ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Non-Epileptik Psikojen Nöbetlerde Tanı Güçlüğü Yaratan Durumlar [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(2): 55-60 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.53215  

Non-Epileptik Psikojen Nöbetlerde Tanı Güçlüğü Yaratan Durumlar

Elif Uygur Küçükseymen1, Abidin Erdal1, Fatma Genç1, Yasemin Biçer Gömceli1, Gülnihal Kutlu2
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Muğla

GİRİŞ ve AMAÇ: Non-epileptik psikojen nöbet (NEPN), epilepsi merkezlerine başvuran hastalarda sıklıkla karşılaştığımız bir sorun olup, tanı ve tedavi karmaşasına yol açmaktadır. Bu yazıda, ilk değerlendirmelerde tanı sorunu yaşanıp epilepsi polikliniğine yönlendirilen ve izlem döneminde tanı alan NEPN hastaları değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji-Epilepsi Polikliniği’ne epilepsi ön tanısı ile yönlendirilen 1140 hasta geriye dönük olarak tarandı. Non-epileptik psikojen nöbet tanısı almış tüm hastaların demografik özellikleri, risk faktörleri, tanı yöntemleri incelendi.
BULGULAR: Elli dördü (%77.1) kadın, 16’sı (%22.9) erkek olmak üzere toplam 70 hastanın NEPN tanısı aldığı görüldü. Yirmi dört hastada (%34.3) sadece NEPN görülürken, 46 hastada (%65.7) epilepsi + NEPN birlikteliği vardı. Pür NEPN hastalarının 10’unda (%41.6) anormal elektroensefalografi (EEG) bulguları, beşinde (%20.8) kraniyal manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde nonspesifik değişiklikler, altısında (%25) öyküde epilepsi risk faktörü ve yedisinde (%29.2) aile öyküsü vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: NEPN tanısında en çok tereddüt oluşturan hasta grubu risk faktörü, EEG veya MRG anormallikleri olan hastalardır. Hem epilepsi tanısıyla takip edilen hastalarda hem ilk başvuruda NEPN’ler her zaman akılda bulundurulmalı ve nöbete ait öykü, semiyolojik özellikler ve objektif veriler dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: EEG, epilepsi, konversiyon bozukluğu, non epileptik psikojen nöbet.


Diagnostic Challenges of Psychogenic Nonepileptic Seizures

Elif Uygur Küçükseymen1, Abidin Erdal1, Fatma Genç1, Yasemin Biçer Gömceli1, Gülnihal Kutlu2
1Antalya Education And Research Hospital, Department Of Neurology, Antalya
2Department Of Neurology, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla

INTRODUCTION: Psychogenic nonepileptic seizures (PNES) resemble epileptic seizures. Accurate diagnosis of PNES can be challenging, and misdiagnosis and treatment confusion is common. This article is a review of patients with PNES who were initially diagnosed with epilepsy.
METHODS: Records of 1140 patients referred to the epilepsy center at Antalya Education and Research Hospital with diagnosis of epilepsy were retrospectively reviewed. Demographic characteristics, risk factors, and diagnostic methods were analyzed.
RESULTS: A total of 70 patients, 54 (77.1%) female and 16 (22.9%) male patients, were diagnosed with PNES. In 24 patients (34.3%), PNES alone was diagnosed, 46 patients (65.7%) had epilepsy and PNES. In the strictly PNES patients, there were abnormal electroencephalogram (EEG) findings in 10 (41.6%) patients, nonspecific changes in cranial magnetic resonance imaging (MRI) of 5 (20.8%), risk factors were found in 6 (25%), and 7 (29.2%) patients had family history of seizures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to keep PNES in mind if epilepsy is suspected when evaluating patients with risk factors or EEG or MRI abnormalities in order to avoid misdiagnosis. History of seizures, semiological features and objective data should all be carefully evaluated to determine appropriate treatment plan.

Keywords: Conversion disorder, EEG, epilepsy, psychogenic nonepileptic seizures.


Elif Uygur Küçükseymen, Abidin Erdal, Fatma Genç, Yasemin Biçer Gömceli, Gülnihal Kutlu. Diagnostic Challenges of Psychogenic Nonepileptic Seizures. Epilepsi. 2016; 22(2): 55-60

Sorumlu Yazar: Elif Uygur Küçükseymen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale