ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Özyönetim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(1): 12-19 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.67299  

Epilepsi Özyönetim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kübra Yeni1, Zeliha Tülek2, Nerses Bebek3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastalarında özyönetim davranışlarının hastalığa uyumda önemli bir yeri vardır. Bu araştırmanın amacı “Epilepsi Özyönetim Ölçeği”ni Türkçe’ye uyarlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma bir üniversite hastanesinin epilepsi polikliniğinde Şubat–Eylül 2014 tarihleri arasında yüz yüze görüşme ile gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklem grubunu 18 yaş üstü, iletişim kurulabilen, epilepsi tanısı kesinleşmiş, epilepsi dışında yaşam kalitesini etkileyecek tıbbi bir sorunu olmayan 194 hasta oluşturdu. Ölçek, çeviri ve kapsam geçerliğini değerlendirmek üzere nöroloji alanında uzman dokuz kişinin görüşüne sunuldu, öneriler doğrultusunda son şekli verildi. Eş değer ölçek geçerliğini belirlemek üzere Genel Öz Yeterlik Ölçeği kullanıldı. Ölçeğin zamana göre değişmezliğini belirlemek için 30 kişilik örneklem grubunda test-tekrar test güvenirliği incelendi. Bunun dışında ölçeğin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Stigma Ölçeği, Epilepsi Bilgi Ölçeği, Epilepsi Tutum Ölçeği ile korelasyonu değerlendirildi.
BULGULAR: Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0.95 bulundu. Ölçeğin, Genel Öz Yeterlik Ölçeği ile korelasyonları anlamlı bulundu (p<0.05). İç tutarlık analizinde Cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için 0.740; alt boyutlar için 0.573 ile 0.673 arasında bulundu. Test-tekrar test analizinde her iki uygulama arasında fark olmadığı görüldü (p>0.05). Diğer ölçeklerle arasında anlamlı korelasyonlar olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsi Özyönetim Ölçeği Türkçe versiyonunun Türk toplumunda kullanım açısından geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Epilepsi Özyönetim Ölçeği; geçerlik ve güvenirlik.


Validity and Reliability Study of Epilepsy Self-Management Scale

Kübra Yeni1, Zeliha Tülek2, Nerses Bebek3
1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Health Science, Samsun, Turkey
2Istanbul University-Cerrahpasa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul
3Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Department of Neurology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Self-management behaviors have an important place in disease management in epilepsy patients. The aim of this study is to adapt the “Epilepsy Self-Management Scale” to Turkish.
METHODS: This study was conducted in an epilepsy outpatient clinic of a university hospital from February to September 2014. Study sample consisted of 194 patients who were over 18 years of age, who could speak Turkish language, had a definite diagnosis of epilepsy and had no medical problem affecting the quality of life other than epilepsy. Scale was presented to nine experts in the field of neurology to assess linguistic and content validity and then final version was created in line with their recommendations. General Self-efficacy Scale was used to determine concurrent validity. To evaluate variability of the scale in time, test-retest reliability was examined in the sample group of 30 people. In addition, the correlations of the scale with Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Stigma Scale, Epilepsy Knowledge Scale and Epilepsy Attitude Scale were evaluated.
RESULTS: Content validity index of the scale was 0.95. The correlation of the scale with the General Self-Efficacy Scale was found to be significant (p<0.05). In the internal consistency analysis, the Cronbach’s alpha coefficient was 0.740 for the whole scale and between 0.573 and 0.673 for sub-scales. Test-retest analysis revealed no difference between the two applications (p>0.05). Significant correlations were found with other scales.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish version of the Epilepsy Self-Management Scale was found to be a valid and reliable scale for use in the Turkish population.

Keywords: Epilepsy, Epilepsy Self-Management Scale; validity and reliability.


Kübra Yeni, Zeliha Tülek, Nerses Bebek. Validity and Reliability Study of Epilepsy Self-Management Scale. Epilepsi. 2020; 26(1): 12-19

Sorumlu Yazar: Zeliha Tülek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale