ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsili Çocuklarda Beyin Hacminin Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinde Stereolojik Yöntemle Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(1): 23-31 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.63644  

Epilepsili Çocuklarda Beyin Hacminin Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinde Stereolojik Yöntemle Değerlendirilmesi

Saliha Seda Adanır1, Ömer Faruk Cihan1, Ayşe Aysima Özçelik2
1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Beyin hacmi birçok hastalıkta hem çocuklar hem de yetişkinler için önemlidir. Epileptik ve sağlıklı çocuklarda beyin hacminin incelendiği birçok çalışma olmasına rağmen, beyin hacminin nöbet tipleri açısından incelendiği çalışmaların daha az olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, idiyopatik epilepsi tanılı çocuklarda serebral korteks, hemisferik beyaz cevher, serebrum, serebellum ve toplam beyin hacminin epilepsi ile ilişkili faktörler açısından incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, idiyopatik epilepsi tanılı parsiyel ve jeneralize nöbetleri olan 3-16 yaş arası 50’si kız, 50’si erkek toplam 100 çocuğun kraniyal manyetik rezonans görüntüleri retrospektif olarak incelenmiştir. Serebral korteks, hemisferik beyaz cevher, serebrum, serebellum ve toplam beyin hacim ölçümleri, stereoloji teknikleri ile hacim hesaplama yöntemlerinden biri olan Cavalieri prensibiyle hesaplanmıştır.
BULGULAR: Parsiyel ve jeneralize nöbet grupları arasında beyin hacimlerinde anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Ancak her iki nöbet grubunda serebral korteks asimetrisi tespit edilmiştir. Epilepsi süresi, nöbet sıklığı, antiepileptik ilaç kullanımı ve beyin hacimleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağı epilepsilerinde beyin hacmini inceleyen çalışmalar arasında, iki farklı nöbet tipini karşılaştıran çalışmaların daha az olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, idiyopatik epilepsi tanısı alan parsiyel ve jeneralize nöbetleri olan çocuklarda beyin hacminin incelenmesinin bu alanda yapılan çalışmalara katkıda bulunacağı ve elde edilen sonuçların epilepsi ve epilepsi ile ilişkili faktörlerin beyin hacmi üzerine etkisini anlamak adına önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beyin hacmi, jeneralize nöbet; epilepsi; manyetik rezonans görüntüleme; parsiyel nöbet; stereoloji.


The Evaluation of Brain Volume in Children with Epilepsy on Magnetic Resonance Imaging by Stereological Method

Saliha Seda Adanır1, Ömer Faruk Cihan1, Ayşe Aysima Özçelik2
1Department of Anatomy, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Department of Pediatric Neurology, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Brain volume is important in many diseases for both children and adults. Studies examining brain volume in terms of seizure types are less although several studies examining brain volume on healthy and epileptic children are available. Thus, this study aims to examine the cerebral cortex, cerebral white matter, cerebral, cerebellar, and total brain volumes in terms of epilepsy-related factors in children diagnosed with idiopathic epilepsy.
METHODS: Cranial magnetic resonance images of 100 children (girls, 50; boys, 50), aged 3–16 years old, who had idiopathic epilepsy with generalized and partial seizures were retrospectively evaluated. The volumetric measurements of the cerebral cortex, cerebral white matter, cerebrum, cerebellum, and total brain were performed using the Cavalieri principle, which is one of the methods for volume calculation with stereology techniques.
RESULTS: No significant difference was noted in the brain volumes between partial and generalized seizure groups. However, asymmetry on cerebral cortex volume in both seizure groups was determined. Similarly, no correlation was found between epilepsy duration, seizure frequency, use of antiepileptic drugs, and brain volumes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Studies comparing two different seizure types are relatively less among the studies examining brain volume in childhood epilepsy. Thus, the study of brain volume in children with partial and generalized seizures diagnosed with idiopathic epilepsy will contribute to the studies conducted in this area, and the results obtained are essential for understanding the impact of epilepsy and epilepsy-related factors on brain volume.

Keywords: Brain volume, generalized seizures; epilepsy; magnetic resonance imaging; partial seizures; stereology.


Saliha Seda Adanır, Ömer Faruk Cihan, Ayşe Aysima Özçelik. The Evaluation of Brain Volume in Children with Epilepsy on Magnetic Resonance Imaging by Stereological Method. Epilepsi. 2021; 27(1): 23-31

Sorumlu Yazar: Saliha Seda Adanır, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale