ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

SEREBROVASKÜLER HASTALIK SONRASI GELİŞEN EPİLEPTİK NÖBETLER [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(2): 110-115

SEREBROVASKÜLER HASTALIK SONRASI GELİŞEN EPİLEPTİK NÖBETLER

M Murat SÜMER1
Bayındır Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü

Amaç: iskemik ve hemorajik serebrovasküler hastalık (SVH) sonrası ortaya çıkan epileptik nöbetlerin sıklığı, klinik, elektroensefalografik ve radyolojik özellikleri araştırıldı.Hastalar ve Yöntemler: iskemik veya hemorajik SVH nedeniyle hastaneye yatırılan 350 hasta çalışmaya alındı. Geçici iskemik atak, subaraknoid kanama, epidural-subdural kanama, epilepsi öykülü hastalar veya metabolik bozukluğu olanlar çalışmaya dahil edilmedi.Bulgular: Yirmi dört hastada (%6.9) epileptik nöbet görüldü, iskemik (n=304) ve hemorajik (n=46) SVH tanısı alan hastaların sırasıyla 17'sinde (%5.5) ve yedisinde (%15) epileptik nöbet saptandı (p<0.05). Hemorajik strok sonrası ortaya çıkan yedi nöbetin beşi (%71) ilk iki hafta içinde, iskemik strok sonrası ortaya çıkan 17 nöbetin üçü (%12.5) erken dönemde görüldü (p<0.05). En sık görülen elektroensefalografik anormallik fokal-yaygın yavaşlama idi. Hemorajik strok sonrası epileptik nöbetleri ortaya çıkan hastaların tamamında lober hemoraji ve kortikal tutulum vardı, iskemik strok sonrası nöbetleri ortaya çıkan hastaların ise biri dışında tamamında kortikal tutulum saptandı ve tümü karotis arter sulama alanında yer alıyordu. Nöbet tekrarlama oranı %33 idi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Sonuç: Hemorajik SVH sonrası epileptik nöbetlerin daha sık ve daha erken dönemde ortaya çıktığı ve kortikal tutulumlu ve/veya ön dolaşım alanında yer alan lezyonlarda nöbet riskinin daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: SEREBRAL KANAMA/KOMPLİKASYON; SEREBRAL İNFARKT/PATOLOJİ/KOMPLİKASYON; SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR/KOMPLİKASYON; ELEKTROENSEFALOGRAFİ; EPİLEPSİ/ETYOLOJİ/FİZYOPATOLOJİ; NÖBET/ ETYOLOJİ/SINIFLANDIRMA


SEIZURES OCCURRING AFTER STROKE

M Murat SÜMER1
Bayındır Tıp Merkezi Nöroloji Bölümü

Objectives: This study investigated the frequency, clinical, electroencephalographic and radiologic characteristics of seizures occurring after ischemic or hemorrhagic stroke. Patients and Methods: The study included 350 patients who were hospitalized for ischemic or hemorrhagic stroke. Patients with transitory ischemic attacks, subaracnoid, subdural, or epidural hemorrhage, and those with a history of epilepsy or with metabolic derangements were excluded. Results: Twenty four patients (6.9%) had seizures. Of patients with ischemic (n=304) or hemorrhagic (n=46) stroke, seizures were detected in 17 (5.5%) and seven (15%) patients, respectively (p<0.05). Seizures developed within the first two weeks in five (71%) patients with hemorrhagic stroke and in three patients (12.5%) with ischemic stroke (p<0.05). The most common electroencephalographic abnormality was focal-diffuse slowing. All the patients who developed seizures after hemorrhagic stroke had lobar hemorrhage and cortical involvement. In patients who developed seizures after ischemic stroke, cortical involvement was observed in all but one. All ischemic lesions were localized in the carotid artery distribution. The recurrence rate was 33% and no statistically significant difference was found between the two groups. Conclusion: Patients with hemorrhagic stroke seem to be at higher risk for developing seizures and more likely to have early seizures. Cortical involvement and/or localization of the lesion in the anterior circulation contribute to seizure occurrence.

Keywords: CEREBRAL HEMORRHAGE/COMPLICATIONS; CEREBRAL INFARCTIOA'PATHOLOGY/COMPLICATIONS; CEREBROVASCULAR DISORDERS/COMPLICATIONS; ELECTROENCEPHALOGRAPHY; EPILEPSY/ETIOLOGY/PHYSIOPATHOLOGY; SEIZURES/ETIOLOGY/CLASSIFICATION


M Murat SÜMER. SEIZURES OCCURRING AFTER STROKE. Epilepsi. 2000; 6(2): 110-115


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale