AECJ and its positive predictivity value (PPV) when used alone were assessed in the TLE and ETLE groups. Statistical evaluation was made using the independent samples t-test.Results: Asymmetric ending of the clonic jerking was observed in 74.5% of the study group (PPV=71.1 %), this being 92.7%(PPV=90.2%), and 67.6% (PPV=63.8%) in the ETLE and TLE groups, respectively. Conclusion: Asymmetric ending of the clonic jerking, hitherto not defined in the literature, seems to be an objective and valuable lateralizing sign showing ipsilateral relationship to the primary epileptic focus. It can readily be documented during long term video-monitoring.

Keywords: ARM/PHYSIOPATHOLOGY; ELECTROENCEPHALOGRAPHY; EPILEPSY, TONIC-CLONIC/ PHYSIOPATHOLOGY; LATERALITY; LEG/PHYSIOPATHOLOGY; SEIZURES/DIAGNOSIS; VIDEOTAPE RECORDING


Christoph BAUMGARTNER, Hikmet YILMAZ. A NEW LATERALIZING SIGN IN SECONDARILY GENERALIZED TONIC-CLONIC SEIZURES: ASYMMETRIC ENDING OF THE CLONIC JERKING. Epilepsi. 2000; 6(2): 94-98


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale