ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

İlaç Tedavisine İyi Yanıt Veren Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Tedavinin Bellek ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(2): 88-93 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.81488  

İlaç Tedavisine İyi Yanıt Veren Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Tedavinin Bellek ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi

Burcu Yüksel1, Sibel Çeliker Uslu2, Hande Sariahmetoglu3, Cahit Keskinkılıç4, Dilek Ataklı3
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
4Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöropsikoloji, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda ilaç tedavisine iyi yanıt veren, tek taraflı hipokampal sklerozu olan mezial temporal lob epilepsili (MTLE) hastaların, bellek ve frontal lob fonksiyonlarını inceleyerek antiepileptik ilaçların (AEİ) kognisyon üzerine, sık tekrarlayan nöbetlerden bağımsız olarak etkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar 2017 ILAE Revize Nöbet Sınıflamasına göre sınıflandırıldı. MTLE tanısı almış olan, ilaca yanıtlı grup olarak en fazla iki AEİ alan ve ayda ikiden az fokal farkındalığın bozulduğu nöbet veya yılda ikiden az fokalden iki taraflı tonik kloniğe dönüşen nöbet geçiren 34 hasta ve 30 benzer yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna sahip sağlıklı kontrol çalışmamıza dahil edildi. Çalışmamızda monoterapi ve politerapi alan hastalar, bellek ve frontal lob fonksiyonları yönünden karşılaştırıldı.

BULGULAR: Otuz dört hastanın 19’u (%55.8) monoterapi, 15’i (%44.2) politerapi almaktaydı. Politerapi alan hastaların monoterapi alan hastalara göre, sözel belleğin özellikle toplam öğrenme parametresinin anlamlı düzeyde düşük olduğu, kısa ve uzun süreli görsel belleğin ve mantıksal belleğin ileri düzeyde etkilenmiş olduğu görüldü (p<0.05). Politerapi alan hastaların monoterapi alan hastalara göre dikkat testinde ve verbal akıcılık testinde ileri düzeyde anlamlı bozulma saptandı (p<0.01).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kullanılan AEİ sayısı arttıkça değerlendirdiğimiz çoğu kognitif fonksiyonun performanslarında anlamlı düzeyde etkilenme görülmüştür. Bu bulgular, AEİ’lerin kognisyon üzerine olan olumsuz etkisini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, epilepsi, ilaca yanıt; mezial temporal lob epilepsisi.


The Effect of Antiepileptic Drug Therapy on Cognition in Drug-Responsive Mesial Temporal Lobe Epilepsy

Burcu Yüksel1, Sibel Çeliker Uslu2, Hande Sariahmetoglu3, Cahit Keskinkılıç4, Dilek Ataklı3
1Antalya Training and Research Hospital, Department of Neurology, Antalya, Turkey
2Samsun Training and Research Hospital, Department of Neurology, Samsun, Turkey
3Clinic of Neurology, Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Neuropsychology, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine the effect of antiepileptic drugs on memory and executive functions in drug-responsive mesial temporal lobe epilepsy with unilateral hippocampal sclerosis (MTLE-HS).

METHODS: The patients were classified according to the 2017 International League Against Epilepsy classification of seizures. Thirty-four patients with the diagnosis of MTLE-HS and 30 matched controls were enrolled. Patients treated with a maximum 2 anti-epileptic drugs and experiencing no more than 2 instances of focal impaired awareness per month or 2 focal to bilateral tonic-clonic seizures in a year were accepted as drug-responsive. Patients receiving monotherapy (PRM) and polytherapy (PRP) were compared in terms of memory and executive functions.

RESULTS: 19 (55.8%) monotherapy patients in the group and 15 (44.2%) polytherapy patients. The maximum number of learned words recorded in a verbal memory test, the immediate and delayed recall score, and the logical memory score were all statistically significantly lower in the PRP group compared with the PRM group (p<0.05). The results of the verbal attention test and verbal fluency test were also significantly lower in the PRP group (p<0.01).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Significantly greater impairment was observed in several aspects of cognitive function in the PRP group. These results indicate that antiepileptic drugs may have a negative impact on cognition.

Keywords: Antiepileptic drugs, epilepsy, drug responsiveness; mesial temporal lobe epilepsy.


Burcu Yüksel, Sibel Çeliker Uslu, Hande Sariahmetoglu, Cahit Keskinkılıç, Dilek Ataklı. The Effect of Antiepileptic Drug Therapy on Cognition in Drug-Responsive Mesial Temporal Lobe Epilepsy. Epilepsi. 2019; 25(2): 88-93

Sorumlu Yazar: Burcu Yüksel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale