ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi ve Otoimmün Hastalıkların Birlikteliği [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(1): 32-38 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.74426  

Epilepsi ve Otoimmün Hastalıkların Birlikteliği

Elif Simin Issi, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Sistemik otoimmün hastalıklar pek çok organ sistemini etkileyebilmekte, santral sinir sistemi de nadir olmayarak etkilenebilmektedir. Epilepsi veya nöbetlerin otoimmün hastalıklarla birlikteliği hakkında pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, otoimmün hastalıklara sahip epilepsi hastalarının ortalama yaşı ve cinsiyeti ile nöbetleri arasındaki korelasyonu ortaya koymak ve otoimmün hastalığa sahip epileptik hastalarda nöbet tiplerini cinsiyet/yaşa göre belirlemek, antiepileptik tedaviye yanıtlarını değerlendirmek ve elektroensefalografi bulgularını karşılaştırmaktır. Otoimmün hastalıklar arasında sistemik lupus eritematozus-antifosfolipid sendromu, Sjögren sendromu, multipl skleroz, Hashimoto tiroiditi, skleroderma, çölyak hastalığı, Behçet hastalığı, tip 1 diabetes mellitus ve santral sinir sistemi vasküliti hasta dosyalarında taranmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalında 2007-2019 yılları arasında izlenen 2000 epilepsi hastasının hastane dosyaları ayrıntılı olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 2000 epilepsi hastasının 36’sının (%1.8) otoimmün hastalığa sahip olduğu, bu hastaların 10’unda (%0.5) Hashimoto tiroiditi, 1’inde (%0.05) çölyak hastalığı, 1’inde (%0.05) primer santral sinir sistemi vasküliti, 8’inde (%0.4) multipl skleroz, 1’inde (%0.05) skleroderma, 4’ünde (%0.2) Behçet hastalığı, 1’inde (%0.05) Sjögren sendromu, 8’inde (%0.4) sistemik lupus eritematozus-antifosfolipid sendromu, 2’sinde (%0.1) tip 1 diabetes mellitus saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda incelenen hasta gruplarından multipl sklerozlu hasta grubunda; kadın cinsiyetin daha fazla olduğu ve fokal başlangıçlı nöbetlerin daha sık izlendiği, sistemik lupus eritematozus-antifosfolipid sendromu hasta grubunda da kadınların daha fazla olduğu ve nöbet tipinin büyük çoğunluğunun jeneralize başlangıçlı tonik-klonik nöbet olduğu ve tedaviye yanıtın iyi olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, nöbet; otoimmün hastalık.


The Association Between Epilepsy and Autoimmune Diseases

Elif Simin Issi, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç
Department of Neurology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: Systemic autoimmune diseases are known to affect the central nervous system not rarely. Many studies have investigated the association between epilepsy and autoimmune diseases. This study aimed to determine the association between the gender/ age and seizures of patients with epilepsy with concomitant autoimmune diseases and to determine the seizure types of these patients and to evaluate the EEG results and their response to antiepileptic drugs. Patient files were retrospectively reviewed to identify those with autoimmune diseases.
METHODS: A total of 2000 patient files with epilepsy who were admitted to the Eskişehir Osmangazi University Medical Faculty Hospital Neurology Department, Clinicial Neurophysiology Division, between 2007 and 2019 were examined and the patients with concomitant autoimmune diseases were documented.
RESULTS: Thirty-six (1.8%) of the 2000 patients with epilepsy had autoimmune disorders, of which 10 (0.5%) had concomitant Hashimoto Thyroiditis, 1 (0.05%) had Celiac disease, 1 (0.05%) had Primary Central Nervous System Vasculitis, 8 (0.4%) had Multiple Sclerosis (MS), 1 (0.05%) had Scleroderma, 4 (0.2%) had Behçet’s disease, 1 (0.05%) had Sjogren syndrome, 8 had (0.4%) both SLE and APS, and 2 (0.1%) had Type 1 Diabetes Mellitus (Type 1 DM).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Female sex and focal seizures were seen mostly in patients with epilepsy with concomitant multiple sclerosis. Patients with concomitant SLE+APS were also predominantly females, with the majority having Generalized Tonic-Clonic Seizures and a more successful response to treatment. These results corroborate with previous studies.

Keywords: Autoimmune disorders, epilepsy; seizure.


Elif Simin Issi, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç. The Association Between Epilepsy and Autoimmune Diseases. Epilepsi. 2021; 27(1): 32-38

Sorumlu Yazar: Elif Simin Issi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale