ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Fokal Epilepsilerde Lakozamid Politerapisinin Nöbet Prognozuna Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(3): 150-154 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.77699  

Fokal Epilepsilerde Lakozamid Politerapisinin Nöbet Prognozuna Etkisi

Mehmet Taylan Peköz1, Hacer Bozdemir1, Ahmet Yusuf Erturk2, Ümit Satılmış3, Kezban Aslan Kara1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi̇, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Muş Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Muş, Türkiye
3Elbi̇stan Devlet Hastanesi̇, Nöroloji̇ Kli̇ni̇ği̇, Kahramanmaraş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Anti epileptik tedaviden beklenenler düşük yan etki ve ilaç-ilaç etkileşimi yanı sıra yüksek etkinliktir. Yan etki ve ilaç-ilaç etkileşiminin düşük olduğu bilinen lakozamid'in politerapide etkinliği, prognoz üzerine etkisi değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi polikliniğinde ortalama 2 yıl (min: 1 mak: 3) süre ile takip edilen fokal epilepsi tanısı alan ve lakozamid kullanan 77 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Kullanmakta oldukları antiepileptik ilaçlar, yan etkileri, nörogörüntüleme ve elektrofizyolojik incelemeleri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Otuzbeş kadın (% 44,9) 42 erkek (% 55,1) olmak üzere toplam 77 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 33.9 ± 10.6 (min. 19- maks.67) idi. Ortalama nöbet başlama yaşı 12.6± 10.7 olup hastaların hiç biri LKS’i monoterapi olarak kullanmamaktaydı. Sadece 3 hasta dual terapi almakta olmasına karşın geriye kalan 74 hasta 3’lü veya daha fazla antiepileptik tedavi almaktaydı. Hastaların 33’ünde (% 42.9) LKS tedavisi sonrası nöbet sıklığında azalma görülürken 44’ünde nöbet sıklığında değişiklik olmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar literatür bilgilerine göre etkinlik yüzdesi düşük olarak elde edilmiş olsa da çalışmaya dahil edilen hastalar göz önüne alındığında, % 42.9’luk bir etkinlik ile lakozamidin dirençli fokal epilepsilerde etkin olduğunu göstermektedir. Özellikle komorbid hastalığa bağlı antiepileptik ilaçlar dışında ilaç kullanan olgularda ilaç-ilaç etkileşiminin olmaması ve ciddi ya da tedaviyi sonlandırmayı gerektirecek bir yan etkinin gelişmemesi güvenle kullanılabileceği yönünde bir gösterge olabilir.

Anahtar Kelimeler: Lakozamid, prognoz, fokal epilepsi


-The Effect of Lacosamide Polytherapy on Seizure Prognosis in Focal Epilepsies

Mehmet Taylan Peköz1, Hacer Bozdemir1, Ahmet Yusuf Erturk2, Ümit Satılmış3, Kezban Aslan Kara1
1Department Of Neurology, Çukurova University Faculty Of Medicine, Adana, Turkey
2Muş State Hospital, Clinic Of Neurology, Muş, Turkey
3Elbistan State Hospital, Clinic Of Neurology, Kahramanmaraş, Turkey

INTRODUCTION: What is expected from anti-epileptic treatment is low side effects and drug-drug interactions as well as high efficacy. In this study, the efficacy of lacosamide in polytherapy and its effect on prognosis were evaluated.
METHODS: Seventy-seven patients with focal epilepsy who were followed up for at least 1 year and using lacosamide were included in the study. The antiepileptic drugs they use, the side effects of the drugs, neuroimaging and electrophysiological examinations were evaluated.
RESULTS: A total of 77 patients, including 35 women (44.9%) and 42 men (55.1%), were included in the study. The mean age was 33.9 ± 10.6 (min. 19- max.67). Average age of seizure onset was 12.6 ± 10.7, and none of the patients were using LKS as monotherapy. Although only 3 patients were receiving dual therapy, the remaining 74 patients were receiving 3 or more antiepileptic treatments. While 33 of the patients (42.9%) had a decrease in the frequency of seizures after LKS treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the percentage of efficacy was obtained as low according to literature information, lacosamide is effective in resistant focal epilepsies with an efficiency of 42.9%. Especially in patients who use drugs other than antiepileptic drugs due to comorbid diseases, the absence of drug-drug interaction and the absence of serious side effects that require termination of treatment may be an indication that it can be used safely.

Keywords: Lacosamide, prognosis, focal epilepsy


Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ahmet Yusuf Erturk, Ümit Satılmış, Kezban Aslan Kara. -The Effect of Lacosamide Polytherapy on Seizure Prognosis in Focal Epilepsies. Epilepsi. 2021; 27(3): 150-154

Sorumlu Yazar: Mehmet Taylan Peköz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale