ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Genç Erkek Epilepsi Hastalarında Yaşam ve Uyku Kalitesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(1): 17-22 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.39358  

Genç Erkek Epilepsi Hastalarında Yaşam ve Uyku Kalitesi

Halit Yaşar1, Semih Alay2, Tansel Kendirli3, Hakan Tekeli3, Mehmet Güney Şenol3, Türker Türker4, Mehmet Saraçoğlu3
1Ankara Mevki Asker Hastanesi, Nöroloji Servisi, Ankara
2Gata, Nöroloji Servisi, Ankara
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul
4Gata, Halk Sağlığı Servisi, Ankara

AMAÇ: Epilepsi hastalarının yaşam ve uyku kalitesini birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörlerin tanınması yaşam ve uyku kalitesinin arttırılması açısından önemlidir. Çalışmamızın amacı, genç erkek epilepsi hastalarında sosyo-ekonomik ve klinik değişkenlerin, yaşam kalitesi ve uykuyu nasıl etkileyebileceğini incelemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya hastanemizin nöroloji polikliniğinde epilepsi tanısı konulmuş ve izlem altında olan erkek hastalar dahil edildi. Tüm hastalara, aynı nöroloji uzmanının gözetimi altında, epilepsi hastaları için yarı yapılandırılmış bir görüşme formunun yanında Epilepside Yaşam Kalitesi Ölçeği (EYK-31), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Pittsburgh Uyku Bozuklukları İndeksi (PUKİ) uygulandı. Son olarak elde edilen test sonuçlarının epilepsi hastalarında sosyo-ekonomik ve klinik faktörler ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Hastalarımızın Epilepside Yaşam Kalitesi-31 (EYK-31) ölçeği alt skorlarında en düşük skor nöbet endişesinde izlenmiştir. Yaş, hastalık ve ilaç kullanım sürelerinin EYK-31 toplam skoru, BDÖ ve PUKİ skorları üzerine anlamlı etkisi saptanmamıştır. Ekonomik durumu orta-iyi düzeyde olanların EYK-31 toplam skorları ekonomik durumu kötü olanlara göre daha iyi bulunmuştur. Aylık nöbet sayısı sık olanların seyrek olanlara göre nöbet geçirme endişeleri ve tükenmişlikleri daha fazla bulunmuştur. Yine sık nöbet geçirenlerin uyku bozukluk skorları daha kötü bulunmuştur.
SONUÇ: Epilepsi hastalarımızda nöbet geçirme endişesi yüksektir. Diğer taraftan düşük ekonomik durum, sık atak geçirme, uyku bozukluğu ve depresif belirtilerin varlığı yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu faktörlerin tanınması ve düzeltilmesi hastaların yaşam ve uyku kalitesini, ek olarak tedaviye uyum ve başarıyı arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, yaşam kalitesi, uyku bozuklukları, depresif belirti, atak sıklığı, sosyoekonomik durum


Quality of Life and Sleep in Young Male Patients with Epilepsy

Halit Yaşar1, Semih Alay2, Tansel Kendirli3, Hakan Tekeli3, Mehmet Güney Şenol3, Türker Türker4, Mehmet Saraçoğlu3
1Department Of Neurology, Ankara Mevki Military Hospital, Ankara, Turkey
2Gata, Department Of Neurology, Ankara, Turkey
3Department Of Neurology, Gata Haydarpasa Training Hospital, İstanbul, Turkey
4Department Of Public Health Division Of Epidemiology, Gata, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In epilepsy patients many factors affect the quality of the life and sleep. The determinations of these factors are important in the dimension of improving both quality of life and sleeping. The aim of our study is to examine how socio-economic and clinical variables might influence the quality of life and sleep in young male patients with epilepsy.
METHODS: Participants were recruited from our outpatient clinic and diagnosed as epilepsy by a neurologist. Only male patients were included. All patients completed a semi-structured interview form for epilepsy patients as well as the Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31), the Beck Depression Inventory (BDI) and Pittsburgh Sleep Disorders Index (PSDI) under the supervision of the same neurology specialist. Finally, obtained test results in epilepsy patients were evaluated and examined the relationship among socio-economic and clinical factors.
RESULTS: The lowest score of the QOLIE-31 sub-scores of the patients were about “seizure concern”.Age, duration of the disease and drug use did not significantly effect the total scores of QOLIE-31, BDI and PSDI. QOLIE-31 total scores of patients with moderate-to-good level of economic status were better than the ones with poor economic status. Patients with frequent number of seizures had more concerns and burnout than the ones with rare number of seizures. Also sleep disorder scores were worse with the patients who had frequent seizures.
CONCLUSION: Epilepsy patients have high anxiety to have seizure. On the other hand low economic status, having frequent number of seizures, sleep disturbances and presence of depressive symptoms decrease the quality of life. Detection and correction of these factors would improve sleep and quality of life in these patients and also would increase treatment compliance and success.

Keywords: Epilepsy, quality of life, sleep disturbances, depressive symptoms, exacerbation frequency, socioeconomic status


Halit Yaşar, Semih Alay, Tansel Kendirli, Hakan Tekeli, Mehmet Güney Şenol, Türker Türker, Mehmet Saraçoğlu. Quality of Life and Sleep in Young Male Patients with Epilepsy. Epilepsi. 2014; 20(1): 17-22

Sorumlu Yazar: Halit Yaşar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale