ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsili Hastalarda İlaca Direnç ve Antiepileptik İlaç Tedavisine Yanıtı Etkileyen Faktörler [Epilepsi]
Epilepsi. 2004; 10(3): 143-148

Epilepsili Hastalarda İlaca Direnç ve Antiepileptik İlaç Tedavisine Yanıtı Etkileyen Faktörler

Ufku ŞENER1, Yaşar ZORLU1, Necvan ÖNAL1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

Amaç: Epilepsili hastalarda antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisine direnç gelişimini etkileyebilecek faktörler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Epilepsili 173 hasta (89 kadın, 84 erkek; ort. yaş 28; dağılım 9-67) tedaviye yanıtı etkileyebilecek klinik, elektroensefalografik (EEG) ve radyolojik özelliklerin saptanması amacıyla geriye dönük olarak de- ğerlendirildi. Antiepileptik ilaç tedavisine dirençli epilepsi (DE), en az iki AEİ'nin uygun süre ve dozda kullanılması- na rağmen son altı ay içinde, ayda birden fazla nöbet ge- çirilmesi; iyi kontrollü epilepsi ise en az son bir yıl süreyle nöbet olmaması olarak tanımlandı. Dirençli epilepsi grubundaki hastaların klinik, EEG ve radyolojik bulguları DE olmayan grupla karşılaştırıldı.
Bulgular: Doksan hasta (%52) DE olarak değerlendirildi. Dirençli epilepsi olmayan grupta 83 hasta (%48) yer aldı. Bu gruptaki hastaların %42.2'si, tüm hastaların % 2 0. 2 'si iyi kontrollü epilepsi olarak değerlendirildi. Diren çli epilepsi grubunda uzak semptomatik epilepsi (p=0.020) ve nörolojik muayenede zeka geriliği (p=0.000) veya motor kayıp oranlarının (p=0.006) daha yüksek, nöbet sıklığının daha fazla olduğu (p=0.000) ve nöbetlerin daha erken yaşta başladığı (p=0.024) görüldü. Tek varyantlı analizde ailede epilepsili birey olması, uzak semptomatik epilepsi varlığı, hastalık süresinin 10 yıldan uzun olması ve EEG'de anormal bulgu olması DE gelişimine eğilim gösterirken, lojistik regresyon analizinde sadece zeka geriliği ve yüksek nöbet sıklığı bağımsız de- ğişken olarak bulundu.
Sonuç: Zeka geriliği olan ve yüksek sıklıkta nöbet ge- çiren hastalarda DE gelişme riski de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antikonvulsan/terapötik kullanım/yan etki;ilaç direnci; elektroensefalografi; epilepsi/ilaç tedavisi; prognoz;regresyon analizi; tedavi başarısızlığı


Drug-Resistance in Epilepsy and the Factors Influencing Response to Antiepileptic Drugs

Ufku ŞENER1, Yaşar ZORLU1, Necvan ÖNAL1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

Objectives: We evaluated the factors that are aşociated with the development of resistance to antiepileptic drugs.
Patients and Methods: We reviewed 173 consecutive patients with epilepsy (89 females, 84 males; mean age 28 years; range 9 to 67 years) with regard to the clinical, electroencephalographic (EEG), and radiologic factors aşociated with the response to antiepileptic drugs. Drug-resistant epilepsy (DRE) was defined as the occurrence of at least a seizure in a month during the past six months despite the use of at least two antiepileptic drugs at an appropriate dose and duration. Well-controlled epilepsy (WCE) was defined as the lack of seizures during the past year. Clinical, EEG and radiologic findings were compared.
Results: Ninety patients (52%) had DRE. Eighty-three patients (48%) developed no resistance to a n t i e p i l e p t i c drugs, of which 42.2% had WCE. The overall WCE rate was 20.2%. The patients with DRE manifested significantly higher rates of remote symptomatic epilepsy (p=0.020), mental retardation (p=0.000) and motor deficits (p=0.006) on neurologic examination, seizure frequency (p=0.000), and early age of seizure onset (p=0.024). Univariate analysis showed the presence of a positive family history for epilepsy, remote symptomatic epilepsy, disease duration longer than 10 years, and EEG abnormalities as significant risk factors for DE development. Logistic regreşion showed the presence of mental retardation and high seizure frequency as independent risk variables.
Conclusion: Epileptic patients with mental retardation and high seizure frequency present higher risks for DRE.

Keywords: Anticonvulsants/therapeutic use/adverse eff e c t s;drug resistance; electroencephalography; epilepsy/drug therapy;prognosis; regreşion analysis; treatment failure.


Ufku ŞENER, Yaşar ZORLU, Necvan ÖNAL. Drug-Resistance in Epilepsy and the Factors Influencing Response to Antiepileptic Drugs. Epilepsi. 2004; 10(3): 143-148


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale