ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Epilepsi Hastalarının Tedaviye Uyumları Ve Etkileyen Faktörler [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-46363 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.46363  

Epilepsi Hastalarının Tedaviye Uyumları Ve Etkileyen Faktörler

Salih Akoluk1, Nimet Ovayolu2
1Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi
2Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi tedavisinde hasta uyumunun sağlanması, tedavinin başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışma; epilepsi hastalarının ilaç tedavisine uyumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nöroloji polikliniğine başvuran ve epilepsi tanısı konan 325 hasta araştırma kapsamına alındı. Veri toplama aracı olarak soru formu ve Morisky tedaviye uyum ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson Ki-Kare ve Fisher Exact testleri kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların %58,2’sinin erkek, %28,5’inin üniversite mezunu, %32,4’ünün işsiz, %31,4’ünün hastalık süresinin 10 yıldan fazla olduğu, %40,6’sının tek ilaç kullandığı, %82,5’inin düzenli kontrole gittiği ve %59,7’sinin nöbet sıklığının ayda birden az olduğu saptandı. Hastaların %27,7’sinin yüksek, %58,5’inin orta ve %13,8’inin düşük düzeyde tedaviye uyum gösterdiği belirlendi. Tedaviye uyum düzeyi ile yaş, cinsiyet, öğrenim ve gelir durumu, yaşanılan yer, meslek, kullanılan ilaç sayısı, ilaçla ilgili bilgi alma ve ilacın kan düzeyini ölçtürme durumu arasında anlamlı fark olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsi hastalarının çoğunluğunun tedaviye orta düzeyde uyum gösterdiği ve tedaviye uyum düzeyi ile birçok parametre arasında ilişki olduğu belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda hastaların uyum düzeylerinin ve uyumu etkileyen faktörlerin belli aralıklarla değerlendirilmesi ve özellikle uyum düzeyi düşük olan hastaların desteklenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, hasta uyumu, ilişkili faktörler, hemşirelik


Compliance Of Epilepsy Patients To The Treatment And Effecting Factors

Salih Akoluk1, Nimet Ovayolu2
1Ministry Of Health, Public Hospital
2Sanko University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Department Of Internal Medicine Nursing

INTRODUCTION: Ensuring patient compliance in the treatment of epilepsy is very important for the success. Therefore, this study was performed to evaluate the compliance of epilepsy patients to therapy.
METHODS: 325 patients diagnosed with epilepsy after admission to the polyclinic were included in the study. Questionnaire and Morisky treatment compliance scale were used for data collection. Data were analyzed with the Pearson chi-square and Fisher's Exact tests.
RESULTS: 58,2% of the patients were male, 28,5% university graduates, 32,4% unemployed, 40,6% using single drugs and 31,4% had a disease duration of more than 10 years. It was determined that 82,5% of them went to regular control and 59,7% of them had a frequency of seizures less than once a month, 27,7% of the patients were high, 58,5% were moderate, 13,8% were low and that there was a significant difference between the level of compliance to treatment and age, gender, education and income status, place of residence, occupation, number of drugs used, information about the drug, and the state of the drug being measured.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the majority of patients with epilepsy had moderate compliance with the treatment and there was a relationship between the level of compliance with the treatment and many parameters. In line with these results, it may be recommended to evaluate patients' compliance levels and factors affecting compliance at certain intervals and especially to support patients with low compliance levels.

Keywords: Epilepsy, patient compliance, affecting factors, nursing
Sorumlu Yazar: Salih Akoluk, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale