ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Hastalarında Covid-19 Enfeksiyonunun Nöbetler Üzerindeki Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(3): 144-149 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.39259  

Epilepsi Hastalarında Covid-19 Enfeksiyonunun Nöbetler Üzerindeki Etkisi

Şakir Delil, Bade Güleç, Esra Koçhan Kızılkılıç, Gulçin Benbir Şenel, Seher Naz Yeni, Çiğdem Özkara
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada COVID-19 enfeksiyonunun epilepsi hastalarındaki nöbet kontrolü üzerindeki etkilerini ve alevlenmeye neden olan muhtemel faktörleri incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Epilepsi hastaları altı ay boyunca ardışık olarak incelendi. Önceden hazırlanmış bir anket ile gerekli veriler hastalardan, yakınlarından ve geçmiş tıbbi dokümanlardan elde edildi.
BULGULAR: Çalışma boyunca 574 hasta değerlendirildi, 104 epilepsi hastasında (%18.1) COVID-19 enfeksiyonu saptandı. Hastaların çoğunluğu (%59.6) erkekti. On altı hastada (%15.4) nöbet sıklığında artış izlendi. Hastaların ortalama yaşları ve hastalık başlangıç yaşları nöbet alevlenmesi olan grupta istatistiksel anlamlı olarak daha düşüktü. Nöbet sıklığı ve COVID-19 enfeksiyonu öncesindeki son bir ay içerisinde nöbet geçirme oranı da bu hasta grubunda daha yüksekti. COVID-19 enfeksiyonu bulgusu olarak miyalji, nöbet sıklığı artan grupta daha sık olarak bildirilmişti. Koku ve/veya tat kaybı süresi ise yine bu grupta yer alan hastalarda belirgin olarak daha fazlaydı (48.0+60.6 karşın 13.8+13.4 gün; p=0.013). COVID-19 enfeksiyonu nedeni ile hastane yatış oranı da nöbet alevlenmesi yaşayanlarda daha fazlaydı (%25.0 karşın %6.8, p=0.045).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda ilk kez, COVID-19 enfeksiyonu olan her 6-7 epilepsi hastasından birinde nöbet sıklığında artış olduğu gösterilmiştir. Genç hastalar, erken nöbet başlangıç yaşı olanlar ve sık nöbet geçiren hastalar nöbetlerin alevlenmesi için artmış risk altındadır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Covid-19 enfeksiyonu, nöbetler.


The Effects of Covid-19 Infection on Seizure Recurrence in Patients with Epilepsy

Şakir Delil, Bade Güleç, Esra Koçhan Kızılkılıç, Gulçin Benbir Şenel, Seher Naz Yeni, Çiğdem Özkara
Istanbul University-cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Istanbul

INTRODUCTION: We aimed to investigate the effects of COVID-19 infection on seizure recurrence in patients with epilepsy, and the factors which may possibly be related to a deterioration of the seizure control.
METHODS: We evaluated the patients with epilepsy consecutively for the six months. Data was collected in a predefined questionnaire from the patients and/or their parents, and past medical records.
RESULTS: A total of 574 patients were investigated during the study period, and 104 patients (18.1%) with epilepsy had COVID-19 infection. The majority of the patients (59.6%) were males. Sixteen patients with epilepsy (15.4%) had an increase in seizure frequency during COVID-19 infection. The mean age of the patients and the age at disease onset were significantly lower in patients with seizure exacerbation. The seizure frequency and the frequency of having a seizure within one month prior to the COVID-19 infection were also higher in these patients. Myalgia was significantly more common in patients with an increase in seizure frequency. The duration of the loss of smell and/or taste have lasted much more longer in this group of patients (48.0+60.6 versus 13.8+13.4 days; p=0.013). The need for hospitalization was also more common in patients with seizure exacerbation (25.0% versus 6.8%, p=0.045).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This is the first study showing that one out of every six or seven patients with epilepsy will have seizure exacerbation during COVID-19 infection. Young patients, patients with early-onset epilepsy, and those with high seizure frequency were at higher risk for the seizure exacerbation.

Keywords: Epilepsy, Covid-19 infection, seizure recurrence.


Şakir Delil, Bade Güleç, Esra Koçhan Kızılkılıç, Gulçin Benbir Şenel, Seher Naz Yeni, Çiğdem Özkara. The Effects of Covid-19 Infection on Seizure Recurrence in Patients with Epilepsy. Epilepsi. 2021; 27(3): 144-149

Sorumlu Yazar: Şakir Delil, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar




Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale