ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsi Polikliniğinde İzlenen Hastaların ILAE'nin Önerdiği Yöntemlerle Nöbet ve Epilepsi Tiplerine Göre Sınıflandırılması [Epilepsi]
Epilepsi. 2004; 10(3): 149-153

Epilepsi Polikliniğinde İzlenen Hastaların ILAE'nin Önerdiği Yöntemlerle Nöbet ve Epilepsi Tiplerine Göre Sınıflandırılması

Ayhan KÖKSAL1, Musa ÖZTÜRK1, Vedat SÖZMEN1, Yavuz ALTUNKAYNAK1, Sevim BAYBAŞ1, Neslihan H. SÜTPİDELER1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği

Amaç: Epilepsi polikliniğinde izlenen hastaların nö- bet ve epilepsi tipleri ILAE'nin önerdiği yöntemlerle belirlenerek bu sınıflamaların klinikte uygulanabilirli- ği değerlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi epilepsi polikliniğine 1991- 1997 tarihleri arasında başvuran 4851 hasta geriye doğru incelendi. Olguların öykü, nörolojik muayene, laboratuvar, elektroensefalografi (EEG) ve bilgisayarl ı beyin tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme bulguları yeniden değerlendirilerek, epileptik nöbeti olduğu kabul edilen toplam 3445 hastanın (1912 erkek, 1533 kadın; ort. yaş 29.2; dağılım 6 ay-93 yıl) nöbet tipleri ILAE ICES 1981, epilepsi ve epileptik sendromları ICE 1989'a göre sınıflandırıldı.
Bulgular: Hastaların 281'ini (%8.2) 14 yaş ve altı çocuklar oluşturmaktaydı. Toplam 1371 hasta (%39.8) y eterli bilgi olmaması veya epilepsi olarak değerlendirilmemeleri nedeniyle çalışmaya alınmadı. Nöbetlerin % 9 1. 2 'si sınıflandırılabildi. Nöbet sınıflamasına göre % 7 0. 6 'sı parsiyel, %20.8'i jeneralize; epilepsi sınıflamas ına göre %69.8'i parsiyel, %16.5'i da jeneralize grupta yer aldı.
Sonuç: Epilepsi nöbetlerinin ICES 1981, epilepsi ve epileptik sendromların ICE 1989'a göre büyük oranda sınıflandırılabildiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi; epilepsi/tanı/sınıflandırma/epidemiyoloji; nöbet/tanı/sınıflandırma/epidemiyoloji;terminoloji.


The Classification of Outpatients of the Epilepsy Clinic according to the ILAE Systems for Seizure and Epilepsy Types

Ayhan KÖKSAL1, Musa ÖZTÜRK1, Vedat SÖZMEN1, Yavuz ALTUNKAYNAK1, Sevim BAYBAŞ1, Neslihan H. SÜTPİDELER1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği

Objectives: This study was designed to determine seizure and epilepsy types of outpatients according to the systems proposed by the ILAE and to aşeş the clinical applicability of these systems.
Patients and Methods: This retrospective review included a total of 4,851 patients who presented to the epilepsy outpatient clinics of Bakırköy State Hospital for Mental and Neurological Diseases between 1991 and 1997. Findings from history, neurological examination, laboratory investigations, EEG, computed tomography or magnetic resonance imaging studies showed epileptic seizures in 3,445 patients (1912 males, 1533 females; mean age 29.2 years; range 6 months to 93 years). The types of seizures and of epilepsies and epileptic syndromes were claşified according to the ICES 1981 and ICE 1989 recommendations, respectively.
Results: Pediatric patients at ages 14 years or below accounted for 8.2% (n=281). A total of 1,371 patients (39.8%) were excluded because of insufficient information or diagnoses other than epileptic seizures. Using the ILAE systems, 91.2% of the seizures could be claşified, being partial in 70.6% and 69.8% and generalized in 20.8% and 16.5% according to the ICES 1981 and ICE 1989 recommendations, respectively.
Conclusion: The ILAE systems proved highly helpful to claşify epileptic seizures, epilepsies and epileptic syndromes.

Keywords: Electroencephalography; epilepsy/diagnosis/claşification/epidemiology; seizures/diagnosis/claşification/epidemiology; terminology.


Ayhan KÖKSAL, Musa ÖZTÜRK, Vedat SÖZMEN, Yavuz ALTUNKAYNAK, Sevim BAYBAŞ, Neslihan H. SÜTPİDELER. The Classification of Outpatients of the Epilepsy Clinic according to the ILAE Systems for Seizure and Epilepsy Types. Epilepsi. 2004; 10(3): 149-153


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale