ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Fokal Başlangıçlı Nöbetleri Olan Dirençli Epilepsi Hastalarında Lakozamid Ekleme Tedavisinin Kısa Dönem Sonuçları [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-59244 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.59244  

Fokal Başlangıçlı Nöbetleri Olan Dirençli Epilepsi Hastalarında Lakozamid Ekleme Tedavisinin Kısa Dönem Sonuçları

FULYA EREN, Ayten Ceyhan Dirican, Gunay Gül, Betül Tekin, Dilek Atakli, Sevim Baybaş
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Lakozamid (LCM), fokal başlangıçlı nöbetleri olan dirençli epilepsi hastalarında kullanılan voltaj bağımlı sodyum kanallarının yavaş inaktivasyonunu arttıran yeni nesil bir aminoasittir. Bu çalışmada dirençli epilepsi hastalarında LCM ekleme tedavisinin kısa süreli takipteki sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz epilepsi polikliniklerine başvuran en az 1 yıldır fokal başlangıçlı nöbetleri olan 16 yaş üstü hastaların bilgileri retrospektif olarak tarandı. Bu hastalar arasından en az 6 aydır uygun iki antiepileptik ilacı efektif dozda kullanmasına rağmen nöbetleri kontrol altına alınamayan ve tedavisinde lakozamid bulunan hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu kriterlere uyan 48 hastadan 1 ay ve üzeri LCM kullanan 45 hasta (11 Kadın, 34 Erkek) analiz edildi. Hastaların tedavi dozu ve nöbet sıklığındaki yüzde azalması, öncesi ve sonrasındaki nöbet sıklıkları, ekleme tedavisinin sırasının nöbet sıklığına etkisi analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 45 hastanın (11 Kadın, 34 Erkek) yaş ortalaması 31,42 (16-56) idi. Tedaviye devam eden 45 hastadan 26’sının (%57,8) aylık nöbet sıklığında %50 ve üzerinde azalma tespit edildi. Tedavi sonrası aylık nöbet sıklıklarının medyan 2 (IQR: 0.5-5) düzeyine gerilediği izlendi ve bu değer istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Hastaların kullandıkları doz ile azalma yüzdesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p=0.216).İkinci ve üçüncü AEİ olarak eklenen hastalar ile dördüncü ve beşinci AEİ olarak eklenen hastalar karşılaştırıldığında nöbet sıklığındaki azalma ile arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilmedi (p=0.231).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda LCM ekleme tedavisinin nöbet sıklığını literatür ile uyumlu olarak azalttığı gözlenmiştir. Doz ve erken eklemenin nöbet sıklığı üzerine etkisi olmadığı tespit edilmiştir. LCM, fokal başlangıçlı dirençli epilepsi hastalarında ekleme tedavisinde iyi tolere edilebilen bir seçenek olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: lakozamid, dirençli epilepsi, ekleme tedavisi, politerapi, antiepileptik ilaçlar
Sorumlu Yazar: FULYA EREN, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale