ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi Tanılı Kadınların Gebelikte Nöbet Sıklığı ve Doğum Sonuçları [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(3): 114-119 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.64325  

Epilepsi Tanılı Kadınların Gebelikte Nöbet Sıklığı ve Doğum Sonuçları

Aygül Tantik Pak1, Hacer Bozdemir2, Kezban Aslan2, Taylan Peköz2, Selim Büyükkurt3, İlker Ünal4
1Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi tanılı gebe hastaların yönetimi zordur. Yüksek oranda sağlıklı (%92–96) çocuk doğurmalarına rağmen, prematüre doğum, fetal ve neonatal ölüm riski, konjenital malformasyonlar ve gelişme geriliği oranları normal populasyona göre artış göstermektedir. Epilepsi tanılı kadın hastaların büyük kısmında gebelik döneminde nöbet sıklıkları değişmemektedir. Bu çalışmada amaç epilepsi tanılı gebelerin, gebelik dönemindeki nöbet sıklıkları ve bu nöbetlerin yenidoğan bebeğin gelişim parametrelerine etkisinin ve yenidoğan bebekte karşılaşılabilecek malformasyonların belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: On dört Şubat 2014–14 Şubat 2016 tarihleri arasında doğumu gerçekleşen 55 epilepsi tanılı gebe hasta çalışmaya alındı. Nöbet tipi, sıklıkları, kullandıkları anti epileptik ilaçlar, bebeklerin ölçüleri, bebeklerdeki malformasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Gebelik süresince; hastaların %56,4 (n=31)’ünün nöbet sıklığının değişmediği, %21.8’inin (n=12) nöbet sıklığının arttığı, %21.8’inin (n=12) nöbet sıklığının azaldığı belirlendi. Bebeklerden %3.6’sı intrauterin eksitus oldu. Bebeklerin %7.3’ünde malformasyon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelerin sadece %21.8’inde nöbet sıklığının arttığı saptanmıştır. Jeneralize nöbeti olan hastaların bebeklerinde malformasyon ve mortalite oranı daha yüksek bulundu. Monoterapi kullanan hastaların, politerapi kullananlara göre daha yüksek oranda sağlıklı bebek doğurdukları gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, epilepsi; gebelik; malformasyon; nöbet sıklığı; yenidoğan.


Prevalence of Seizures in Pregnant Women with Epilepsy and Pregnancy Outcomes

Aygül Tantik Pak1, Hacer Bozdemir2, Kezban Aslan2, Taylan Peköz2, Selim Büyükkurt3, İlker Ünal4
1Department of Neurology, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, Çukurova University Faculty of Medicine Balcalı Hospital, Adana, Turkey
3Department of Gynecology and Obstetrics, Çukurova University Faculty of Medicine Balcalı Hospital, Adana, Turkey
4Department of Public Medicine, Çukurova University Faculty of Medicine Balcalı Hospital, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Management of pregnant patients with epilepsy is difficult. Despite the high healthy birth rate (92–96%); prematurity, fetal or neonatal death, congenital malformations and developmental failure rates are higher than the average population. The seizure rates of the majority of the patients with epilepsy do not change during pregnancy. The purpose of this study is to determine the frequency of epileptic seizures of the patients during pregnancy and rate of malformations that may be encountered in newborn babies.
METHODS: 55 pregnant patients with epilepsy who were born between February 2014 and February 2016 were included in the study. Types of seizures, frequency, anti-epileptic drugs used, measures of infants, malformations in infants were recorded.
RESULTS: During pregnancy; it was determined that the frequency of seizure was 56.4% (n=31), and 21.8% of patients (n=12) had increased seizure frequency whereas 21.8% (n=12) had lower seizure frequency. 3.6% of infants were lost in intrauterine. 7.3% of infants had a malformation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Only 21.8% of the pregnant women had an increase in seizure frequency. Malformation and mortality rates were higher in infants of patients with generalised seizures. It was observed that patients who used monotherapy gave birth to more healthy babies than those using polytherapy.

Keywords: Antiepileptic drugs, epilepsy; pregnancy; malformation; seizure frequency; newborn.


Aygül Tantik Pak, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan, Taylan Peköz, Selim Büyükkurt, İlker Ünal. Prevalence of Seizures in Pregnant Women with Epilepsy and Pregnancy Outcomes. Epilepsi. 2018; 24(3): 114-119

Sorumlu Yazar: Aygül Tantik Pak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale