ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarında Uyku Yapısının Polisomnografik Veriler Eşliğinde Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(3): 123-127 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.74436  

Epilepsi Hastalarında Uyku Yapısının Polisomnografik Veriler Eşliğinde Değerlendirilmesi

Gülin Sünter, Kadriye Ağan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastalarında uyku bozuklukları ile ilişkili hastalıklar normal topluma göre daha sık rastlanır. Diğer taraftan epilepsi hastalığı ve epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar da uyku yapısında değişikliklere neden olabilirler. Bu çalışmada, epilepsi hastalarının uyku özelliklerinin subjektif testler ile değerlendirilmesi ve polisomnografik inceleme ile uyku yapısının değerlendirilmesi ve bunun sağlıklı bireyler ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Epilepsi tanısı almış 29 hasta birey ile bilinen hiçbir hastalığı olmayan 25 sağlıklı gönüllü bireylere uyku kalitesini ve uyku bozukluğunu değerlendirmek üzere Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ), Uykusuzluk Şiddet İndeksi (UŞİ) uygulandı. Ayrıca uyku yapısını objektif olarak değerlendirebilmek için tüm hasta ve sağlıklı bireylere tüm gece video-polisomnografi incelemesi yapıldı.
BULGULAR: Epilepsi hastalarına yapılan uyku kalitesi, uykululuk ve uykusuzluk ile ilişkili testleri değerlendirildiğinde sırası ile, PUKİ 12.76±8.93, EUÖ 5.28±3.67, UŞİ 7.31±5.39 olarak saptandı. Polisomnografik veriler incelendiğinde epilepsi hasta grubunda uyku etkinliğinin azaldığı (p=0.046), uyku latansının kontrol grubuna göre kısaldığı (p=0.027) saptandı. Ayrıca epilepsi hastalarında NREM Evre 1 (p=0.001) ve REM evresi yüzdesinde azalma (p=0.001) mevcut iken NREM Evre 3 yüzdesinde kontrol grubuna göre anlamlı artış saptandı (p=0.027).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uyku, bireysel değişkenliğe sahip olan dinamik bir süreçtir. Bireyin yaşı, sahip olduğu komorbiditeler, kullandığı ilaçlar ve hatta kullanılan uyku kayıt yöntemleri bu değişkenliğe neden olabilir. Epilepsi hastalığı ve epilepsi hastalığında kullanılan tedaviler de uyku yapısını değiştirebilirler. Sonuç olarak uyku ve epilepsi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma gibi biz de uyku makroyapısında benzer farklılıklar saptadık. Ancak halen epileptik mekanizmaların ve antiepileptik ilaçların uykuyu nasıl etkilediği konusunda bilgi eksikliği mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, NREM uyku evresi; REM uyku evresi; uyku yapısı


Evaluation of Sleep Structure in Patients with Epilepsy

Gülin Sünter, Kadriye Ağan
Marmara University, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Sleep disorders are more common in patients with epilepsy than in healthy individuals. Epileptic syndromes and antiepileptic drugs can alter the structure of sleep. The aim of this study was to analyze differences in sleep patterns between patients with epilepsy and healthy individuals using subjective tests and polysomnographic evaluation.
METHODS: The determination of sleep characteristics and the presence of sleep disorders were evaluated using standard questionnaires and polysomnography in 29 patients with epilepsy and 25 controls. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Epworth Sleepiness Scale (ESS), and the Insomnia Severity Index (ISI) were administered to assess the participants.
RESULTS: The mean PSQI, ESS, and ISI scores in adults with epilepsy were 12.76±8.93, 5.28±3.67, and 7.31±5.39, respectively. Lower sleep efficiency (p=0.046), decreased N1 sleep stage percentage (p=0.001), decreased rapid eye movement sleep stage percentage (p=0.001), and an increased N3 sleep stage percentage (p=0.012) were observed in patients with epilepsy. It was also noted that sleep latency was shorter in patients with epilepsy than in the control group (p=0.027).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sleep architecture has individual variability. Age, comorbidities, medications, and sleep recording methods are some of the factors that contribute to this variability. Both the disease itself and drugs used in the treatment of epilepsy can alter the structure of sleep. Our findings were similar to other studies investigating sleep macrostructure comparing adults with epilepsy and healthy individuals. However, knowledge of how epileptic mechanisms and antiepileptic drugs affect sleep is still insufficient.

Keywords: Epilepsy, NREM sleep; REM sleep; sleep architecture


Gülin Sünter, Kadriye Ağan. Evaluation of Sleep Structure in Patients with Epilepsy. Epilepsi. 2019; 25(3): 123-127

Sorumlu Yazar: Gülin Sünter, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar




Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale