ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Nörolojik yoğun bakım ünitesinde EEG monitorizasyonuyla nonkonvülziv status epileptikus özellikleri: prospektif bir çalışma [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-46354 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.46354  

Nörolojik yoğun bakım ünitesinde EEG monitorizasyonuyla nonkonvülziv status epileptikus özellikleri: prospektif bir çalışma

Tuba Cerrahoğlu Şirin1, Fikret Bademkıran2, Hadiye Şirin2
1SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma, Nöroloji Kliniği, İSTANBUL
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İZMİR

GİRİŞ ve AMAÇ: Nörolojik yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ), nonkonvülsif status epileptikus (NKSE) geri dönüşümlü bir koma ve / veya bilinç değişikliği nedeni olduğu için erken tanı konulup tedavi edilmelidir. Devamlı EEG monitorizasyonu (cEEG) gerekli olabilecek bir tanı aracıdır, ancak cEEG'ye erişim sınırlı olabileceğinden, NKSE teşhisi için hangi hastaların cEEG'ye yönlendirileceğini seçmek kritiktir. Çalışmamızda, klinik özelliklere ve acil EEG özelliklerine göre cEEG'ye yönlendirilmesi gereken açıklanamayan bilinç bozukluğu olan hastaları araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: NYBÜ'ye kabul edilen ve bilinç bozukluğunun nedeni açıklanamayan 40 ardışık hastaya ilk 24 saatte başlayan acil 30 dakikalık rutin EEG ve cEEG yapıldı. Klinik özellikleri, Glasgow koma skoru (GKS), FOUR Skor (FS) ve prognoz not edildi.
BULGULAR: NKSE sıklığı %22,5’ti. Acil 30 dakikalık EEG'de NKSE saptanmayan hastalarda, cEEG de NKSE tespit etmedi. Etiyoloji, düşük GKS skoru, düşük FS ve düşük bilinç düzeyi ile NKSE arasında nedensellik ilişkisi bulunmadı. NKSE hastalarının% 55'inde minör motor hareketler vardı. Kötü prognoz, NKSE hastalarında %55’ti, ancak NKSE olmayan hastalardan istatistiksel olarak farklı değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil EEG, NYBÜ hastalarında bilinç değişikliklerinin erken evresinde NKSE taraması için yararlı bir araçtır. Minör motor hareketler dışında, klinik ve geçmiş özellikler yüksek NKSE riskini öngörmez. Olumsuz prognoz muhtemelen altta yatan etiyoloji ile ilişkilidir ve NKSE'nin varlığından etkilenmez. cEEG'e erişim olmadığında, acil EEG, erken klinik dönemde NKSE tanısı için yardımcı olabilir. Minör motor hareketlerin ve acil EEG bulgularının birlikte varlığı, NKSE için yüksek riskli hastaları cEEG izlemeye yönlendirmek için yararlı araçlar olabilir.

Anahtar Kelimeler: nonkonvülziv nöbet, elektrografik nöbet, status epileptikus, nörolojik yoğun bakım


Nonconvulsive status epilepticus features with EEG monitoring in the neurological intensive care unit: a prospective study

Tuba Cerrahoğlu Şirin1, Fikret Bademkıran2, Hadiye Şirin2
1University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Research and Training Hospital, Neurology, ISTANBUL
2Ege University, Faculty of Medicine, Neurology Department, IZMIR

INTRODUCTION: Since nonconvulsive status epilepticus (NCSE) is a reversible cause of coma in the neurological intensive care unit (NICU), it should be diagnosed and treated early. Continuous EEG monitoring (cEEG) may be a necessary diagnostic tool, but since access to cEEG may be limited, it is critical to choose which patients will be referred to cEEG for diagnosing NCSE. We aimed to investigate patients with an unexplained altered level of consciousness who should be directed to cEEG according to clinical features and emergency EEG (EmEEG) features.
METHODS: In 40 consecutive patients who were admitted to the NICU with unexplained altered mental status, emergency 30-minute EEG and cEEG starting in the first 24 hours were performed and their clinical features, Glasgow coma score (GCS), Four Score (FS) and prognosis were noted.
RESULTS: The frequency of NCSE was 22.5%. cEEG did not detected NCSE in patients who were not diagnosed in the EmEEG. No causality relationship was found between etiology, low GCS score, low FS, the level of consciousness and NCSE. The 55% of the NCSE patients had minor motor movements. The poor prognosis did not differ significantly from the non-NCSE patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When there is no access to cEEG, EmEEG may be helpful for the diagnosis of NCSE in the early clinical period. The presence of minor motor movements and EmEEG findings together can be useful tools to guide high-risk patients with NCSE to cEEG monitoring.

Keywords: nonconvulsive seizure, electrographic seizure, status epilepticus, neurological intensive care
Sorumlu Yazar: Tuba Cerrahoğlu Şirin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale