ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Acil Servise Nöbet Nedeniyle Başvuran Hastalarda Erken Dönem Mortalite ve İlk Nöbet-Tekrar Nöbetlerin Karşılaştırıma [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(3): 107-113 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.47113  

Acil Servise Nöbet Nedeniyle Başvuran Hastalarda Erken Dönem Mortalite ve İlk Nöbet-Tekrar Nöbetlerin Karşılaştırıma

Turgay Demir1, Kezban Aslan1, Gonca Köksaldı Şahin2, Zeynep Kekeç3, Hacer Bozdemir1
1Çukurova Üniversites Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversites Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil servis başvurularının %1–2’si nöbet geçirme nedeniyle başvuran hastalardan oluşmaktadır. Bu çalışmada acil servise ilk nöbet ya da rekürren nöbet nedeniyle başvuran hastalarda klinik ve demografik özelliklerin karşılaştırılması ve bu hastalarda kısa dönem mortalitenin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İleriye yönelik olarak planlanan bu çalışmaya bir üniversite hastanesinin acil servisine Ocak 2015–Aralık 2015 arasında non-provoke nöbet nedeniyle başvuran hastalar alınmıştır. Başvuru nöbet sıklığına göre hastalar tek nöbet, sık nöbet ve status epileptikus olarak üç gruba ayrıldı. Demografik özellikler, özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri, nörolojik muayene, epilepsi risk faktörleri, nöbet tipi ve sıklığı, elektroensefalografi, nörogörüntüleme, hastaneye yatış oranı, ortalama yatış süresi ve kısa dönem mortalite veri formuna kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 40.10±17.09 (18–86) olan toplam 125 hasta (%62.4’ü erkek, n=78) alındı. Hastaların %23.2’si (n=29) ilk nöbet nedeniyle başvurdu. Status epileptikus olgularında kısa dönem mortalite oranı %7.69 idi. En sık elektroensefalografi bulgusu interiktal epileptik boşalımlar olarak dikkati çekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil servise nöbet nedeniyle başvuran hastalarda doğru ve hızlı tanı konulmalı, gerekirse yatış yapılarak nöbet gözlemlenmeye çalışılmalıdır. İlk nöbet ile başvuran hastalarda dikkatli bir değerlendirme ve erken dönemde antiepileptik tedavi başlanması hem nöbet tekrarını hem de status epileptikus ve onun yıkıcı bir komplikasyonu olan mortalite riskini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, acil servis; ilk nöbet; mortalite non-provoke nöbet; status epileptikus.


Short-Term Mortality in Adult Patients With Seizures Admitted to the Emergency Department and a Comparison of the First and Recurrent Seizure

Turgay Demir1, Kezban Aslan1, Gonca Köksaldı Şahin2, Zeynep Kekeç3, Hacer Bozdemir1
1Department of Neurology, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Adana City Hospital, Adana, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Patients with seizures constitute 1%–2% of all emergency department (ED) admissions. The purpose of this study was to compare demographic and clinical characteristics and short-term mortality in patients with unprovoked first and recurrent seizures, admitted to the ED.
METHODS: This prospectively planned study was conducted in a university hospital ED between January and December, 2015, and included patients with unprovoked seizures. Demographic characteristics, neurological examination findings, etiological risk factors, seizure type, and frequency, electroencephalography and neuroimaging findings, hospitalization rate, duration of hospitalization, short-term mortality, and medical and family history data were recorded.
RESULTS: A total of 125 patients (62.4% male, n=78) with a mean age of 40.10±17.09 years (range, 18–86) were included in the study. The level of patients presenting due to first lifetime seizure was 23.2%. The short-term mortality rate in patients with status epilepticus (SE) was 7.69%. The most common finding at electroencephalography was interictal epileptic discharges.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A careful evaluation of cases presenting due to first lifetime seizure and initiation of antiepileptic drug therapy in the early period will significantly reduce the risk of seizure recurrence and also prevent complications, such as SE that can even result in death.

Keywords: Electroencephalography, emergency; first-seizure; mortality; status epilepticus; unprovoked seizure.


Turgay Demir, Kezban Aslan, Gonca Köksaldı Şahin, Zeynep Kekeç, Hacer Bozdemir. Short-Term Mortality in Adult Patients With Seizures Admitted to the Emergency Department and a Comparison of the First and Recurrent Seizure. Epilepsi. 2018; 24(3): 107-113

Sorumlu Yazar: Turgay Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale