ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Bölgemizde Epilepsi Hastalarında Yanık Yaralanması: 10 Yıllık İnceleme [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-77044 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.47044  

Bölgemizde Epilepsi Hastalarında Yanık Yaralanması: 10 Yıllık İnceleme

Zeynep Şener Bahçe1, Ebral Yiğit2
1Memorial Hastanesi Genel Cerrahı ABD.Diyarbakır
2Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi.Genel Cerrahi ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, epileptik hastalarda yanık yaralanmalarının sıklığını ve gelişen komplikasyonları değerlendirip, azaltmak için alınacak tedbirleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak2010 ile Ocak 2020 tarihleri arasında hastanemiz yanık merkezine başvuran 18 epilepsi hastasının sosyodemografik verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmamızda veriler hasta dosyalarından ve bilgisayar kayıtlarından edinilmiştir.
BULGULAR: Epilepsi nöbetleri nedeniyle yanık yaralanması oluşan 18 hasta merkezimize başvurdu. Tüm hastaların vital bulguları takip edildi. Sıvı-elektrolit replasmanı, yara yeri kültür sonuçları gelinceye kadar tüm hastalara ampirik tedavi verildi ve spesifik koruyucu önlemler konusunda eğitildi.
Hastalardan 4’ü(%22) erkek ve 14’ü(%78) kadındı. 17 hasta da kaza ev ortamında (%94,4), 1 hastada da (%5,6) dış mekanda gerçekleşti. Yanık yeri olarak en çok etkilenen alan sağ kol ve önkoldu. Yanık yüzdesi %3-%17 arasında olup, ortalama %9.5’ idi. Yanık derecesi 2-3 arasında değişmekteydi.4 hastada 2.derece,14 hastada ise 3. derece yanık vardı.
Bütün hastalar erken dönemde eskeretomi yapılıp, yara yeri gümüşlü yara örtüsü ile kapatıldı. Sadece bir hastada iyileşmeyen yanık alanları olduğu için kısmi kalınlıkta deri grefti (STSG) yapıldı. Hiçbir hastada kontraktör ve hipertrofik skar gelişmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda öngörülemeyen epileptik nöbet atağı bilinç kaybına ve kaza sonucu yanık yaralanmalarına yol açtığı için epilepsili hastaların ani durumlarını dikkate alınarak yüksek riskli bir grup olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymuştur. Erken cerrahi müdahale ve tüm epileptik hastaların eğitim için hedeflenmesi ve özel önleyici tedbirlerin alınması iyi sonuçlar verir.

Anahtar Kelimeler: Yanık yaralanması, Epilepsi, Önleyici tedbirler, Tedavi


Burn İnjuries in Patients with Epilepsy in Our Region: A10 year review.

Zeynep Şener Bahçe1, Ebral Yiğit2
1Private Memorial Hospital.Department of Generall Surgery.Diyarbakır
2Gazi Yaşargil Training and Research Hospital.Department of General Surgery.Diyarbakır.

INTRODUCTION: The aim of our study is to evaluate the frequency and the complications of burn injuries in epileptic patients and to specify the required measures to decrease the occurrence of these injuries
METHODS: Sociodemographic data of patients with epilepsy who were admitted to our hospital's burn center were retrospectively analyzed. The data used in our study is obtained from patient files and electronic registries.
RESULTS: 18 patients with burn injuries resulting from epileptic seizures were admitted to our center. 4 (22%) patients were male and 14 (78%) were female. In 17 patients, the accident occurred in the home environment (94.4%) and outdoors in 1 patient (5.6%). The most frequently affected sites of burns were right arm and forearm. Burn percentage ranged between 3% to 17% and the mean percentage was 9.5%. Burn degrees ranged between 2 to 3. Four patients had 2nd degree burns while 14 patients had 3rd degree burns. All patients underwent escharotomy in the early stage and the wound site was covered with a silver burn dressing. Split-thickness skin graft (STSG) was performed in only one patient since there were burnt areas that did not heal.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Since the unpredictable epileptic seizures lead to loss of consciousness and accidental burn injuries, it was revealed in our study that patients with epilepsy should be classified as a high-risk population considering the sudden state of their seizures. Early surgical intervention, targeting all epilepsy patients for training and taking specific preventive measures result in positive outcomes.

Keywords: Burn injury, epilepsy, preventive measures, treatment
Sorumlu Yazar: Zeynep Şener Bahçe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale