ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Psikojenik Nonepileptik Nöbetleri Olan Hastalarda Akut Ağrı Algısı ve Duygudurum Bozuklukları ile İlişkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(2): 91-95 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.42713  

Psikojenik Nonepileptik Nöbetleri Olan Hastalarda Akut Ağrı Algısı ve Duygudurum Bozuklukları ile İlişkisi

Bengi Gül Türk1, Gözde Akbaba2, Seher Naz Yeni3
1Dr. Selahattin Cizrelioglu Cizre Devlet Hastanesi, Nöroloji bölümü, Şırnak
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Depresyon ve anksiyete hastalarında ağrı cevabının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Psikojenik epileptik olmayan nöbetleri (PNES) olan hastalarda da yüksek ağrı yanıtları olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmalar sayıca sınırlıdır ve esas olarak kronik ağrı algısına odaklanmıştır. Çalışmamızda, PNES hastalarında çocukluk travmaları ile birlikte anksiyete ve depresyon düzeylerini ve akut ağrı algısını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza toplam 100 cinsiyet ve yaş uyumlu PNES hastası ve 50 sağlıklı kontrol dahil edildi. Tüm katılımcılara Beck Depresyon Envanteri (BDI), Beck Anksiyete Envanteri (BAI) ve Çocukluk Çağı Travma Anketi (CTQ-28) uygulandı. Ağrı algısı da katılımcılar oturmuş pozisyondayken tansiyon manşetiyle giderek artan basınç uygulanarak değerlendirildi. Gerilim yaklaşık 180 mmHg iken katılımcılardan ağrılarını görsel analog skala (VAS) kullanarak değerlendirmeleri istendi.
BULGULAR: Çalışmamızın başlıca bulguları şöyledir: (i) BDI ve BAI skorları PNES grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptanmıştır; (ii) VAS skorları PNES grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek tespit edilmiştir; ve (iii) PNES grubu arasında BAI skorları VAS skorları ile korele saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Depresyon ve anksiyete PNES’e eşlik eden komorbiditelerdir. Yüksek anksiyete düzeyine sahip PNES hastalarında ağrı yanıtı daha yüksek saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı algısı, anksiyete; depresyon; psikojenik epileptik olmayan nöbetler.


Acute Pain Perception in Patients with Psychogenic Non-Epileptic Seizures and its Relationship with Mood Disorders

Bengi Gül Türk1, Gözde Akbaba2, Seher Naz Yeni3
1Department of Neurology, Dr. Selahattin Cizrelioglu Cizre State Hospital, Şırnak, Turkey
2Department of Psychiatry, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Neurology, İstanbul University-Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: It has been found that pain response is higher in patients with depression and anxiety and also found higher in the patients with psychogenic non-epileptic seizures (PNES). However, these studies are limited in number and they are mainly focused on the chronic pain perception. We aimed to investigate anxiety and depression levels and the perception of acute pain along with childhood traumas among the patients with PNES.
METHODS: In our study, a total of 100 gender- and age-matched patients with PNES and 50 healthy controls were included in the study. The beck depression inventory (BDI), the beck anxiety inventory (BAI), and the childhood trauma questionnaire-28 were applied to all the participants. Pain perception was also evaluated by applying gradually increasing pressure with tension cuff while the participants were in a seated position. While the tension was about 180 mmHg, the participants were asked to evaluate their pain using the visual analog scale (VAS).
RESULTS: The major findings of our study are as follows: (i) The BDI and BAI scores were significantly higher in the PNES group than in the control group; (ii) VAS scores were significantly higher in the PNES group than in the control group; and (iii) among the PNES group, BAI scores were correlated with VAS scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PNES is experienced by a heterogeneous patient group, and its underlying factors are still not well described. Depression and anxiety are common accompanying factors, and the pain response is higher in patients with PNES with high anxiety levels.

Keywords: Anxiety, depression; pain perception; psychogenic non-epileptic seizures.


Bengi Gül Türk, Gözde Akbaba, Seher Naz Yeni. Acute Pain Perception in Patients with Psychogenic Non-Epileptic Seizures and its Relationship with Mood Disorders. Epilepsi. 2021; 27(2): 91-95

Sorumlu Yazar: Bengi Gül Türk, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale