ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Jüvenil Miyoklonik Epilepsi Sendromunda Tedaviye Dirençli Olguların Klinik ve Elektroensefalografi Özellikleri [Epilepsi]
Epilepsi. 2004; 10(2): 100-105

Jüvenil Miyoklonik Epilepsi Sendromunda Tedaviye Dirençli Olguların Klinik ve Elektroensefalografi Özellikleri

Ebru AYKUTLU1, Betül BAYKAN1, Işın BARAL KULAKSIZOĞLU2, Candan GÜRSES1, Ayşen GÖKYİĞİT1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

Amaç: Jüvenil miyoklonik epilepsi (JME) sendromunda tedaviye dirençli olguların oranını belirlemek, bu olguların klinik ve elektroensefalografi (EEG) özelliklerini ortaya çıkarmak amaçlandı.
Hastalar ve Yöntemler: Bir yıl içinde JME tanısı konan ardışık 95 hasta incelendi. Olguların klinik, EEG ve kranyal görüntüleme özellikleri değerlendirildi. Tedaviye gerçek direnç, sendroma uygun ve yeterli dozda antiepileptik ilaç tedavisine ve uygun yaşam koşullarına rağmen yılda en az bir jeneralize konvulsiyon ya da ayda iki veya daha fazla sayıda miyokloni kümelerinin görülmesi olarak tanımlandı. "Yalancı-direnç" tedaviye uyumsuzluk, uygun olmayan şekilde yaşam ve sendroma uygun olmayan ilaçlarla tedavi sonucu nöbetlerin sürmesi olarak tanımlandı.
Bulgular: Yedi olguda (%7.3) tedaviye direnç, yedi olguda Òyalancı dirençÓ saptandı. Tedaviye diren çli grupta status epileptikus, sistemik hastalık ve psikiyatrik hastalık öyküsü anlamlı derecede fazla bulundu (p<0.001). Dirençli grup ile tedaviye yanıt veren grup arasında diğer klinik ve EEG özellikleri açısından anlamlı farklılık görülmedi. "Yalancı direnç" gösteren grupta psikiyatrik hastalık öyküsü anlamlı derecede fazla bulundu (p<0.001).
Sonuç: Tedaviye dirençli JME'li olgular açısından status epileptikus, sistemik ve psikiyatrik hastalıklar ın ayırt edici özellikler olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Antikonvulzan/terapötik kullanım;ilaca direnç; elektroensefalografi; miyoklonik epilepsi,jüvenil/tanı/ilaç tedavisi.


Clinical and EEG Features of Therapy-Resistant Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy

Ebru AYKUTLU1, Betül BAYKAN1, Işın BARAL KULAKSIZOĞLU2, Candan GÜRSES1, Ayşen GÖKYİĞİT1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

Objectives: This study was designed to determine the incidence and clinical and electroencephalographic (EEG) findings of therapy-resistant patients with juvenile myoclonic epilepsy (JME).
Patients and Methods: The study included 95 consecutive JME patients who were evaluated within a year. Clinical, EEG and neuroimaging findings were reviewed. Resistance to therapy was defined as the occurrence of one or more generalized tonic-clonic seizures within a year or two or more myoclonic seizures within a month despite adequate monotherapy with therapeutic serum levels and appropriate living circumstances. False resistance was defined as the persistence of seizures due to low patient compliance, inadequate lifestyle, or to inadequate drug administration.
Results: Resistance to therapy (7.3%) and false resistance (7.3%) were determined in seven patients, respectively. The incidence of status epilepticus, systemic and psychiatric problems were significantly high in therapy-resistant patients (p<0.001). Other clinical and EEG findings did not differ significantly. The presence of psychiatric problems was significantly high in patients showing false resistance to therapy (p<0.001).
Conclusion: The presence of status epilepticus, systemic and psychiatric problems may be distinctive features in therapy-resistant JME patients.

Keywords: Anticonvulsants/therapeutic use; drug resistance; electroencephalography; myoclonic epilepsy, juvenile/diagnosis/drug therapy.


Ebru AYKUTLU, Betül BAYKAN, Işın BARAL KULAKSIZOĞLU, Candan GÜRSES, Ayşen GÖKYİĞİT. Clinical and EEG Features of Therapy-Resistant Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy. Epilepsi. 2004; 10(2): 100-105


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale