ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Dirençli Epilepsi Hastalarında Vagal Sinir Stimulasyonunun Kısa Dönem Sonuçları [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(3): 138-143 | DOI: 10.14744/epilepsi.2021.15045  

Dirençli Epilepsi Hastalarında Vagal Sinir Stimulasyonunun Kısa Dönem Sonuçları

Fulya Eren, Günay Gül, Zeynep Baştuğ Gül, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Ataklı
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Nöroloji Kliniği,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastaların 1/3’ünün politerapiye rağmen ilaca dirençli olduğu bilinmektedir. Vagal sinir stimulasyonu (VNS) rezektif epilepsi cerrahisine uygun olmayan dirençli hastalarda uygun bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmada, VNS hastalarının klinik ve demografik özellikleri dökümente edilmiş ve VNS’in nöbet kontrolündeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz epilepsi polikliniğinden VNS implantasyonu sonrası en az 1 yıldır takip edilen, dirençli epilepsi hastalarının verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya ortalama yaşı 27.50 (11-42) olan 14 hasta (11 erkek,3 kadın) dahil edildi.Hastaların demografik dataları, epilepsi etyolojileri, nöbet sıklıkları,nöbet tipleri, kullandıkları ilaçlar dökümente edildi. VNS öncesi ile 3, 6 ve 12. aylardaki nöbet sıkları kıyaslandı. Nöbet sıklığındaki ≥%50 azalma anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Hastalığın başlangıcından VNS implantasyonuna kadar geçen süre ortalama 17.33± 9.75 yıl, VNS takıldığındaki yaş ortalaması 24.53 (9-39) idi. VNS implantasyonundan sonra geçen süre ise ortalama 4.69 ± 3.72 yıl olarak tespit edildi. VNS implantasyonu öncesi hastaların ortalama nöbet sıklıkları 92.8 ± 97.33 /ay olarak gözlendi. Tedavi sonrası 3. ay takiplerinde 9 hastanın, 6. ayda 7 hastanın, 12 ayda ise 7 hastanın nöbet sıklığında tedavi öncesine göre %50 ve üzeri azalma tespit edildi. Hastaların 0 ile 3. ay nöbet sıklıkları ve 0 ile 6. ay nöbet sıklıkları değerlendirildiğinde nöbet sıklığındaki azalma, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla; p=0.003, p=0.012). Tedavi öncesi ile 12. Ay bakıldığında ise nöbet sıklıkları arasında istatistiksel anlamlılık bulunamamıştır (p=0.153)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak VNS dirençli hastalarda nöbet sıklığını azalttığı gözlenmiştir. Kümülatif bir etkisi olduğu bazı çalışmalarda gösterilmişse de bizim çalışmamızda 6. aydan itibaren bir değişiklik saptanmıştır..

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, dirençli epilepsi, vagal sinir stimulasyonu, nörostimulasyon


Short-Term Results of Vagal Nerve Stimulation in Resistant Epilepsy Patients

Fulya Eren, Günay Gül, Zeynep Baştuğ Gül, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Ataklı
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Research and Training Hospital for Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Neurology Clinic, İstanbul

INTRODUCTION: Vagal nerve stimulation (VNS) is an appropriate treatment option for refractory patients who are not eligible for resective epilepsy surgery. In this study, the clinical and demographic characteristics of VNS patients were documented and it was aimed to determine the effect of VNS on seizure control.
METHODS: A retrospective survey was performed for patients who were diagnosed as drug resistant epilepsy and underwent VNS implantation, with at least 1 year of follow-up. Nine patients (8 males, 1 female) with an average age of 30.11 (18 – 42), were included. Reduction in seizure frequency prior and in the 3rd, 6th and 12th months after VNS implantation was compared. Patients were considered responders when a reduction of seizures of more than 50 % was reported.
RESULTS: The mean time from the onset of the disease to VNS implantation was 17.33 ± 9.75 years and the mean age when VNS was implanted was 24.53 (9-39). Decrease in frequency of seizures from VNS implantation to 3 months and 6 months were statistically significant (p = 0.003, p = 0.012, respectively). No statistical significance was found between the frequency of seizures before treatment and at the 12th month (p = 0.153).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we observed a decrease in seizure frequency in patients with drug resistant epilepsy with a variety of etiologies, which was similar with the literature data. Although a cumulative effect was reported, we have observed a minimal decrease in frequency after the 3rd month.

Keywords: Epilepsy, drug-rezistant epilepsy, vagal nerve stimulation


Fulya Eren, Günay Gül, Zeynep Baştuğ Gül, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Ataklı. Short-Term Results of Vagal Nerve Stimulation in Resistant Epilepsy Patients. Epilepsi. 2021; 27(3): 138-143

Sorumlu Yazar: Fulya Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale