ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Yaşlılarda epilepsi [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(2): 59-64 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.50470  

Yaşlılarda epilepsi

Gülistan Halaç, Halide Rengin Bilgen, Gülşen Kocaman, Elvin Niftaliyev, Çiğdem Deniz, Talip Asil
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlılarda yeni başlangıçlı epilepsi insidansı oldukça yüksektir. Çalışmada, 65 yaş üstü geç başlangıçlı epilepsi tanısı alan hastaların demografik özellikleri, etyolojik faktörleri, nöbet tipleri ve tedaviye yanıt oranları sunulmuştur ve literatür eşliğinde sonuçlar tartışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp fakültesi, Nöroloji Kliniği epilepsi polikliniğinden 65 yaş üstü geç başlangıçlı epilepsi tanısı ile takip edilen 43 vaka alındı. Hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 43 olgunun yaş ortalaması 74,9(66-92) idi. Çalışmaya alınan hastalarda en sık serebrovasküler hastalık %37.2’de sorumlu olduğu düşünüldü. Hastaların nöbet tipleri değerlendirildiğinde; %67.4(n=29) fokal, %32.6(n=14) kişi jeneralize nöbet geçirmekteydi. Tedavi açısından değerlendirildiğinde %93(n= 40)’ü monoterapi alıyordu. En sık kullanılan antiepileptik ilaç levetirasetam(%53.5) idi. Hastaların ilaç yan etkilerini incelediğimizde %86(n=37)’ında herhangi bir ilaç yan etkisi yaşanmamıştı. Son 3 ay içerisinde ki nöbet sıklığını incelediğimizde %95.3’ü nöbetsiz idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Geç başlangıçlı epilepsi hastalarında en sık görülen etyolojik neden serebrovasküler hastalık olup nöbet tipi çoğunlukla parsiyel başlangıçlı sekonder jeneralize tonik kloniktir, hastalar monoterapiye iyi yanıt verir ve prognoz iyi seyirlidir

Anahtar Kelimeler: yaşlı hasta, epilepsi, tedavi


Epilepsy in elderly patients

Gülistan Halaç, Halide Rengin Bilgen, Gülşen Kocaman, Elvin Niftaliyev, Çiğdem Deniz, Talip Asil
Bezmialem Vakıf University, Department of Neurology, Istanbul

INTRODUCTION: The incidence of new-onset epilepsy is higher among the elderly. In this study, we present the demographic characteristics, etiological factors, seizure types and response rates to treatment in the patients with delayed-onset epilepsy whose age was 65 or older.
METHODS: : A total of 43 patients with delayed-onset epilepsy diagnosis aged 65 or older who were admitted to epilepsy clinics of Neurology Department of Medical Faculty of Bezmialem University were included in this study. Medical records of patients were evaluated retrospectively.
RESULTS: Of the 43 patients, the mean age was 74,9 (66-92). Underlying diseases were found to be serebrovascular disease in 37.2%. Based on seizure types, 67.4%(n=29) patients had partial-onset seizure, 32.6%(n=14) had generalized seizure, Based on treatment protocols, 93%(n= 40) patients were taking monotherapy antiepileptic drugs. The most used antiepileptic drugs were levetirasetam 53.5%. When assessing the side effects of drugs, there was no complaint in 86%(n=37) patients. In the last 3 months, 95.3% patients were seizure free.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most common etiological factor of delayed-onset epilepsy was found as cerebrovascular diseases. Partial-onset secondarily generalized seizure was the most common seizure type. All patients responds well to monotherapy and have a good prognosis.

Keywords: elderly patients, epilepsy, treatment


Gülistan Halaç, Halide Rengin Bilgen, Gülşen Kocaman, Elvin Niftaliyev, Çiğdem Deniz, Talip Asil. Epilepsy in elderly patients. Epilepsi. 2015; 21(2): 59-64

Sorumlu Yazar: Gülistan Halaç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale