ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Status Epileptikus ile İlişkili Geçici Görüntüleme Bulguları [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-40469 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.40469  

Status Epileptikus ile İlişkili Geçici Görüntüleme Bulguları

Ferda Ilgen Ulsu1, Nerses Bebek2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çoğunlukla gözden kaçan ve hatta yanlış tanıya neden olabilecek nadir bir durum olan epilepsi nöbetlerine bağlı geçici görüntüleme bulgularına dikkat çekmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nöbet geçiren 106 hastanın kayıtları gözden geçirildi ve geçici MRG bulguları olan hastalar saptandı. Nöbet tipi ve geçici görüntüleme bulguları (GGB) özellikleri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: 106 epilepsi nöbeti geçiren hastanın 45’inde status epileptikus (SE), 9’unda GGB saptandı. Hastaların ortalama yaşı 52.9 yıldı (28-78). Sekizinde (%89) ilk nöbet SE’du. Üçünde (%33,3) fokal SE ve 4'ünde (%44,4) fokal nöbetten bilateral tonik-klonik nöbete evrilen SE, 2'sinde (%22,2) jeneralize tonik-klonik SE vardı. Fokal özellik gösteren nöbetleri olan hastaların tamamında nöbet semiyolojisiyle GGB tarafı uyumluydu. Kraniyal magnetik resonans görüntüleme (MRG)'de 6’sında kortikal değişiklik, birinde talamik değişiklik, birinde kortikal ve talamik değişiklik, birinde de leptomeningeal kontrastlanma saptandı. Bu değişiklikler tüm hastalarda 2 hafta içinde eski haline döndü. İki hasta SE dışı nedenlerle kaybedildi, diğer hastalar günlük yaşamlarına geri döndüler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SE sonrası MRG bulguları nadir görülen ancak saptanırsa lokalizasyon ve lateralizasyon değeri olan, semiyolojik bulgulara ve lokalizasyona katkısı olan önemli bir göstergedir. Genellikle ayırıcı tanıya giren durumlarla karıştırılır. SE ile MRG'deki değişikliklerin bilinmesi yanlış tanıdan kaçınmak, patofizyolojiyi anlamak ve prognozu belirlemek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: status epileptikus, kraniyal magnetik resonans görüntüleme, geçici görüntüleme bulguları, prognoz


Transient Imaging Findings Related to Status Epilepticus

Ferda Ilgen Ulsu1, Nerses Bebek2
1Department of Neurology, Bezmialem Vakıf University Medicine Faculty, ıstanbul, Turkey
2Department of Neurlogy, İstanbul University İstanbul Medicine Faculty, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To draw attention to transient imaging findings related to epileptic seizures, which is a rare condition that is often overlooked and may even lead to misdiagnosis.
METHODS: Records of 106 patients with seizures were reviewed and patients with transient MRI findings were detected. Seizure type and transient imaging findings (TIF) features were analyzed retrospectively.
RESULTS: Status epilepticus (SE) was found in 45 of the patients who had 106 epileptic seizures and 9 of them were TIF. The average age of the patients was 52.9 years (28-78). the first seizure was SE in eight (89%). Three (33.3%) had focal SE, and 4 (44.4%) had a generalized tonic-clonic SE, while 2 (22.2%) evolved from focal seizure to bilateral tonic-clonic seizure. All patients with focal features had seizure semiology compatible with the TIF side. In cranial magnetic resonance imaging (MRI), cortical changes in 6, thalamic changes in one, cortical and thalamic changes in one, and leptomeningeal enhancement in one. These changes returned to all patients within 2 weeks. Two patients died due to non-SE reasons, other patients returned to their daily routines.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MRI findings after SE are rare but, if detected, are an important indicator with localization and lateralization value, contributing to semiological findings and localization. It is often confused with conditions that are in differential diagnosis. Knowing the changes in MRI with SE is important to avoid misdiagnosis, to understand pathophysiology and to determine prognosis.

Keywords: status epilepticus, cranial magnetic resonance imaging, transient imaging findings, prognosis.
Sorumlu Yazar: Ferda Ilgen Ulsu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale