ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Gebelik ve Epilepsi: Nöbetlerin Takip ve Tedavisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(3): 117-122 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.53325  

Gebelik ve Epilepsi: Nöbetlerin Takip ve Tedavisi

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Gizem Gürsoy2, Kemal Tutkavul1, Yılmaz Çetinkaya1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Hakkari

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi gebelerde migrenden sonra en sık görülen nörolojik hastalıktır. Bu dönemde seçilecek en uygun antiepileptik ilaç (AEİ) ile olası maternal ve fetal komplikasyonlar en aza indirilebilir. Bu çalışmada amacımız, kliniğimizde tedavi edilen epilepsili gebelerin gebeliklik sürecinde prognozlarını ve antiepileptik tedavilerinin etkinliğini değerlendirmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya, Ocak 2000–Mayıs 2018 tarihleri arasında epilepsi kliniğinde muayene ve tedavi edilen 50 gebe hasta dahil edildi. Hastaların nöbet tipleri ve sıklıkları, kullanılan AEİ’ler ve gebelik süreçleri, tıbbi dosya kayıtlarına göre geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Epilepsi hastalığı olan 1965 hasta içinde, çalışmaya dahil edilen gebe hasta sayısı 50 (%2.54), toplam gebelik sayısı 68 idi. Yirmi yedi hastada (%54) jeneralize tipte nöbet izlendi. Hastaların %57.1’inde nöbet sıklığında değişiklik yoktu. Kırk hasta monoterapi ile tedavi edildi. En sık tercih edilen AEİ, 10 hasta ile valproik asit oldu. Hamilelik sırasında 10 hastanın günlük ilaç dozu arttırıldı ve en fazla doz artışı olan ilaç dört hasta ile lamotrijin idi. Fetal malformasyon açısından değerlendirildiğinde, sadece bir bebekte spina bifida vardı ve ölü doğum yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu hastane tabanlı çalışma, hamilelik sırasında nöbet sıklığının seyrini tahmin etmenin zor olduğunu göstermiştir. Epilepsili hamile kadınların, gebelik sürecini olası en düşük komplikasyon oranlarıyla geçirebilmeleri için, hamile hastaların takibi ve yakından izlenmesi kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, epilepsi, fetal malformasyon; gebelik.


Pregnancy and Epilepsy: Monitoring and Treating the Seizures

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Gizem Gürsoy2, Kemal Tutkavul1, Yılmaz Çetinkaya1
1Department of Neurology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, Hakkari Şemdinli State Hospital, Hakkari, Turkey

INTRODUCTION: Epilepsy is the second most common neurological disorder after migraine in pregnancy. The most suitable antiepileptic drug (AED) to be chosen in this period would minimize the possible maternal and fetal complications. The present study monitors the pregnancies and prognoses of pregnant patients with epilepsy, who were treated in our clinic, and evaluates the efficiency of the antiepileptic treatment.
METHODS: In this study, 50 pregnant patients were included who were examined and treated in the epilepsy clinic from January 2000 to May 2018. Seizure types and frequencies, AEDs used, and pregnancy processes of the patients were investigated retrospectively based on their medical file records.
RESULTS: Of the 1965 patients with epilepsy, the number of pregnant patients included in this study was 50 (2.54%), while the total number of pregnancies was 68 and 27 pregnant patients had generalized onset seizures. There were not any changes in the seizure frequency in 57.1% of the patients. In this study, 40 patients were treated with monotherapy. The most frequently preferred AED was valproic acid with 10 patients. During the pregnancy, the daily dose was increased for 10 patients, and the drug with the highest increment was lamotrigine with four patients. Considering the births concerning fetal malformation, only one infant had spina bifida, and there were no stillbirths.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This hospital-based study showed that the course of seizure frequency during pregnancy is unpredictable. Following-up and monitoring the pregnant patients closely are of critical importance for pregnant women with epilepsy to have a healthier pregnancy with possible lowest complication rates.

Keywords: Antiepileptic drugs, epilepsy, fetal malformation; pregnancy.


Buse Rahime Hasırcı Bayır, Gizem Gürsoy, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya. Pregnancy and Epilepsy: Monitoring and Treating the Seizures. Epilepsi. 2019; 25(3): 117-122

Sorumlu Yazar: Buse Rahime Hasırcı Bayır, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale