ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Karbamazepin Kullanan Çocuk Hastalarda Vasküler Risk Faktörleri ve Ateroskleroz [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(4): 226-231 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.80269  

Karbamazepin Kullanan Çocuk Hastalarda Vasküler Risk Faktörleri ve Ateroskleroz

Aslı Imran Yılmaz1, Ayşe Aysima Özçelik2, Osman Başpınar3, Seyithan Taysi4
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı karbamazepin ile tedavi edilen epileptik çocuklarda artmış kardiyovasküler riskin varlığını araştırmaktır. Bu çalışma karbamazepin tedavisinin; paraoksonaz ve arilesteraz aktivitesi (antioksidan kapasite), lipid profili, oksitlenmiş LDL ve karotid arter intima-media kalınlığı (K-İMK) üzerine etkisini araştırmak ve ateroskleroz ile ilişkisini değerlendirmek için tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Epilepsi tanısı konularak karbamazepin başlanan 2-16 yaş arasındaki 21 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalardan başlangıç, 3 ve 6.aylarda trigliserid, total kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ölçümleri, LOOH (lipid hidroperoksit), paraoksonaz (PON1), arilesteraz (ARE) düzeyi bakılmıştır. Hastaların K-İMK, sağ ve sol karotis arter bifurkasyonunun 1 cm proksimalinin posterior duvarından ölçülmüştür.
BULGULAR: : Hasta grubunun 13’ü (%61,9) erkek, 8’i (%38,1) kız idi. Grubun ay ortalaması 111,48± 44,81 saptandı. Hasta grubunda başlangıçta bakılan total kolesterol değeri ile 6.ayda bakılan total kolesterol değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p=0.002). Hasta grubunun başlangıçta bakılan arilesteraz ve paraoksonaz değeri ile 6.ayda bakılan değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p=0.001) (p=0.004). Hasta grubunda başlangıçta bakılan sağ-sol K-İMK ile 6.ayda bakılan değerleri arasında anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0.966) (0.142).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, pediatrik hastalarda karbamazepin tedavisi öncesi ve sonrası arilesteraz & paraoksonaz düzeyleri ile K-IMT arasındaki ilişkinin ileriye dönük olarak araştırıldığı literatürdeki ilk çalışmadır. Karbamazepinin ateroskleroz üzerindeki kesin mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Bu sonuçlar, bu hastaların kardiyovasküler komplikasyonların gelişimi açısından risk altında olabileceğini göstermektedir. Bu bulgular ışığında, epileptik çocuklarda yapılacak çalışmalar ile uzun dönemde periyodik olarak antioksidan kapasite, kolesterol düzeyi ve K-IMT ölçümü yapılması, kardiyovasküler etkiler açısından takip edilmesi etki mekanizmasının anlaşılması açısından fayda sağlayacaktır

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, epilepsi; karbamazepin; karotid arter intima media kalınlığı.


Effects of Carbamazepine On Vascular Risk Factors and Atherosclerosis in Epileptic Children

Aslı Imran Yılmaz1, Ayşe Aysima Özçelik2, Osman Başpınar3, Seyithan Taysi4
1Department of Pediatrics, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Department of Pediatric Neurology, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey
4Department of Medical Biochemistry, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: The aim of our study was to investigate the presence of increased cardiovascular risk in epileptic children treated with carbamazepine. This study was designed to evaluate the relation of carbamazepine and atherosclerosis by investigating the effect of carbamazepine on antioxidant capacity, lipid profile, oxidized low-density lipoprotein (LDL), and carotid artery intima-media thickness (C-IMT).
METHODS: Twenty-one children aged between 2 and 16 years with epilepsy who were treated with carbamazepine were included in the study. Triglyceride, total cholesterol, high-density lipoprotein, LDL, lipid hydroperoxide, paraoxonase, arylesterase levels, and C-IMT were measured in all patients before the treatment, at the 3rd and 6th months of the treatment.
RESULTS: Thirteen (61.9%) of the patients were male, and 8 (38.1%) were female. The mean age of the patients was 111.48±44.81 months. There was a significant increase in total cholesterol, arylesterase, and paraoxonase levels at the 6th months of the treatment compared with pre-treatment levels. No significant changes were observed in C-IMT values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study is the first study in the literature in which the relation between arylesterase and paraoxonase levels and CIMT in pediatric patients before and after carbamazepine treatment was prospectively investigated. The exact mechanism of carbamazepine on atherosclerosis is not clearly understood. These results demonstrate that these patients could be at increased risk of the development of cardiovascular complications. In light of these findings, future studies in epileptic children should be to plan antioxidant capacity, cholesterol level, and measuring C-IMT with ultrasonography periodically in long term. We think that these findings enhance our understanding of the relationship between oxidative stress and antiepileptic drugs.

Keywords: Atherosclerosis, carbamazepine; carotid intima-media thickness; epilepsy


Aslı Imran Yılmaz, Ayşe Aysima Özçelik, Osman Başpınar, Seyithan Taysi. Effects of Carbamazepine On Vascular Risk Factors and Atherosclerosis in Epileptic Children. Epilepsi. 2021; 27(4): 226-231

Sorumlu Yazar: Ayşe Aysima Özçelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale