ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Pediatrik hastalarda levetirasetam serum konsantrasyonları: Klinik takipte önemi var mı? [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-77045

Pediatrik hastalarda levetirasetam serum konsantrasyonları: Klinik takipte önemi var mı?

Müjgan Arslan1, Murat Yılmaz2, Adnan Karaibrahimoglu3
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Isparta, Türkiye.
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye.
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Levetirasetam (LEV) plazma konsantrasyon takibi, ilacın lineer farmakokinetik özelliği ve ilaç etkileşiminin olmaması nedeniyle klinik uygulamada sık kullanılmaz. Bununla birlikte, bazı çalışmalar ilacın farmakokinetik etkileşimlerinden bahsetmekte ve ilaç düzeyi takibini önerilmektedir. Bu çalışma, pediatrik hastalarda kullanılan diğer antiepileptik ilaçların LEV plazma konsantrasyonu üzerine olan etkisini değerlendirmek ve ilaç plazma konsantrasyon değerinin, klinik izlemde önemini belirlemek amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya yaşları 1 ay ile 18 yaş arasında olan, LEV tedavisi alan, epileptik nöbetleri olan çocuklar alındı. 2018-2020 Pediatrik Nöroloji Kliniğine başvuran hastaların; cinsiyet, yaş, vücut ağırlığı, günlük ilaç dozu, komedikasyon ve LEV serumu konsantrasyon kayıtları değerlendirildi.
BULGULAR: Yüz kırk hastanın %57.9'u monoterapi alıyordu. Ortalama LEV dozu 35.40 mg/kg/gün iken, ortalama ilaç konsantrasyonu 14.06 µg/ mL idi. Doz ile serum konsantrasyonu arasındaki korelasyon politerapi grubunda zayıftı (p= 0.024), monoterapi grubunda ise pozitif ve yüksek derecede anlamlıydı (p< 0.001). İlacın plazma konsantrasyonu, enzim inhibisyonu ve enzim indüksiyonu yapan diğer antiepileptik ilçlardan etkilenmedi ve gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çoklu antiepileptik ilaç kullanan çocuk hastalarda, LEV serum konsantrasyonu takibi gerekli değildir. Lineer farmakokinetik, diğer ilaçlarla etkileşmeme ve yaşın ilaç plazma konsantrasyonu üzerinde önemli olmayan etkisi sebebi ile LEV plazma seviyesi takibinin klinik izlemde önemi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Levetirasetam, ilaç serum konsantrasyonu, epilepsi, pediatrik.


Levetiracetam serum concentrations in pediatric patients: Is there a role in clinical decision making?

Müjgan Arslan1, Murat Yılmaz2, Adnan Karaibrahimoglu3
1Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Pediatrics, Pediatric Neurology, Isparta, Turkey.
2Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Pediatrics, Isparta, Turkey.
3Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Biostatistics and Medical Informatics, Isparta, Turkey.

INTRODUCTION: Monitoring levetiracetam (LEV) plasma concentration is not frequently used in clinical practice due to the linear pharmacokinetics of the drug and the absence of drug interactions. Nonetheless, some studies mention pharmacokinetic interactions of the drug and suggest drug level monitoring. This study was conducted to evaluate the effect of concomitant antiepileptics on LEV plasma concentration in children and to determine the importance of drug plasma concentration in clinical follow-up.
METHODS: One hundred and forty patients with epileptic seizures on LEV therapy, aged between one month and 18 years, were enrolled in this retrospective study. We evaluated gender, age, body weight, daily drug dose, comedication with enzyme inducers and inhibitors, and LEV serum through concentration records of patients admitted to Pediatric Neurology Clinic between 2018-2020.
RESULTS: 57.9% of one hundred and forty patients were on monotherapy. The mean dose of LEV was 35.40 mg/kg/day, while the mean drug concentration was 14.06 μg/ mL. The correlation between the dose and the serum concentration in the polytherapy group was poor (p= 0.024), whereas it was positive and highly significant in the monotherapy group (p< 0.001). The plasma concentration of the drug was not affected by the enzyme inhibitors and inducers, as there was no significant difference between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Monitoring is not necessary for patients on LEV, even in polypharmacy. The clinical decision is not affected by plasma drug concentration as drug has linear pharmacokinetics and the drug concentration is not affected by concomitant drugs, and age has no significant impact on plasma concentrations.

Keywords: Levetiracetam, serum drug concentration, epilepsy, pediatric.
Sorumlu Yazar: Müjgan Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale