ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Epilepsili Hastalarda Sağlık İlişkili Yaşam Kalitesi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-33154

Epilepsili Hastalarda Sağlık İlişkili Yaşam Kalitesi

Sezin Alpaydın Baslo1, Songul Senadim2, Betül Tekin1, Zeynep Ezgi Balçık3, Mücahid Erdoğan4, Ayten Ceyhan Dirican1, Hüseyin Sarı1, Dilek Atakli1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH, Nöroloji, Istanbul
2İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İstanbul, Türkiye
3Karabük Üniversitesi EAH, İstanbul, Türkiye
4Tosya Devlet Hastanesi, Kastamonu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsili hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek, sosyodemografik ve klinik özelliklerin hastaların yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastanemiz epilepsi polikliniği takipli 205 epilepsi tanılı hasta dahil edildi. Katılımcıların cinsiyeti, yaşı, nöbet başlangıç yaşı, hastalık süresi, nöbet tipi, epilepsi etyolojisi, nöbet sıklığı, antinöbet ilaç kullanımı ve sayısı, elektroensefalografi (EEG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları not edildi. Hastaların sağlık ilişkili yaşam kalitesini değerlendirmek için ülkemizde geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış “Kısa Form ‘The Short Form-36’ (SF-36)” kullanıldı. SF-36 fiziksel ve mental skorları hesaplandı.
BULGULAR: Hastaların SF-36 ortalama skorlarının tümü ülkemiz normal değerlerine kıyasla düşüktü. Fiziksel ve mental sağlık skorlarının bir kısmı kadınlarda erkeklere kıyasla düşüktü. Politerapi altında olan hastaların tüm SF-36 skorları monoterapi alanlardan düşüktü. Hastalık süresi ile yaşam kalitesi skorlarının bir bölümü negatif ilişkili iken; SF-36 skorları ile yaş aralığı, epilepsi başlangıç yaşı, nöbet tipi, epilepsi etyolojisi, kraniyal MRG ve EEG bulguları arasında anlamlı ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsili hastaların yaşam kalitelerinin sağlıklı bireylere kıyasla düşük olduğu gösterilmiştir. Kadın hastaların, hastalık süresi uzun olguların, sık nöbet geçirenlerin ve politerapi altındaki epilepsili hastaların sağlık ilişkili yaşam kalitelerinin daha düşük olabileceği akılda tutulmalı, değiştirilebilir faktörler gözetilerek epilepsili bireyler desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, yaşam kalitesi, SF-36


Health Related Quality of Life in Patients with Epilepsy

Sezin Alpaydın Baslo1, Songul Senadim2, Betül Tekin1, Zeynep Ezgi Balçık3, Mücahid Erdoğan4, Ayten Ceyhan Dirican1, Hüseyin Sarı1, Dilek Atakli1
1Health Sciences University Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatric, Neurologic and Neurosurgical Diseases, Neurology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Aydın University, Faculty of Medicine, İstnabul, Turkey
3Karabuk University Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Tosya State Hospital, Kastamonu, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study is to evaluate health related quality of life in patients with epilepsy and to investigate the role of sociodemographic attributes and clinical features.
METHODS: Two hundred and five patients diagnosed with epilepsy and under the follow-up of epilepsy outpatient clinics of our tertiary center were enrolled. Gender, age, age of epilepsy onset, disease duration, seizure type, epilepsy etiology, frequency of seizures, antiseizure drugs, electroencephalography (EEG) and magnetic resonance imaging (MRI) findings were noted. The Short Form-36 (SF-36), valid and reliable in our country, were used to assess health related quality of life. SF-36 physical and mental scores were calculated.
RESULTS: All SF-36 subscores of patients were low when compared to normative data of our country. Some physical and mental health scores of women with epilesy were lower than the scores of men with epilepsy. All SF-36 subscores of patients under polytherapy were lower than the ones under monotherapy. Some quality of life scores were negatively correlated with disease duration; yet range of age, age of epilepsy onset, seizure type, etiology of epilepsy, cranial MRI and EEG findings were not significantly correlated with SF-36 scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Present study revealed that health related quality of life of patients with epilepsy were lower than healthy individuals. It should be noted that women with epilepsy, patients with longer disease duration, patients suffering from frequent seizures and the ones under polytherapy could have a lower quality of life. Patients with epilepsy should be supported in means of quality of life and modifiable factors.

Keywords: epilepsy, quality of life, SF-36
Sorumlu Yazar: Sezin Alpaydın Baslo, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale