ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Monoterapi ile Tedavi Edilen Epilepsi Hastalarında Korpus Kallozumun Morfometrik Ölçümleri ve Kan Parametreleri [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(3): 179-185 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.84756  

Monoterapi ile Tedavi Edilen Epilepsi Hastalarında Korpus Kallozumun Morfometrik Ölçümleri ve Kan Parametreleri

Fettah Eren1, Ayşegül Demir1, Şerefnur Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Korpus kallozum (KK) serebral hemisferleri bağlayan en büyük komissural yoldur. Epilepside bu yolda yapısal değişimler olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle monoterapi alan epilepsi hastalarında KK yapısı ve kan parametreleri ilişkisi değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Monoterapi alan 50 primer epilepsi hastası ve 40 sağlıklı kontrol alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, antiepileptik ilaçlar, hastalık süresi, nöbet tipi ve sıklığı sorgulandı. Beyin manyetik rezonans görüntüleme TSE/T1 sagital sekansında KK genu, trunkus, splenium ve anterior-posterior çapı ölçüldü. Kan parametreleri, antiepileptik tedavi ve hastalık özellikleri ile ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada, 50 (26 kadın, 24 erkek) hasta vardı. Yaş ortalamaları 34.46±13.02 yıl idi. KK morfometrik ölçümleri: genu 11.12±1.69, trunkus 6.09±1.17, splenium 10.39±1.93 ve anterior-posterior 69.08±5.19 milimetre (mm) idi. Epilepsi hastalarında anterior-posterior çapı daha küçüktü (p=0.04). Epilepsisi olan kadın hastaların genu çapı daha küçüktü (p=0.01). Hastalık süresi uzun olanlarda splenium çapı daha küçüktü (p=0.04). Antiepileptik ilaç kullanımı ile morfometrik ölçümler arasında fark saptanmadı (p>0.05). Epilepsi hastalarında üre ve kreatinin daha yüksekti (p=0.00, 0.00). D vitamini ve ferritin seviyesi daha düşüktü (p=0.01, 0.01). Kan değerleri ile morfometrik ölçümler arasında ilişki yoktu (p>0.05, r<0.25).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepside KK anterior-posterior çapı daha küçüktür. Özellikle kadın hastalarda genu çapı daha küçüktür. Epilepsi süresi uzun olanlarda ise splenium çapı daha küçüktür. Kan parametreleri ile KK çapları arasında ilişki yoktur.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, kan parametreleri, korpus kallozum; morfometri.


Morphometric Measurements of Corpus Callosum and Blood Parameters in Epilepsy Patients Treated with Monotherapy

Fettah Eren1, Ayşegül Demir1, Şerefnur Öztürk2
1University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Clinic of Neurology, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Corpus callosum (CC) is the largest commissural pathway that connects cerebral hemispheres. Structural changes have been reported in epilepsy. Therefore, in this study, the relationship between CC structure and blood parameters was evaluated in patients with epilepsy treated with monotherapy.
METHODS: In this study, 50 primary epilepsy patients treated with monotherapy and 40 healthy controls were included. Age, sex, antiepileptic drugs, duration of disease, type and frequency of seizures were questioned. Genu, truncus, splenium and anterior-posterior diameter of CC were measured in the TSE/T1 sagittal sequence of brain magnetic resonance imaging. The relationship between blood parameters, antiepileptic treatment and disease characteristics were evaluated.
RESULTS: Fifty patients (26 females, 24 males) were included in this study. The mean age was 34.46±13.02 years. Morphometric measurements of CC were genu was 11.12±1.69, truncus was 6.09±1.17, splenium was 10.39±1.93 and anterior-posterior was 69.08±5.19 millimeter (mm). Anterior-posterior diameter was smaller in patients with epilepsy (p=0.04). Female patients with epilepsy had smaller genu diameter (p=0.01). Splenium diameter was smaller in patients with longer disease duration (p=0.04). There was no difference between antiepileptic drug use and morphometric measurements (p>0.05). Urea and creatinine levels were higher in patients with epilepsy (p=0.00, 0.00). Vitamin D and ferritin levels were lower (p=0.01, 0.01). There was no correlation between blood values and morphometric measurements (p>0.05, r<0.25).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anterior-posterior diameter of CC is smaller in epilepsy. Especially in female patients, genu diameter is smaller. Splenium diameter is smaller in patients with a long duration of epilepsy. There is no correlation between blood parameters and CC diameters.

Keywords: Epilepsy, blood parameters, corpus callosum; morphometry.


Fettah Eren, Ayşegül Demir, Şerefnur Öztürk. Morphometric Measurements of Corpus Callosum and Blood Parameters in Epilepsy Patients Treated with Monotherapy. Epilepsi. 2020; 26(3): 179-185

Sorumlu Yazar: Fettah Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale