ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

COVID-19 Geçiren Epilepsi Hastalarında Nöbet Sıklığı ve Şiddetinin İncelenmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(3): 163-170 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.48030  

COVID-19 Geçiren Epilepsi Hastalarında Nöbet Sıklığı ve Şiddetinin İncelenmesi

İlknur Güçlü Altun1, Güray Koç1, Banu Özen Barut1, Zeki Gökçil2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, FTR Bölümü, Nöroloji, Kıbrıs

GİRİŞ ve AMAÇ: Coronavirüs hastalığı (COVID-19) nöbet, bilinç değişikliği gibi çeşitli nörolojik bulgulara neden olabilmektedir. COVID-19’un epilepsi üzerine etkisi ile ilgili veri sınırlı sayıdadır. Bu nedenle çalışmamızda COVID-19’un epilepsi hastalarındaki nöbet sıklık ve şiddetinde neden olduğu değişiklikler ve kullanılan COVID-19 tedavisinin nöbetler üzerine etkisinin araştırılması planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için epilepsi polikliniğinde takip edilen hastalar Nisan 2020-Nisan 2021 yılları arasında COVID–19 hastalığı açısından sorgulandı ve COVID-19 geçirdiği tespit edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, epilepsi tipi, epilepsi süresi, son bir yılda nöbet varlığı, komorbid hastalık varlığı, COVID-19 geçirme tarihi, COVID-19 tedavisi, hastane yatışı, yoğun bakım tedavi gereksinimi, bu sürede epileptik nöbet öyküsü, AEİ tedavisi ve sonrasında nöbet sıklık ve şiddetinde artış durumu retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: COVID-19 geçirdiği tespit edilen toplam 141 epilepsi hastası çalışmaya dahil edildi. COVİD-19 sürecinde nöbet geçirme riskini etkileyen faktörler incelendiğinde, COVID-19 tedavi protokollerinin etkisinin olmadığı ancak hastaların son bir yılda nöbet varlığının 4.022 kat, hastane yatış durumunun 12.481 kat ve kullanılan AEİ sayısının ise 1.974 kat nöbet geçirme riskini artırdığı tespit edildi. COVID-19 hastalığı sonrasında nöbet sıklığı ve şiddetini artıran faktörün ise COVID-19 hastalığı süresince nöbet geçirme olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak çalışmada elde edilen veriler, COVID-19 sürecinde nöbet geçirme risk faktörlerinin hastane yatışı, kullanılan AEİ sayısı ve son bir yılda nöbet varlığı olduğunu gösterdi. COVID-19’un epilepsi üzerine uzun süreli etkilerinin incelenmesi için, daha geniş hasta serilerinin olduğu ve daha uzun süreli takip verilerini içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, epilepsi, nöbet sıklığı, pandemi


Evaluation of the Seizure Frequency and Severity in Patients with Epilepsy Who Had COVID-19

İlknur Güçlü Altun1, Güray Koç1, Banu Özen Barut1, Zeki Gökçil2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Neurology, İstanbul
2Eastern Mediterranean University, Faculty of Health Sciences, Physiotherapy and Rehabilitation, Cyprus

INTRODUCTION: Coronavirus disease (COVID-19) causes various neurological manifestations like seizure, alteration of consciousness. The effect of COVID-19 on epilepsy is limited. For this reason, it was aimed to investigate the effect of COVID-19 on seizure frequency and severity of patients with epilepsy and the effect of COVID-19 treatment on seizures.
METHODS: Patients followed by the epilepsy outpatient unit were evaluated for COVID-19 between April 2020- April 2021 and the patients who had COVID-19 were undertaken to the study. The age, gender, epilepsy type, duration of epilepsy, seizures in last year, comorbidity disease, the date of COVID-19, COVID-19 treatment, inpatient care, need of intensive care, seizures in the meantime, treatment of AED, and seizure frequency and severity after COVID-19 were evaluated retrospectively.
RESULTS: A total of 141 patients who were diagnosed with COVID-19 were recruited for the study. When evaluating the factors which affect seizure occurrence risk during COVID-19, it was found that COVID-19 treatment protocol did not affect, but the existence of seizure in last year increased 4.002 times, need for inpatient care increased 12.481 times, number of AED increased 1.974 times seizure risk. It was found that having seizure during COVID-19 increased after COVID-19 seizure frequency and severity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, the data of the study showed that the factors which affect having seizure during COVID-19 were inpatient care, the number of AED and existence of seizure in last year. The studies which included larger patients and longer follow-up time data are needed to evaluate the longer effect of COVID-19 on epilepsy.

Keywords: COVID-19, epilepsy, frequency of seizures, pandemics


İlknur Güçlü Altun, Güray Koç, Banu Özen Barut, Zeki Gökçil. Evaluation of the Seizure Frequency and Severity in Patients with Epilepsy Who Had COVID-19. Epilepsi. 2021; 27(3): 163-170

Sorumlu Yazar: Güray Koç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale