ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Pediatrik Hipotalamik Hamartomlu Olgularda Cerrahi Sonuçlarımız [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(2): 59-65 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.65982  

Pediatrik Hipotalamik Hamartomlu Olgularda Cerrahi Sonuçlarımız

Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Çocuk Nöroşirürji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipotalamik Hamartomlar (HH) genellikle jelastik nöbet ve erken ergenlik ile bulgu veren konjenital lezyonlardır. Hipotalamik hamartom hastalarında diskonnektif cerrahi güvenli bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmadaki amacımız, kliniğimizde opere edilen pediatrik yaş grubundaki hipotalamik hamartomlu hastaların demografik verileri, başvuru şikayetleri, cerrahi komplikasyonları ve sonuçlarını paylaşmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmaya Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Beyincerrahsi Bilim Dalı ve epilepsi cerrahisi kliniğinde 2007-2018 yılları arasında ameliyat edilen 12 pediatrik HH hastası dahil edilmiştir. Olguların dosyaları, beyin manyetik rezonans görüntülemeleri, elektroensefalogram kayıtları ve endokrinolojik tetkik ve konsültasyonları değerlendirilmiştir. Nöbet şikayeti olan hastalarda cerrahi nöbet başarısı Engel sınıflandırma sistemi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 20.0 programı kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada sekiz (66.7) erkek ve dört (33.3%) kadın hasta bulunmaktadır. Tanı anındaki ortanca yaş 3.1 yıldır (4 ay–6 yıl). Ortanca takip süresi 98.3 aydır (24–177 ay). Başvuru anında altı (50%) hastada jelastik nöbet, üç (25%) hastada erken ergenlik bulguları ve üç (25%) hastada hem jelastik nöbet hem de erken ergenlik bulguları mevcuttu. Tüm hastalara diskonnektif cerrahi uygulanmıştır. Nöbet şikayeti olan dokuz hastanın yedisi (77%) ameliyat sonrasında nöbet açısından Engel sınıf 1’dir. Erken ergenlik bulguları olan altı hastanın üç (50%) tanesinde bu bulgular ameliyat sonrası devam etmiştir. Hastaların yaşı cinsiyeti ile HH tipi arasında istatistiksel ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Ayrıca HH tipi ile başvuru şikayeti, operasyon türü ve operasyon başarısı arasında ilişki saptanmamıştır (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik HH olgularında diskonnektif cerrahi güvenli ve etkili bir tedavi metodudur. Hastaların genellikle nöbet ve/veya erken ergenlik bulguları ile başvurduğu için ameliyat öncesi ve sonrası tüm hastaların detaylı bir çocuk nörolojisi ve çocuk endokrinolojisi muayenesinde geçmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diskonnektif cerrahi, erken ergenlik; hipotalamik hamartom; jelastik nöbet.


Surgical Results of Pediatric Patients with Hypothalamic Hamartoma

Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
Department of Neurosurgery, Division of Pediatric Neurosurgery, Acıbadem University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Hypothalamic hamartomas (HH) are congenital lesions present with gelastic seizures and precocious puberty. Disconnective surgery is a safe and effective treatment method in patients with HH. In this study, we aim to share demographic information, presenting symptoms, surgical complications and surgical outcomes in pediatric patients with HH who were operated in our clinic.
METHODS: In this retrospective study, 12 pediatric patients with HH, who were operated in Acibadem University, School of Medicine, Department of Neurosurgery, Division of Pediatric Neurosurgery and Epilepsy Surgery Clinic between years 2007–2018 were included. All clinical materials, including patient notes, cranial magnetic resonance imaging, electroencephalogram recordings and endocrinological data of patients, were collected. Variables evaluated in the statistical analysis were age, sex, presenting symptom, radiological appearance, treatment outcome. Surgical outcome was evaluated by the Engel classification system. Statistical analysis was performed using SPSS 20.0 software.
RESULTS: There were eight (66.7) males and four (33.3%) females within the patient cohort. Median age at the time of diagnosis was 3.1 years (4 months–6 years). Median follow-up period was 98.3 months (24–177 months). Presenting symptoms were gelastic seizures in six (50%) patients, precocious puberty in three (25%) patients and both gelastic seizures and precocious puberty in three patients. All patients had disconnective surgery for HH. None of the patients had a postoperative neurological deficit. The seizure outcome in seven (77%) of the nine patients with seizure were Engel class 1 after the surgery. Signs and symptoms of precocious puberty persist after surgery in three (50%) of six patients who had presented with precocious puberty in the preoperative period. There was no statistically significant relationship between age, sex and type of HH (p>0.05). There was also no significant relationship between the type of HH and presenting symptom, operation route or treatment outcome (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Disconnective surgery is a safe and effective treatment method in pediatric patients with HH. Since most of the patients presents with seizures and/or endocrinological problems, thorough preoperative and postoperative neurological and endocrinological follow-up is recommended.

Keywords: Disconnective surgery, gelastic seizure; Hypothalamic hamartoma; precocious puberty.


Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek. Surgical Results of Pediatric Patients with Hypothalamic Hamartoma. Epilepsi. 2020; 26(2): 59-65

Sorumlu Yazar: Bahattin Tanrıkulu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale