ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 3       Yıl: 2020

Serebrovasküler Hastalık Sonrası Erken ve Geç Dönem Nöbet Gelişimi [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(2): 76-80 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.12599  

Serebrovasküler Hastalık Sonrası Erken ve Geç Dönem Nöbet Gelişimi

Adile Ozkan1, Sevda Yıldız Gökçeer3, Nihal Işık4, İlknur Aydın Cantürk2, Fatma Candan2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Abd
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Abd
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Abd

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu çalışmada serebrovasküler hastalık (SVH) sonrası gelişen epilepsi nöbetleri nedeniyle takip edilmekte olan hastaların erken ve geç dönemde oluşan epileptik nöbetlerin tipi, klinik ve demografik özellikleri,tedaviye yanıtları ve prognozlarının karşılaştırılması amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2000- Nisan 2006 tarihleri arasında SVH öyküsü olan, nöbet geçirerek kliniğimize başvuran 46 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. İnme sonrası iki haftalık süreç içinde ortaya çıkan nöbetler; erken dönem başlangıçlı nöbet, iki haftadan geç ortaya çıkanlar; geç dönem başlangıçlı nöbet olarak tanımlandı.
BULGULAR: Poststroke epilepsi tanısı alan 46 hastanın 15’ inde (%32.6) erken nöbet, 31’ inde (%67.3) geç nöbet saptandı. Hemorajik inmede erken nöbet, iskemik inmede ise geç nöbet görülme oranının daha sık olduğu tespit edildi. İskemilerde en sık orta serebral arter alanı lezyonu, hemorajilerde ise lober kortikal hematomlar görüldü. Erken dönem nöbet geçirenlerde istatiksel olarak belirgin sol hemisfer, geç dönem nöbet geçirenlerde sağ hemisfer tutulumunun daha sık olduğu tespit edildi (p=0.038). Sekonder generalize tonik klonik (JTK) nöbetler her iki grupta en sık görülen nöbet tipi olmakla birlikte, geç dönemde nöbet geçirenlerde erken döneme göre status ve basit parsiyel nöbetler daha sık olarak gözlemlendi. İnme sonrası nöbetler her iki grupta belirgin olarak monoterapi ile iyi prognoz gösterdi fakat nöbet tekrarlama riski geç dönem nöbet saptananlarda daha yüksek olarak izlendi
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda erken başlangıçlı nöbetlerde sol hemisfer, geç başlangıçlılarda sağ hemisfer tutulumunun belirgin olduğu görülmüştür. Her iki grupta; kortikal tutulumun önemli rol oynadığı, en sık görülen nöbet tipinin sekonder JTK nöbetler olduğu ve antiepileptik monoterapi ile iyi prognoz gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler hastalık, erken dönem başlangıçlı nöbet, geç dönem başlangıçlı nöbet


Early and Late Onset Seizures After Cerebrovascular Disease

Adile Ozkan1, Sevda Yıldız Gökçeer3, Nihal Işık4, İlknur Aydın Cantürk2, Fatma Candan2
1Canakkale 18 Mart University Medical Faculty Neurology Department
2Medeniyet University Medical Faculty Goztepe Training and Research Hospital Neurology Department
3Haydarpasa Numune Hospital Neurology Department
4University Medical Faculty Medikal Park Hospital Neurology Department

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare the seizure types, clinical and demographic features, treatment response and prognosis in patients with early and late onset poststroke seizures.
METHODS: We retrospectively evaluated the data of 46 patients diagnosed with cerebrovasculer disease who had seizures after stroke admitted to our neurology clinic with epileptic seizure after stroke between January 2000-April 2006 years. Two types of seizures were defined after stroke; ‘early onset’ seizures (occuring within the 14 days following stroke) and ‘late onset’ ones (after the 14th day).
RESULTS: Among the 46 cases who diagnosed with poststroke epilepsy; 15 were early onset (%32,6), 31 were late onset (%67,3) seizures. The early onset poststroke seizures were seen more frequent in hemorrhagic stroke where as late onset poststroke seizures were seen frequently in ishemic stroke.. Ishemic stroke occured mostly in middle cerebral artery area, hemorrhagic were lober cortical. The early onset seizures had statiscally significiant left hemisphere lesions and late ones had right hemisphere lesions (p<0.038). Secondary generalised seizures were most common type of seizures in both group.The seizures were well controlled with monotheraphy in two group but seizure reccurence was found higher in late onset seizure group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we determined the early onset seizures had significiant left hemisphere lesions and late ones had right hemisphere lesions.In both group; cortical involvement was played an important role,the most seen seizures were secondary GTC seziures and well prognosed with antiepileptic monoteraphy.

Keywords: cerebrovascular disease, early onset seizures, late onset seziures


Adile Ozkan, Sevda Yıldız Gökçeer, Nihal Işık, İlknur Aydın Cantürk, Fatma Candan. Early and Late Onset Seizures After Cerebrovascular Disease. Epilepsi. 2015; 21(2): 76-80

Sorumlu Yazar: Adile Ozkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale