ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Epilepsili Çocuklarda Beyin Hacminin Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinde Stereolojik Yöntemle Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-63644 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.63644  

Epilepsili Çocuklarda Beyin Hacminin Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinde Stereolojik Yöntemle Değerlendirilmesi

Saliha Seda Adanır1, Ömer Faruk Cihan1, Ayşe Aysima Özçelik2
1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Beyin hacmi birçok hastalıkta hem çocuklar hem de yetişkinler için önemlidir. Epileptik ve sağlıklı çocuklarda beyin hacminin incelendiği birçok çalışma olmasına rağmen, beyin hacminin nöbet tipleri açısından incelendiği çalışmaların daha az olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı idiyopatik epilepsi tanılı çocuklarda serebral korteks, hemisferik beyaz cevher, cerebrum, cerebellum ve toplam beyin hacminin epilepsi ile ilişkili faktörler açısından incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla, idiyopatik epilepsi tanılı parsiyel ve jeneralize nöbetleri olan 3-16 yaş arası 100 çocuğun (kız: 50, erkek: 50) kraniyal manyetik rezonans görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Serebral korteks, hemisferik beyaz cevher, cerebrum, cerebellum ve toplam beyin hacim ölçümleri, stereoloji teknikleriyle hacim hesaplama yöntemlerinden biri olan Cavalieri prensibi ile hesaplandı.
BULGULAR: Parsiyel ve jeneralize nöbet grupları arasında beyin hacimlerinde anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0.05). Ancak her iki nöbet grubunda serebral korteks asimetrisi saptandı. Epilepsi süresi, nöbet sıklığı, antiepileptik ilaç kullanımı ve beyin hacimleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağı epilepsilerinde beyin hacmini inceleyen çalışmalar arasında, iki farklı nöbet tipini karşılaştıran çalışmaların daha az olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, idiyopatik epilepsi tanısı alan parsiyel ve jeneralize nöbetleri olan çocuklarda beyin hacminin incelenmesinin bu alanda yapılan çalışmalara katkıda bulunacağı ve elde edilen sonuçların epilepsi ve epilepsiyle ilişkili faktörlerin beyin hacmi üzerine etkisini anlamak adına önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beyin hacmi, Epilepsi, Jeneralize nöbet, Manyetik rezonans Görüntüleme, Parsiyel nöbet, Stereoloji


The Evaluation of Brain Volume in Children with Epilepsy on Magnetic Resonance Imaging by Stereological Method

Saliha Seda Adanır1, Ömer Faruk Cihan1, Ayşe Aysima Özçelik2
1Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
2Department of Pediatric Neurology, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Brain volume is important in many diseases for both children and adults. Although there are many studies examining brain volume on healthy and epileptic children, it is seen that the studies examined brain volume in terms of seizure types are less. The aim of this study was to examine cerebral cortex volume, cerebral white matter volume, cerebral volume, cerebellar volume and total brain volume in terms of epilepsy related factors in children diagnosed with idiopathic epilepsy.
METHODS: For this purpose, cranial MR images of 100 children (girl: 50,boy: 50) who had idiopathic epilepsy with generalized and partial seizures and aged 3-16 years were evaluated retrospectively. The volumetric measurements of cerebral cortex, cerebral white matter, cerebrum, cerebellum and total brain were performed with Cavalieri principle, which is one of methods of volume calculation with stereology techniques.
RESULTS: There was no significant difference in brain volumes between partial and generalized seizure groups. However, it was determined asymmetry on cerebral cortex volume in both seizure groups. No correlation was found between the epilepsy duration, seizure frequency, use of antiepileptic drugs and brain volumes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Among studies examining brain volume in childhood epilepsy, it is known that studies comparing two different seizures types are relatively less. In this study, it is thought that the study of brain volume in children with partial and generalized seizures diagnosed with idiopathic epilepsy will contribute to the studies conducted in this area and the results obtained are essential for understanding the impact of epilepsy and epilepsy related factors on brain volume.

Keywords: Brain volume, Generalized seizures, Epilepsy, Magnetic resonance imaging, Partial seizures, Stereology
Sorumlu Yazar: Saliha Seda Adanır, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale