ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

EPİLEPSİLİ HASTALARDA MAJÖR DEPRESYONUN OLAYA BAĞLI POTANSİYELLER ÜZERİNE ETKİSİ [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(2): 99-103

EPİLEPSİLİ HASTALARDA MAJÖR DEPRESYONUN OLAYA BAĞLI POTANSİYELLER ÜZERİNE ETKİSİ

Mahmut KATI1, Yaşar ÖZKUL1
Medicine Faculty of Harran University, Department of Neurology

Amaç: Epilepsili hastalarda majör depresyonun işitsel olaya bağlı potansiyeller (P300) üzerine etkisini değerlendirmek.Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya depresyonu olmayan epilepsili 37 hasta ve majör depresyonu olan epilepsili 23 hasta alındı. Yirmi beş sağlıklı kişiden kontrol grubu oluşturuldu. Hasta ve kontrollerin tümünde Mini-Mental Test ve Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği uygulandı; nörolojik ve psikiyatrik muayeneleri yapıldı ve işitsel olaya bağlı potansiyeller klasik yöntem ile kaydedildi.Bulgular: Depresyonlu epilepsili hastalarda Pz'den kaydedilen P300 latansları ortalaması (401.35±48.61 ms) depresyonsuz hastaların ortalamasından (382.51 ±30.95 ms) anlamlı derecede uzun bulundu (p=0.04). Benzer şekilde, iki epilepsili grupta Pz'den kaydedilen P300 latansları, kontrol grubuna göre (353.52±40.25 ms) anlamlı derecede uzundu (p=0.001). Epilepsili gruplar ve kontrol grubunun P300 amplitüdleri arasında anlamlı fark yoktu. Valproat veya karbamazepin kullanan epilepsili hastaların P300 latansları birbirlerinden farklı değildi.Sonuç: Bulgularımız majör depresyonun epileptik hastalarda P300 latans uzaması üzerinde, diğer faktörlerden ayrı olarak önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: AKUSTİK STİMÜLASYON; ODYOMETRİ, UYARILMIŞ CEVAP; DEPRESYON/FİZYOPATOLOJİ/KOMPLİKASYON; ELEKTROANSEFALOGRAFİ; EPİLEPSİ/FİZYOPATOLOJİ; OLAYA BAĞLI POTANSİYELLER, P300/FİZYOLOJİ; UYARILMIŞ POTANSİYELLER, İŞİTSEL/FİZYOLOJİ


THE EFFECT OF MAJOR DEPRESSION ON EVENT-RELATED POTENTIALS IN EPILEPTIC PATIENTS

Mahmut KATI1, Yaşar ÖZKUL1
Medicine Faculty of Harran University, Department of Neurology

Objectives: To evaluate the effect of major depression on auditory event-related potentials (P300) in epileptic patients. Patients and Methods: The study included epileptic patients with (n=23) or without (n=37) major depression. Twenty-five healthy volunteers were also included as controls. All the patients and controls were administered the Mini-Mental State Examination and the Hamilton Depression Rating Scale. Neurologic and psychiatric examinations were made and auditory event-related potentials were recorded with the conventional technique. Results: The mean P300 latency at Pz in patients with epilepsy and depression (401.35±48.61 ms) was significantly prolonged compared with that of patients without depression (382.51 ±30.95 ms) (p=0.04). Similarly, compared with the control group (353.52±40.25 ms), P300 latencies at Pz were significantly prolonged in both epileptic groups (p=0.001). P300 amplitudes did not differ significantly between the epileptic groups and the controls. P300 latencies were not different in patients taking valproate or carbamazepine. Conclusion: Our results suggest that major depression may exert a significant effect, independent of other factors, on the prolongation of P300 latency in epileptic patients.

Keywords: ACOUSTIC STIMULATION; AUDIOMETRY, EVOKED RESPONSE; DEPRESSION/PHYSIOPATHOLOGY/COMPLICATIONS; ELECTROENCEPHALOGRAPHY; EPILEPSY/PHYSIOPATHOLOGY; EVENT RELATED POTENTIALS, P300/PFIYSIOLOGY; EVOKED POTENTIALS, AUDITORY/PHYSIOLOGY


Mahmut KATI, Yaşar ÖZKUL. THE EFFECT OF MAJOR DEPRESSION ON EVENT-RELATED POTENTIALS IN EPILEPTIC PATIENTS. Epilepsi. 2000; 6(2): 99-103


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale