ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epileptik Nöbeti Olan Hastalarda Solunum Fonksiyonunun Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(3): 171-176 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.68926  

Epileptik Nöbeti Olan Hastalarda Solunum Fonksiyonunun Değerlendirilmesi

Özden Gökçek1, İrem Hüzmeli1, Hasan Hallaceli2, Ismet Melek3, Esra E Okuyucu3
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Hatay/Türkiye
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Hatay/Türkiye
3Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Nöroloji AD Hatay/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Solunum problemleri, epileptik nöbeti olan kişilerde epileptik nöbet sayısını artırmaktadır. Bu çalışma, epilepsili hastaların solunum parametrelerindeki değişiklikleri değerlendirerek nöbet sayısı, uyku kalitesi ve solunum sorunları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Epilepsi tanısı almış 18-40 yaş aralığında 30 birey çalışmaya dahil edildi.Epilepsi hastalarının demografik veriler, haftalık nöbet sayısı, kullanılan ilaç, nöbet yaşı ve vücut kitle indeksi kaydedildi. MMRC ile dispne; solunum fonksiyon testi; Uluslararası fiziksel aktivite değerlendirme anketi (IPAQ) ile fiziksel aktivite seviyesi (PA); Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUQI) ile uyku kalitesi ve ağız basıncı ölçüm cihazı solunum kas gücü değerlendirildi. Çalışma için etik kurul onayı alındı.
BULGULAR: Epileptik nöbeti olan 30 hasta (ortalama yaş: 26.56 ± 6.64 yıl) çalışmaya dahil edildi. Ortalama; % MIP 67.44,% MEP 35.14, MIP 70.47 ve MEP 62.24cmH2O bulundu. FEV1 / FVC (% 41.01) ve FEV1 (% 62.50; 2.56 L) standartların altında bulundu. MEP, MIP, FEV1 (L) ve şiddetli PA arasında pozitif korelasyon bulundu. Oturarak FVC, orta düzeyde PA ile FEV1 (L) ve PSQI ile FEV1 / FVC (%), oturma ile eğitim durumu arasında pozitif korelasyon vardı (p <0,05). % MIP ile sistolik kan basıncı arasında negatif bir korelasyon vardı; MIP, MEP (% ve cmH2O) ile diyastolik kan basıncı (p <0.05) ve% MEP ve SpO2 arasında pozitif bir korelasyon (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak epilepsili bireylerin solunum fonksiyonları, fiziksel aktiviteleri ve uyku kalitesi etkilenmiştir. Bu bireylerin tıbbi tedavi programlarına solunum kas eğitimi ve fiziksel aktivite programları da eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Jeneralize nöbet, Uluslararası Fiziksel Aktivite Soruları, Solunum Fonksiyon Testi, Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği


Evaluation Of Respiratory Function In Patients With Epileptic Seizures

Özden Gökçek1, İrem Hüzmeli1, Hasan Hallaceli2, Ismet Melek3, Esra E Okuyucu3
1Hatay Mustafa Kemal University Department of Physical Theraphy and Rehabilitation Hatay/Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology Hatay Mustafa Kemal University Tayfur Ata Sökmen Faculty of Medicine   Hatay/Turkey
3Department of Neurology Hatay Mustafa Kemal University Tayfur Ata Sökmen Faculty of Medicine   Hatay/Turkey

INTRODUCTION: Respiratory problems increase the number of epileptic seizures in individuals with epileptic seizures. This study aimed to determine the relationship between the number of seizures, sleep quality and respiratory problems by evaluating the changes in respiratory parameters of epileptic patients
METHODS: Thirty individuals aged 18-40 years with epilepsy were included in the study. Demographic data, number of seizures per week, the drug used, age of seizures, and body mass index were recorded. Dyspnea with mMRC; pulmonary function test; level of physical activity(PA) with International physical activity assessment survey (IPAQ); mouth pressure measuring device with respiratory muscle strenght and sleep quality with Pittsburgh Sleep Quality Index(PSQI) were evaluated. Ethics committee approval was obtained for the study.
RESULTS: Thirty patients with epileptic seizures (mean age: 26.56±6.64 years) were included in the study. The mean; %MIP 67.44, %MEP 35.14, MIP 70.47 and MEP 62.24cmH2O were found.The FEV1/FVC (41.01%) and FEV1(62.50 %;2.56 L) was found lower than the standards. The positive correlation between the MEP, MIP, FEV1(L) and severe PA were found. FVC with sitting, FEV1(L) with moderate PA and FEV1/FVC(%) with PSQI, sitting with educational status were positively correlated(p<0,05). There was a negative correlation between the %MIP and a systolic blood pressure; MIP, MEP (% and cmH2O) with diastolic blood pressure(p<0.05), and a positive correlation between the %MEP and SpO2(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, respiratory function, physical activity, and the sleep quality of individuals with epilepsy were affected. Respiratory muscle training and physical activity programs should be added to the medical treatment programs of these individuals.

Keywords: Epilepsy, Generalized Seziure, International Physical Activity Question, Pulmonary Function Test,, Pittsburgh Sleep Quality Index


Özden Gökçek, İrem Hüzmeli, Hasan Hallaceli, Ismet Melek, Esra E Okuyucu. Evaluation Of Respiratory Function In Patients With Epileptic Seizures. Epilepsi. 2021; 27(3): 171-176

Sorumlu Yazar: Özden Gökçek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale