ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Status Epileptikus'un Güncel Tanı, Tedavi ve Etiyolojisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(1): 1-10 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.38039  

Status Epileptikus'un Güncel Tanı, Tedavi ve Etiyolojisi

Çetin Kürşad Akpınar1, Nilgün Cengiz2
1Vezirköprü Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun

Status epileptikus (SE) belirgin morbidite ve mortaliteye neden olan, hızlı tanı ve tedavi gerektiren acil bir durumdur. SE konvulziv ve nonkonvulziv olarak ikiye ayrılabilsede tedavi prensipleri genellikle benzerdir. Tedavi bir an önce başlanarak, altta yatan neden düzeltilmelidir. İlk basamak tedavi daha düşük relaps riski nedeniyle i.v lorezapam olsa da ülkemizde bulunmadığından ilk seçenek diazepamdır. İntravenöz (IV) benzodiazepin nöbeti durdursa bile IV antiepileptik ilaç (Fenitoin vb.) yükleme dozunda uygulanmalıdır. Dirençli SE hastası, vital, respiratuvar, metabolik ve hemodinamik yönden desteklenmeli ve serebral elektriksel aktivitenin izlenmesi için yoğun bakım ünitesinde takip edilmelidir. Etiyolojideki en sık neden antiepileptik ilacın kesilmesidir. SE tedavisi ile nöbetin durdurulması, nöbet tekrarı ve komplikasyonların önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu yazıda SE’un güncel tanı, tedavi ve etiyolojisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etiyoloji, Status Epileptikus, Tanı, Tedavi


Current Diagnosis, Treatment and Etiology of Status Epilepticus

Çetin Kürşad Akpınar1, Nilgün Cengiz2
1Department Of Neurology, Vezirköprü State Hospital, Samsun
2Department Of Neurology, Ondokuz Mayıs University Faculty Of Medicine, Samsun

Status Epilepticus (SE) is a medical emergency that causes significant morbidity and mortality and requires prompt diagnosis and treatment. Although SE can be divided into two subgroups as convulsive and nonconvulsive, treatment principles are generally similar. Treatment should be prompt and underlying cause should be corrected. Although intravenous lorazepam is the first-line treatment due to a lower risk of relapse, diazepam becomes the first choice since loeazepan is not available in our country. Even though intravenous benzodiazepine stops seizures, intravenous antiepileptic drug (phenytoin, etc.) should be administered at a loading dose. Patients with refractory status epilepticus should be supported with respect to vital, respiratory, metabolic and hemodynamic aspects and followed up in an intensive care unit to monitor cerebral electrical activity. The most common cause in the etiology is the cessation of antiepileptic drugs. The aim of SE treatment is to stop seizures and prevent complications and recurrence. In this paper, current diagnosis, treatment and etiology of SE are reviewed.

Keywords: Aetiology, status epileptikus; diagnosis; treatment.


Çetin Kürşad Akpınar, Nilgün Cengiz. Current Diagnosis, Treatment and Etiology of Status Epilepticus. Epilepsi. 2014; 20(1): 1-10

Sorumlu Yazar: Çetin Kürşad Akpınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale