ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Katameniyal Epilepsi [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(1): 30-40 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.25349  

Katameniyal Epilepsi

Rabia Gökçen Gözübatık Çelik1, Çiğdem Özkara2
1Bakırköy Prof Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Menstrüel siklusun belirli evrelerinde (perimenstrüel ve periovulator evreler) nöbetlerin kümeler oluşturması durumunda katameniyal epilepsilerden bahsedilir; prevalansı %10–70 aralığında değişmektedir. Perimenstrüel (en sık); periovulator, yetersiz luteal faz olmak üzere 3 tipe ayrılır. Fizyopatolojisinde; üreme ile ilişkili steroid hormonların nöroaktif özellikleri (direk membran ilişkili kısa süreli etki ve intrasellüler reseptör/genomik ilişkili uzun süreli etki) ve bunların serum düzeylerindeki siklik değişiklikleri, epileptik alanın nöroaktif steroidlere olan duyarlılığı rol oynar. Steroid hormonlardan progesteron ve nörosteroidler antikonvülzan etkiliyken; en iyi bilinen prokonvülzan olan östrojenin son çalışmalarda Nöropeptit Y üzerinden antikonvulzan etkisi olabileceği de gösterilmiştir. Katameniyal epilepsi tedavisinde i. Hormonal (Medroxyprogesterone acetate, Clomiphene, Triptorelin, Leuprolide, Progesteron, Goserelin); ii. Non-hormonal (Asetazolamid, Clobazam, Lamotrigine, Levetirasetam) ve iii. Nörosteroid bazlı tedaviler (Ganaksolone) kullanılır. Nöbet ve adet döngüsü takvimi tutulması, adet öncesi ve sonrası antiepileptik ilaç düzeylerinin ölçülerek doz ayarlanmasının yapılması, aralıklı benzodiazepin uygulanması, adet dönemlerinde asetozolamid veya oral kontraseptif gibi hormonal tedaviler verilmesi tedavi stratejileri arasında yeralır.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptikler, epilepsi; menstrüel süklus; östrojen; patofizyoloji; progesteron; reprodüktif hormon replasman tedavisi.


Catamenial Epilepsy

Rabia Gökçen Gözübatık Çelik1, Çiğdem Özkara2
1Bakırköy Prof Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

When seizures occur in clusters during certain stages of the menstrual cycle (perimenstrual and periovulatory stages), it is defined as catamenial epilepsy. The prevalence varies between 10% and 70%. There are 3 patterns of catamenial epilepsy: perimenstrual (most common), periovulatory, and seizures in the insufficient luteal phase. In the pathophysiology of this occurrence, the neuroactive properties of the reproduction-associated steroid hormones (direct membrane-associated short-term effect and intracellular receptor/genomic-related long-term effect) and their cyclic changes in serum levels play a role in the susceptibility of the epileptogenic area to neuroactive steroids. Among steroid hormones, while progesterone and neurosteroids are known as anticonvulsants, estrogen, the best known proconvulsant, has been found in recent studies to also have anticonvulsant effects related to Neuropeptide Y. Hormonal (medroxyprogesterone acetate, clomiphene, triptorelin, leuprolide, progesterone, goserelin), non-hormonal (acetazolamide, clobazam, lamotrigine, levetiracetam), and neurosteroid-based therapies (ganaxolone) are used in the treatment of catamenial epilepsy. Seizure control and menstrual cycle maintenance, measurement of the blood level of antiepileptic drugs before and after menstruation and adjustment of the drug dosage as required, intermittent benzodiazepine administration, acetazolamide, or hormonal treatments such as oral contraceptives during menstruation are among the treatment strategies for catamenial epilepsy.

Keywords: Antiepileptics, epilepsy; menstrual cycle; estrogen; pathophysiology; progesterone; reproductive hormone replacement therapy.


Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Çiğdem Özkara. Catamenial Epilepsy. Epilepsi. 2018; 24(1): 30-40

Sorumlu Yazar: Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale