ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Erişkin Hastalarda Vagal Sinir Stimülasyonunun Etkisi: Genç Bir Epilepsi Polikliniğinin Deneyimi [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(1): 7-11 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.42104  

Erişkin Hastalarda Vagal Sinir Stimülasyonunun Etkisi: Genç Bir Epilepsi Polikliniğinin Deneyimi

Abidin Erdal1, Fatma Genç1, Cezmi Çağrı Türk2, Gülnihal Kutlu3, Yasemin Biçer Gömceli1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Antalya
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, Muğla

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepside antiepileptik ilaçlar en sık kullanılan tedavilerdir. Ancak ilaca dirençli epilepsi dediğimiz antiepileptik ilaçlarla nöbet kontrolü tam sağlanamayan yaklaşık tüm epilepsi hastalarının üçte birini oluşturan-grupta epilepsi cerrahisi, vagal sinir stimülasyonu (VNS), nörostimülasyon ve ketojenik diyet önemli tedavi yöntemleridir. Bu çalışmada, ilaç tedavisine dirençli refrakter epilepsisi bulunan ve VNS uygulanan kliniğimizin hastaları geriye dönük olarak gözden geçirilerek sonuçlar değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2014 yılından, Ocak 2019 tarihine kadar kliniğimizde takipli VNS uygulanmış hastalar değerlendirildi. Hastaların demografik, klinik özellikleri ve VNS sonrası nöbet sonlanımları gözden geçirildi.
BULGULAR: Vagal sinir stimülasyonu ile takibi yapılan 17 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalardan üç tanesi dış merkezde VNS takılıp, kliniğimizde takip ettiğimiz hastalardı. Hastaların 8’i (%47.1) erkek, 9’u (%52.9) kadındı; ortalama yaş 32±8.40 yıl; (minimum 19 yaş, maksimum 52 yaş) idi. Çalışmaya alınan hastaların ortalama VNS takılma yaşı 28.06±8.37 yıl, VNS uygulanması sonrası ortalama takip süresi 38.82±14.67 aydı. Hastaların %52.9’unun nöbetleri %50’den fazla azalmıştı, %11.8’inde nöbet sıklığı ve şiddetinde değişiklik yoktu, %35.3’ünde ise %50’den az düzelme görüldü. Hastaların %47.1’inde kognitif olarak iyileşme görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vagal sinir stimülasyonu, ilaca dirençli epilepsi hastalarında, epilepsi cerrahisi kadar etkin olmasada, nöbet sıklığı ve şiddetini hafifletmesi ayrıca kognitif ve davranışsal iyileşme sağlayabilmesi açısından bu grup hastalarda önemli bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, ilaca dirençli epilepsi; vagal sinir stimülasyonu.


Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Adult Patients: Experience of a Young Epilepsy Outpatient Clinic

Abidin Erdal1, Fatma Genç1, Cezmi Çağrı Türk2, Gülnihal Kutlu3, Yasemin Biçer Gömceli1
1Antalya Training and Research Hospital, Department of Neurology, Antalya, Turkey
2Antalya Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Antalya, Turkey
3Muğla Sıtkı Koçman University, School of Medicine, Department of Neurology, Department of Neurophysiology, Muğla, Turkey

INTRODUCTION: Antiepileptic drugs are the most commonly used treatments in epilepsy. However, in a group of about one-third of all epilepsy patients who have not been able to control seizures with antiepileptic drugs called drug-resistant epilepsy, epilepsy surgery, VNS (vagal nerve stimulation), neurostimulation, and the ketogenic diet are important treatment modalities. In this study, the patients who had refractory epilepsy and had VNS were reviewed retrospectively, and the results were evaluated.
METHODS: Patients who were followed-up with VNS in our clinic between July 2014 and January 2019 were evaluated in this study. Demographic and clinical features of the patients and seizure outcome after VNS were reviewed.
RESULTS: Seventeen patients who underwent vagal nerve stimulation were enrolled in this study. Three of these patients were VNS in the external centers and the patients we followed in our clinic. Eight (47.1%) of the patients were male, and nine (52.9%) were female; average age 32±8.40 years; (minimum 19 years, maximum 52 years). The mean age of VNS was 28.06±8.37 years, and the mean follow-up period after VNS was 38.82±14.67 months. The seizure of 52.9% of the patients degreased by more than 50%, 11.8% had no change in seizure frequency, 35.3% less than 50% improved. Cognitive improvement was observed in 47.1% of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: VNS is an important treatment modality in this group of patients to alleviate the frequency and the severity of the seizures, and to provide cognitive and behavioral improvement in drug-resistant epilepsy patients.

Keywords: Epilepsy, drug-resistant epilepsy; vagus nerve stimulation.


Abidin Erdal, Fatma Genç, Cezmi Çağrı Türk, Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli. Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Adult Patients: Experience of a Young Epilepsy Outpatient Clinic. Epilepsi. 2020; 26(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Abidin Erdal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale