ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Bir Epilepsi Polikliniğinin Deneyimleri: Yaşlılarda Epilepsi [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(2): 54-58 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.40288  

Bir Epilepsi Polikliniğinin Deneyimleri: Yaşlılarda Epilepsi

Adile Ozkan1, Fatma Candan2, İlknur Aydın Cantürk2, Sevda Yıldız Gökçeer4, Nihal Işık3, Handan Işın Özışık Karaman1
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Medeniyet Üniversitesi İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
4S.b Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi yaşlı populasyonda sık görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Çalışmada, 60 yaş üstü ileri yaşta başlayan epilepsi tanısı alan hastaların demografik ve klinik özellikleri, etyolojik faktörleri, nöbet tipleri ve tedaviye yanıt oranları sunulmuştur.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Epilepsi polikliniğine başvuran ve yaşları 60 yaş üstü olan 25 olgu geriye dönük araştırıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 75.0 ± 7.1 ve hastalık süresi 2.32 ± 1.8 yıl idi.Olguların 16 ‘sı erkek, 9’u kadın idi. Çalışmaya alınan hastalarda, serebrovasküler olay (17 kişi), beyin tümörü (1 kişi), araknoid kist (1 kişi), anevrizma (1 kişi) ve miyokard enfaktüsünün (1 kişi) nöbet gelişiminden sorumlu olduğu düşünüldü Geriye kalan 4 vakada herhangi bir etyolojik neden bulunamadı. Hastaların nöbet tipleri; yirmi hastada sekonder jeneralize tonik klonik, 2 hastada basit parsiyel, 1 hastada kompleks parsiyel ve 2 hastada ise status epileptikus nöbetler şeklinde idi. Hastaların % 32 (n=8)’ sinde EEG bulguları anormaldi. Tedavi açısından değerlendirildiğinde 18 hasta monoterapi alırken; 6’ sı ikili, bir hasta üçlü antiepileptik ilaç kullanmaktaydı.Takip süreleri içinde 21 vaka nöbetsiz izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda yaşlı epilepsi hastalarında en sık görülen etyolojik neden serebrovasküler olaylardı. Nöbet tipi çoğunlukla sekonder jeneralize tonik klonikti, hastalar monoterapiye iyi yanıt verdi ve prognoz iyi seyirliydi.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, yaşlı.


Experiences in an Epilepsy Polyclinic: Epilepsy in the Elderly

Adile Ozkan1, Fatma Candan2, İlknur Aydın Cantürk2, Sevda Yıldız Gökçeer4, Nihal Işık3, Handan Işın Özışık Karaman1
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Medeniyet Üniversitesi İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
4S.b Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı

INTRODUCTION: Epilepsy is one of the most common serious neurological disorders in the elderly. In this study the demographic and clinical features, etiological factors, seizure types and response ratios to treatment are presented for a group of patients aged 60 years and over diagnosed with epilepsy.
METHODS: Twenty-five patients aged 60 years and over who applied to the epilepsy polyclinic were retrospectively investigated.
RESULTS: Average patient age was 75.0±7.1 years and average disease duration was 2.32±1.8 years. Sixteen patients were male and 9 female. Among the patients, cerebrovascular disease (17 patients), brain tumor (1 patient), arachnoid cyst (1 patient), aneurysm (1 patient) and myocardial infarction (1 patient) were considered as the underlying factors in seizure development. In the remaining 4 cases, no etiological cause was determined. Seizure types were; secondary generalized tonic-clonic seizure (20 patients), simple partial seizure (2 patients), sta-tus epilepticus seizure (2 patients), and complex partial seizure (1 patient). EEG findings were abnormal in 32% of the patients (n=8). When evaluated for treatment, 18 patients received monotherapy; 6 patients used double, and 1 patient used triple drugs. The follow-up period in 21 cases was without seizure.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, the most common etiological cause of epilepsy seen in the elderly was cerebrovascular disease. Seizure type was mainly secondary generalized tonic-clonic. The patients responded well to monotherapy and prognosis was improved.

Keywords: Elderly, epilepsy.


Adile Ozkan, Fatma Candan, İlknur Aydın Cantürk, Sevda Yıldız Gökçeer, Nihal Işık, Handan Işın Özışık Karaman. Experiences in an Epilepsy Polyclinic: Epilepsy in the Elderly. Epilepsi. 2015; 21(2): 54-58

Sorumlu Yazar: Adile Ozkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale