ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Video EEG Monitorizasyonu ve Rutin EEG’nin Epilepsi Tanısı Koymadaki Rollerinin Karşılaştırılması [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-38233

Video EEG Monitorizasyonu ve Rutin EEG’nin Epilepsi Tanısı Koymadaki Rollerinin Karşılaştırılması

Gulsah Zorgor1, Fulya Eren2, Gunay Gul2, Zeynep Bastug Gul2
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda rutin EEG (rEEG) ve video EEG monitorizasyonun (VEM) tanısal değerlerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Video EEG ünitemizde yatmış olan hastalar retrosepktif olarak incelendi. Rutin EEG ve VEM’in epileptiform deşarjları yakalama üzerindeki rolleri karşılaştırıldı ve değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 191 hasta içinde rEEG ve VEM’de epileptiform deşarj saptananların sayısı sırasıyla 39 (%21) ve 99 (%52) idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Rutin EEG epileptiform deşarj saptama oranı (%95 güven aralığı ile) 0.29 (0.25-0.46) iken VEM epileptiform deşarj saptama oranı 0.93 ( 0.86-0.97) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rutin EEG ile kıyaslandığında, VEM epileptiform deşarj saptamada üstündür.

Anahtar Kelimeler: EEG, video EEG monitorizasyonu, epilepsi, epileptiform deşarj


A Comparision of Video EEG Monitoring and Routine EEG For Diagnosis of Epilepsy

Gulsah Zorgor1, Fulya Eren2, Gunay Gul2, Zeynep Bastug Gul2
1Department of Neurology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Neurology Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the diagnostic utility of routine EEG (rEEG) and video EEG monitoring (VEM).
METHODS: We performed a retrospective analysis on patients admitted to our video EEG monitoring unit. The yield of rEEG and VEM were compared and assessed with the detection of epileptiform discharges
RESULTS: Out of 191 patients, the epileptiform discharges found in rEEG and VEM were 39 (21%) and 99 (52%), respectively. The yield of epileptiform discharges differed significantly between VEM and rEEG (p<0.001). While the epileptiform discharges detection rate (95% confidence interval) was 0.29 (0.25-0.46) for rEEG, 0.93 ( 0.86-0.97) for VEM.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Compared to rEEG, VEM is superior to rEEG in detecting epileptiform discharges.

Keywords: EEG, video EEG monitoring, epilepsy, epileptiform discharges
Sorumlu Yazar: Gulsah Zorgor, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale