ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi Cerrahisi Uygulanan ya da Uygulanmayan Temporal ve Ekstratemporal Lob Epilepsisi Olan Hasta ve Yakınlarının Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(3): 98-106 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.60352  

Epilepsi Cerrahisi Uygulanan ya da Uygulanmayan Temporal ve Ekstratemporal Lob Epilepsisi Olan Hasta ve Yakınlarının Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Değerlendirilmesi

Gülfer Atasayar1, Aylin Bican Demir1, İbrahım Bora1, Nevin Türkeş2, Ahmet Demiralay2, Ender Uzabacı3
1Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropsikoloji Laboratuarı,Bursa, Türkiye
3Uludağ Üniveristesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı nöbet sendromlarının ve tedavi yönetimlerinin hastanın yaşam kalitesi, sosyal işlevselliği, hasta ve yakınının depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilişkisini inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Komplek parsiyel nöbet nedeni ile takip edilen 203 hasta ve hasta yakınlarıı 4 gruba ayrıldı. Tüm hastalara Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçeği, Sosyal İşlevsellik Ölçeği uygulandı. Ayrıca hasta ve yakınlarına Hamilton Depresyon ve Anksiyete Derecelendirme Ölçeği uygulandı. İstatiksal analizde Kruskal-Wallis Test ve Mann-Whitney U Testi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda yaşam kalitesi ve sosyal işlevsellik alt ölçekleri değerlendirildiğinde en düşük puanların dirençli TLE olan grupta, en yüksek puanların cerrahi uygulanan TLE ve medikal tedavi ile remisyona giren TLE olan grupta olduğu gözlendi. Hem hasta hem de yakınlarında anksiyete ve depresyon puanları en yüksek dirençli TLE, en düşük cerrahi ve remisyon grubunda saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nöbetleri kontrol altına alınan bireylerin yaşam kalitesi ve sosyal işlevsellik düzeylerinin normal popülasyona yakın olmasına rağmen dirençli nöbetleri olan bireylerin nöbetleri kontrol altında olan epileptik bireylere oranla yaşam kalitesi ve sosyal işlevselliklerinin istatiksel anlamlılık yaratacak derecede düşük olması, yaşam kalitesini etkileyen en önemli değişkenin nöbet kontrolü olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan planlarda hastanın sosyal işlevselliğinin arttırılmasına yönelik tedbirlerin alınması, hasta ve yakınlarının anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik komorbid durumlar açısından incelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, sosyal işlevsellik; Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçeği.


Assessment of the Quality of Life Scores of Operated and Unoperated Patients with Temporal and Extra Temporal Lobe Epilepsy and Their Relatives-Caregivers

Gülfer Atasayar1, Aylin Bican Demir1, İbrahım Bora1, Nevin Türkeş2, Ahmet Demiralay2, Ender Uzabacı3
1Department of Neurology, Uludağ Universty Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
2Department of Neurology, Neuropsychology Laboratory, Uludağ Universty Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
3Department of Biostatistics, Uludağ Unıversty Faculty of Veterinary, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: We investigated how seizure syndromes and treatment methods correlated with the quality of life and social functioning of patients with epilepsy and their relatives-caregivers.
METHODS: A total of 203 patients with epilepsy and their relatives-caregivers were divided into four groups. The patients were administered the following assessments: Quality of Life in Epilepsy Inventory and the Social Functioning Scale. The patients and their relatives-caregivers were administered the Hamilton Depression and Anxiety Rating Scale. The Kruskal–Wallis Test and Mann–Whitney U Test were used for statistical analysis.
RESULTS: When the quality of life and social functioning subscales were evaluated, the patient group with resistant temporal lobe epilepsy (TLE) had the lowest scores, while the highest scores occurred in the TLE group that had undergone surgical intervention and had entered remission with medical treatment. For both patients and their relatives-caregivers, the anxiety and depression scores were the highest in the resistant TLE group and the lowest in the surgical and remission group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Control of seizures was the most important variable affecting the quality of life of patients with epilepsy and their relatives-caregivers. Treatment plans for epilepsy patients should encompass the quality of life considerations, including measures to increase social functioning such as assessments of comorbid psychiatric conditions like anxiety and depression.

Keywords: Anxiety in epilepsy, depression in epilepsy, social functioning in epilepsy; Quality of Life in Epilepsy Inventory.


Gülfer Atasayar, Aylin Bican Demir, İbrahım Bora, Nevin Türkeş, Ahmet Demiralay, Ender Uzabacı. Assessment of the Quality of Life Scores of Operated and Unoperated Patients with Temporal and Extra Temporal Lobe Epilepsy and Their Relatives-Caregivers. Epilepsi. 2018; 24(3): 98-106

Sorumlu Yazar: Gülfer Atasayar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale